Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Tính bơm nước vào thiết bị ngưng tụ

4 Tính bơm nước vào thiết bị ngưng tụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤC

1000 .Trong đó

H là cột áp của bơm, m

 là hiệu suất của bơm, chọn =0,75

 là khối lượng riêng của nước ở 300C,  = 997kg/m3.

Q là lưu lượng nước lạnh tưới vào Baromet: Gn= 1,94 kg/s

1,94 0,0019 m3/s

Q=

 997

GnPhương trình bernoulli cho hai mặt cắt 1 – 1 (mặt thoáng bể nước) và 2 – 2 (mặt

thoáng thiết bị baromet) Z1+ p1 1.v12  H = Z2+ p2 2.v22  h1-2

 2g 2gVới:

v1=v2=0 m/s

p1=1,033 at p2=

0,4 at

 = 0,801.10-3 N.s/m2.

Chiều cao từ mặt thoáng bể nước xuống đất là Z1 = 2 m

Chiều cao từ mặt thoáng thiết bị baromet xuống đất là Z2 = 12 m

Chọn dhút=dđẩy=đường kính cửa vào thiết bị của nước là d =100 mm

Vận tốc dòng chảy trong ống:

4.Q 4.0,0019 v  .d2  3,1416 .

0,01  0,242 (m/s) 

v.d. 0,242.0,1.997

Chuẩn số Reynolds: Re =

 0,801.103 = 30159,2568CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCChọn ống thép CT3 nên độ nhám  = 0,2 mm

Ren = 218  d  220100

110000   0,2 

Do 2300
số ma sát:

0,250,25

 = 0,1  100  0,1 0,2  100 

d Re 

100 30159,25 0,027Tổng hệ số tổn thất cục bộ: =vào+khuỷu 90+van+ra

= 0,5 + 1,4 + 0,15 + 1 = 3,05

Chiều dài ống từ bể nước đến thiết bị baromet là: l = 15 m Tổng

tổn thất:

2.g dl 

0,027 150,13,05 0,021m v2h1-2=Cột áp của bơm: H = (12-2) +

Công suất của bơm: N =02,.2429,812+ 0,021= 5,69 m

 0,141 (kW)TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trần Xoa, Nguyễn Trọng Khuôn, Hồ Lê Viên (1992), Sổ tay quá trình và thiết

bị cơng nghệ hóa chất tập 1, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội. [2] Trần

Xoa, Nguyễn Trọng Khuôn, Phạm Xuân Toản (1992), Sổ tay q trình và thiết bị

cơng nghệ hóa chất tập 2, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội. [3] Phạm

Văn Bơn, Nguyễn Đình Thọ (2015), Q trình và thiết bị truyền nhiệt quyển 1:

truyền nhiệt ổn định, Nhà xuất bản đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh,

thành phố Hồ Chí Minh.

69CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤC[4] Phạm Văn Bôn (2014), Bài tập truyền nhiệt, Nhà xuất bản đại học quốc gia thành

phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh.

[5] Bộ mơn q trình và thiết bị (2015), Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt

- truyền khối, Nhà xuất bản đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, thành phố

Hồ Chí Minh.

[6] Hồ Lê Viên (2006), Tính tốn, thiết kế các chi tiết thiết bị hóa chất và dầu khí,

Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Tính bơm nước vào thiết bị ngưng tụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×