Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 BỌC CÁCH NHIỆT CHO THIẾT BỊ

7 BỌC CÁCH NHIỆT CHO THIẾT BỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án Quá trình và thiết bịTrần Phước Châuλc = 0,05 W/m.K: hệ số dẫn nhiệt của bông thủy tinh.

αn: hệ số cấp nhiệt từ bề mặt ngoài lớp cách nhiệt đến khơng khí ,

được xác định theo cơng thức :

αn = 9,3 + 0,058.tT2 = 9,3 + 0,058.45 = 11,91 (W/m2.K)

Vậy chiều dày của bọc cách nhiệt là :

δc =λ c .(t T1 − t T 2 ) 0, 05.(70,128 − 45)

=

= 0, 006 m

α n (t T 2 − t KK ) 11,91.(45 − 27, 2)Chọn bọc cách nhiệt dày 6 mm.

Bảng 5. 6 Tổng kết thiết bị chính

Chi tiếtVật liệuThân buồng đốtCT3Thân buồng bốcX18H10TNắpX18H10TĐáyX18H10TVỉ ốngX18H10TỐng truyền nhiệtX18H10TBích nối nắp với

buồng bốc

BulongX18H10TBích nối buồng

bốc với buồng

đốt

Bulong

Bích nối buồng

đốt với đáyCT3

X18H10T

CT3

X18H10TThơng số

Đường kính Dt (mm)

Chiều cao H (mm)

Bề dày S (mm)

Đường kính Dt (mm)

Chiều cao H (mm)

Bề dày S (mm)

Đường kính Dt (mm)

Chiều cao H (mm)

Chiều cao gờ h (mm)

Đường kính lỗ d (mm)

Bề dày S (mm)

Đường kính Dt (mm)

Chiều cao H (mm)

Chiều cao gờ h(mm)

Đường kính lỗ d(mm)

Bề dày S (mm)

Bề dày S (mm)

Đường kính Dn (mm)

Chiều cao H (mm)

Số ống (ống)

Bề dày S (mm)

Đường kính Dn (mm)

Chiều cao h (mm)

Đường kính db (mm)

Số bulong (cái)

Đường kính Dn (mm)

Chiều cao h (mm)

Đường kính db (mm)

Số bulong (cái)

Đường kính Dn (mm)

Chiều cao h (mm)

34Giá trị

800

5000

3

1200

2500

8

1200

300

25

200

8

800

725

40

40

8

10

38

5000

61

2

1340

25

20

20

930

22

20

20

930

22Ghi chúNắp elip

có gờ tiêu

chuẩn

Đáy nón

có gờ tiêu

chuẩn

2α = 600Bích liền

kiểu I

Bích liền

kiểu I

Bích liền

kiểu IĐồ án Quá trình và thiết bị

Bulong

Đệm

Tay treo

Bọc cách nhiệt

cho buồng đốt

Bọc cách nhiệt

cho buồng bốcCT3

Cao su

mềm

CT3

Bông thủy

tinh

Bông thủy

tinhTrần Phước Châu

Đường kính db (mm)

Số bulong (cái)20

20Bề dày S (mm)2Tải trọng (N)10000Bề dày S (mm)20Bề dày S (mm)6354 tai treoĐồ án Q trình và thiết bịTrần Phước ChâuPHẦN 6: TÍNH TỐN THIẾT BỊ PHỤ

6.1 THIẾT BỊ NGƯNG TỤ BAROMET

Chọn thiết bị ngưng tụ baromet kiểu khô.

6.1.1 Lượng nước lạnh cần để ngưng tụ

Gn =W(i w − Cn t c )

C n (t c − t d )(kg/s) [39]Trong đó:

W: lượng hơi đi vào thiết bị ngưng tụ (kg/s) => W = 0,2778 kg/s.

iw: hàm nhiệt cuả hơi ngưng tụ (kJ/kg) => iw = 2621,68 kJ/kg.

tđ, tc: nhiệt độ đầu và nhiệt độ cuối của nước lạnh (0C)

Chọn:

tđ = 250C

tc = tng – 5 = 68,7 – 5 = 63,70C

td + tc

2Vậy:Nhiệt độ trung bình cuả nước: ttb =

= 44,350C.

Cn: Nhiệt dung riêng trung bình cuả nước (kJ/kg.độ),

Cn = 4,18 (kJ/kg.độ) (tra tại ttb = 44,350C)

0, 2778.(2621, 68 − 4,18.63, 7)

4,18.(63, 7 − 25)Gn =

= 4,045 (kg/s)

6.1.2 Thể tích khơng khí cần hút ra khỏi thiết bị ngưng tụ

Thường trong hơi thứ có lẫn khơng khí và các khí khơng ngưng khác, ta c ần

dùng bơm chân khơng hút lượng khí này ra ngồi.

Lượng khí cần hút ra khỏi thiết bị ngưng tụ:

Gkk = 0,000025.(Gn + W) + 0,01.W (kg/s) [40]

= 0,000025.(4,045 + 0,2778) + 0,01.0,2778 = 0,0029 (kg/s).

288.G kk .(273 + t kk )

p− phVkk =

(m3/s) [41]

Trong đó:

p: áp suất làm việc của thiết bị ngưng tụ (N/m2)

p = 0,3 . 9,81.104 = 29430 (N/m2)

tkk: nhiệt độ của khơng khí (0C), được tính theo cơng thức sau:

tkk = tđ + 4 + 0,1.(tc – tđ) = 32,870C.

ph: áp suất riêng phần của hơi nước trong hỗn hợp (N/m 2). Lấy

bằng áp suất hơi nước bão hòa ở nhiệt độ của khơng khí tkk.

ph = 0,051 at = 5036,06 N/m2.Vậy:Vkk =288.0, 0029.(273 + 32,87)

29430 − 5036, 06= 0,01 (m3/s).36Đồ án Quá trình và thiết bịTrần Phước Châu6.1.3 Các kích thước của thiết bị ngưng tụ Baromet

6.1.3.1 Đường kính trong của thiết bị ngưng tụ BarometW

ρ h .ωh

Dtr = 1,383.(m)[42]Trong đó:

W: lượng hơi ngưng tụ (kg/s)

ρh: khối lượng riêng của hơi (kg/m3) => ρh = 0,1957 kg/m3

ωh: tốc độ của hơi trong thiết bị ngưng tụ (m/s)

Chọn ωh = 20 m/s. [ae]

0, 2778

0,1957.20Suy ra:Dtr = 1,383.= 0,37 (m)Chọn đường kính chuẩn của thiết bị ngưng tụ baromet: Dtr = 0,5 m.

6.1.3.2 Kích thước tấm ngăn

Tấm ngăn có dạng hình viên phân với chiều rộng là:

b=Dtr

2+ 50 = 235 (mm)[43]Trên tấm ngăn có đục nhiều lỗ nhỏ. Chọn đường kính các lỗ là d = 2 mm (do

nước làm nguội là nước sạch) [ae]

Chọn chiều dày của tấm ngăn: δ = 4 mm [ae]

Chọn chiều cao gờ tấm ngăn: h0 = 40 mm [ae]

Các lỗ xếp theo hình lục giác đều, ta có thể xác định bước của các lỗ b ằng

công thức sau:

(t = 0,866.d.f e 1/ 2

)

f tb(mm)[44]Trong đó:

d: đường kính của lỗ (mm) => d = 2 mm.

fe

f tb: tỷ số giữa tổng số diện tích tiết diện các lỗ v ới di ện tích ti ếtdiện của thiết bị ngưng tụ . Chọn

37fe

f tb= 0,075 [ae]Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 BỌC CÁCH NHIỆT CHO THIẾT BỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×