Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Tính cho đáy thiết bị

3 Tính cho đáy thiết bị

Tải bản đầy đủ - 0trang

CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤC nl2

4d23,14161051,92

4Tốc độ dung dịch đi trong ống tuần hoàn trung tâm:

- Nồi 1

v1' v dnl0,428.0,025d1th2nl2 1 0,21922 0,00558m s/(6.12)

- Nồi 2

vd2

0,271.0,0252

v2'  nld2 th2nl2 

0,2192 0,00353m s/Thời gian lưu của dung dịch trong thiết bị: Nồi 1

l l1' d 4th Vd2

1v'v1' 1,5 3,1416.0,071

0,21942 606,19s(6.13) l 0,005581- Nồi 2

l l2'2  v' dV d4th  1,5 3,1416.0,0714 2  959,97s l

2

0,219

v2'

0,003532Trong đó:

l’ là chiều di hình học của đáy (m)

Thể tích dung dịch đi vào bên trong thiết bị:

- Nồi 1Gd1781,25

3600

1  1031,76

dd1

2606,19  0,253m3(6.14)

44CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤC

V V' s1 12- Nồi 2

502,98

3600

2  1051,92

dd 2

2Gd2

V " Vs2 2

959,97  0,249m3

2Tổng thể tích của phần hình nón cụt và phần gờ với buồng đốt là:

- Nồi 1

V3 '    V ' V1

V2

3

0,253 0,0867  0,071  0,095m- Nồi 2

V3 ''    V ' V1V20, 249  0,0867  0,071  0,091m3Chọn chiều cao phần gờ với buồng đốt là Hg = 40 mm.

Thể tích phần gờ nối với buồng đốt nồi 1 và nồi 2 là

Dt2Vg 0,62H

g4 3,14160,04  0,011m3

4Thể tích của phần hình nón cụt

- Nồi 1

Vc1   V3' Vg 0,095 0,0110,084m3- Nồi 2

Vc2   V3'' Vg 0,091 0,0110,080m3Chiều cao của phần hình nón cụt:

- Nồi 1

45CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤC

Hc1 2V3DD

Db 

12'bt0,095 Dt2  3,1416 0,82(6.15) 0,6.0,8  0,62  0,037m12- Nồi 2

V3''0,0910,035mHc2 D2 D Db t  Dt2  3,1416 0,82  0,6.0,8  0,62  b 

12

12Chiều cao của cột chất lỏng trong thiết bị:

- Nồi 1

H1'   Hc1Hg

40 1500 40Hbd    Hd

5442161mm- Nồi 2

H2'  Hc2  Hg

40 1500 40Hbd    Hd

544 2159mmTrong đó:

Hc là chiều cao của chất lỏng trong phần hình nón cụt, m

Hg là chiều cao của chất lỏng trong phần gờ nối với buồng đốt, m

Hbd là chiều cao của chất lỏng trong buồng đốt, m

Hd là chiều cao của chất lỏng trong đáy nón (có kể phần gờ), m

Áp suất thủy tĩnh do cột chất lỏng gây ra trong thiết bị:

- Nồi 1 ptt1 dd1gH1'  1040,92.9,81.2,161.106  0,022N mm/ 2

(6.16)

- Nồi 2 ptt 2 dd 2 gH 2'  1077, 2.9,81.2,159.106  0,023N mm/ 2

Vậy cả hai đáy nón chịu áp suất trong,

Áp suất trong đáy nồi 1 pt1  (3 1,03)0,101 0,022  0,221N mm/2

Áp suất trong đáy nồi 2 pt 2  (1, 26 1,03)0,101 0,023  0,0462N mm/246CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤC6.3.2.2 Tính bề dày tối thiểu S’[].

Xét tỉ lệ, nếu tỉ lệ trên lớn hơn 50 thìpt

Bề dày tối thiểu của đáy:

Dt .pt(6.19 trang 130 [6])(6.17) S’ =

2.cos.[].

Ta tính được

Nồi 1Nồi 2pt482,262441,7Bề dy tối thiểu S’1,240,25[].

Tính6.3.2.3 Bề dày thực của đáyNồi 1Nồi 2Thiết bị không bị ăn mòn hóa học Cb, Cc00Hệ số ăn mòn hóa học Ca113,764,7566Co

Bề dày thân thực S

6.3.2.4 Kiểm tra bề dày của đáy

S'Tỉ lệ0.25

DtcosÁp suất cho phép tính tốn:

.[]..(S Ca )2.cospt , N/mm2(6.18)

47CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤC[p] =

Dt  2.cos.(S Ca )Thỏa mãn cả hai điều kiện trên thì bề dày đáy được chọn là hợp lí

Ta có

Nồi 1Nồi 2S'Tỉ lệ

Dt0,0020,00040,2890,2891,511,610,25Tỉ lệcosÁp suất cho phép tính tốn [p]

Vậy, bề dày tính được là thỏa mãn

6.4 Tính nắp thiết bị

6.4.1 Sơ lược cấu tạo

Chọn nắp elip theo tiêu chuẩn.

Chọn nắp có gờ, chiều cao gờ h = 40 mm.

Đường kính trong 800 mm

Vật liệu là thép khơng gỉ X18H10T.

6.4.2 Tính tốn bề dày nắpBảng 6.2 Thơng số tính tốn bề dày nắp

Nồi 1Nồi 2Áp suất làm việcTrongNgồiNhiệt độ126.796.4Ứng suất []118,5125Ứng suất chảy c195,525206.25Modun đàn hồi Et200000200000

48CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCÁp suất tính tốn p0,02840,104Đối với nắp elip tiêu chuẩn: ht / Dt = 0,25, Rt = Dt = 800 mm. Vì nắp nồi 1 chịu áp suất

trong, nắp nồi 2 chịu áp suất ngồi nên ta tính riêng nắp của hai nồi

*Tính bề dày nắp nồi 1

Bề dày tối thiểu S’ nồi 1, mm[]. 118,5.0,95

  3963,9 Xt tỉ lệ25pt 0,0284pRt

0,284.800

S '    0,101mm ( công thức 6.9 trang 126 [6])(6.19) 2[] 2.118,5.0,95Bề dày thực S, mm

Xem vật liệu như bền cơ học: Cb = 0, Cc = 0.

Chọn hệ số ăn mòn hóa học là Ca = 1.

Chọn hệ số Co = 4,90mm.

Bề dày buồng bốc: S = S' + C = 6mm.

Kiểm tra bề dày nắp nồi 1

Tỉ lệ SCaDt6 1 0,00625  0,125 , thỏa mãn (6.10 trang 126 [6])

800Áp suất cho phép [p]

[ p]  2[](S Ca )  2.118,5.0,95.(6 1) 1,40  pt thỏa mãn (6.11 trang 126 [6])

Rt  (S Ca )

800  (61)(6.20)Vậy bề dày nắp elip nồi 1 là S = 6mm

*Tính bề dày nắp nồi 2

Chọn bề dày nắp bằng bề dày thân, S = 6mm

Xét tỉ sốRt  800 133,33, 0,15.Et  0,15.2.105  207,79

S

6

x.c

0,7.206,25

49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Tính cho đáy thiết bị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×