Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Tính cho buồng bốc

2 Tính cho buồng bốc

Tải bản đầy đủ - 0trang

CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤC[ ] là ứng suất cho phép của vật liệu, [ ] = [ ]*.,  là hệ số hiệu chỉnh, =1

(trang 17 [6]), [ ] = [ ]*.=118,5.1=118,5N/mm2

 là hệ số bền mối hàn,  = 0,95, trang 18 [6]

Dt là đường kính trong thân thiết bị, Dt = 800 mm

pt là áp suất tính tốn, N/mm2

S’ là bề dày tối thiểu, mm

Bề dày thực S, mm

Chọn C=C0 +Ca+Cb+Cc

Xem vật liệu bền cơ học: Cb = 0, Cc = 0.

Chọn hệ số ăn mòn hóa học Ca = 1mm

Chọn C0 = 4,90mm

S=S’+C = 6mm

Kiểm tra độ dày buồng bốc nồi 1

Công thức 5.10 trang 96 [6]SCa  61  0,00625 0,1, thỏa mãn

Dt

800

Áp suất tính tốn cho phép trong buồng bốc:

[p]  2.[]..(SCa )  2.118,5.0,95.(61) 1,40N /mm2  pt , thỏa mãn

Dt  (SCa )

800 (61)(6.7)Vậy bề dày S = 6mm thì thỏa mãn

Kiểm tra độ bề và tăng cứng cho các lỗ

Đường kính kính cho phép khơng cần tăng cứng:dmax 0,373 Dt.(SCa ).(1k) 0,373 800(61)(10,017) 0,584mm (8.2 trang

162 [6])

Trong đó:39CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCDt là đường kính trong của buồng bốc, Dt = 800 mm

S là bề dày buồng bốc, S = 6 mmk là hệ số kể đếnbề dày của thân

p.Dt

0,017 k 

(2,3.[]P).(SCa )

Vậy ta cần tăng cứng cho các lỗ như sau

Bề rộng tính theo công thức 8.9 trang 163 [6], B  dS , trong đó, d là đường kính trong

của lỗ, mm. S là bề dày của khâu tăng cứng, mm, chọn bề dày khâu tăng cứng bằng bề

dày thân S=6mm

Bề rộng

cần tăng

cứng, B,

Đường kính

Chọn đường kính

Đường kính mm

ngồi vòng tăng

ngồi vòng tăng

Lỗ

lỗ d, m

cứng, mm

cứng, mm

Nhập liệu nồi 10,02512,2549,4950Tháo liệu nồi 10,02512,2549,4950*Tính cho buồng bốc nồi 2

Áp suất làm việc pn=1,03at=0,104N/mm2

Theo công thức 5.14 trang 98 [6]. S ' 1,18.Dt  .Ep. D.lt'  0,4 1,18.800 

n02,104.105..1200800 0,4  3,41mm(6.8) Trong đó:

Dt là đường kính bên trong thân thiết bị, Dt = 800 mm.

pn là áp suất tính tốn bên ngồi tác động vào thân.

E là modul đàn hồi của vật liệu ở nhiệt độ tính tốn, E =2.105 N/mm2, tra bảng 2.12

trang 43 [6]40CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCl' là chiều dài tính tốn của thân, l’=1200mm

Bề dày thân (S):

Chọn hệ số bổ sung bề dày: C = Ca + Cb + Cc + Co = 2,09 mm.

Xem vật liệu như bền cơ học: Cb = 0, Cc = 0.

Chọn hệ số ăn mòn hóa học là Ca = 1.

Chọn hệ số Co = 1,60 mm.

Bề dày buồng bốc: S = S' + C = 6 mm.

Kiểm tra bề dày buồng bốc:

Theo điều kiện 5.15 và 5.16 trang 98 [6]l'

1200Dt

800 1,5

3Et32 .10 5 2 ( 6  1) 

2 .( S  C a ) 

0 ,3 .

. 

0

,

3

.

.

 0 ,328

 

Dt

195

800

t 

1,5.2.( S  C a )

2.(6 1)

 1,5.

 0,268

Dt

800

Dt2( S  C a )800

 8,94

2.(6  1)Vì:1,5. 2(S Ca )  0,265  l' 1,5 

Dt

DtDt

 8,94, thỏa mãn

2(S Ca )

3Dtl'  E 2(S  Ca) 0,406 , thỏa mãn 1,5  0,3. .

c



Dt

  nên thoả mãnđiều kiện bền thân.

Áp suất tính tốn cho phép trong thiết bị:

t1200 t  341CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤC[pn]  D .112,02..n(S.(lS'2.D tCa ).Ect 2   800.(11,022..325(6.

(62.1800)31) . 2062.10,55 2 (6.9)Ca ) 

 0,369 N / mm2  pn[n] là ứng suất nén cho phép của vật liệu, [n]=2,6.125 = 325 N/mm2

ct là ứng suất chảy của vật liệu: ct =1,65.125 =206,5 N/mm2

6.2.3 Tính bền cho các lỗ

Đường kính kính cho phép khơng cần tăng cứng:dmax 0,373 Dt.(SCa ).(1k) 0,373 800(61)(10,056) 0,577mm (8.2 trang

162 [6])

Trong đó:

Dt là đường kính trong của buồng bốc, Dt = 800 mm

S là bề dày buồng bốc, S = 6 mm k là hệ số kể đến

bề dày của thân

p.Dt

0,058 k

(2,3.[]P).(SCa )

Vậy ta cần tăng cứng cho các lỗ như sau

Bề rộng tính theo cơng thức 8.9 trang 163 [6], B  dS , trong đó, d là đường kính trong của

lỗ, mm. S là bề dày của khâu tăng cứng, mm, chọn bề dày khâu tăng cứng bằng bề dày

thân S=6mmNhập liệu nồi 2ĐườngBề rộng khâukính lỗ d,tăng cứng B,mmm

0,02512,25Đường kính ngồi

vòng tăng cứng

dntc, mm

49,49Chọn đường

kính ngồi

vòng tăng

cứng, mm

50

42CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCTháo liệu nồi 20,02512,2549,49506.3 Tính cho đáy thiết bị

6.3.1 Sơ lược cấu tạo

Chọn đáy nón tiêu chuẩn cho cả hai nồi l Dt = 600mm.

Vật liệu làm đáy là thép khơng gỉ X18H10T.

6.3.2 Tính tốn

Chọn đáy là hình nón có gờ, góc đáy là 2 =600. Tra bảng XIII.21 trang 394 [2], ta được

Đường kính đáy: Dt= 600 mm, chiều cao đáy nón khơng kể phần gờ H= 544 mm, h = 40

mm, Rt= 90 mm, thể tích của đáy nón Vd  0,071m3

6.3.2.1 Tính chiều cao phần hình nón cụt nối buồng bốc và buồng đốt Hc

Tổng thể tích của ống truyền nhiệt và ống tuần hoàn trung tâm nồi 1 và nồi 2

n d' t2 dth2V1 3,141654.0,0342  0,2002

44Trong đó:

nhiệt(6.10)3

 0,0867mdt = 34 mm=0,034m là đường kính trong của ống truyềndth = 200 mm=0,200m là đường kính trong của ống tuần hồntrung tâml = 1,5m là chiều dài ống truyền nhiệtThể tích của phần đáy nón nồi 1 và nồi 2

V2=Vd = 0,071 m3

Với đường kính trong của ống nhập liệu là 25mm, tốc độ nhập liệu được tính lại:

- Nồi 1Gd nl1

40,428m/s

d1781,25

36003,1416(6.11) vnl1  d20,0252 1031,764- Nồi 2G1502,98

0,271m/s vnl2 3600

 d20,0252 

43CÔ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤC nl2

4d23,14161051,92

4Tốc độ dung dịch đi trong ống tuần hoàn trung tâm:

- Nồi 1

v1' v dnl0,428.0,025d1th2nl2 1 0,21922 0,00558m s/(6.12)

- Nồi 2

vd2

0,271.0,0252

v2'  nld2 th2nl2 

0,2192 0,00353m s/Thời gian lưu của dung dịch trong thiết bị: Nồi 1

l l1' d 4th Vd2

1v'v1' 1,5 3,1416.0,071

0,21942 606,19s(6.13) l 0,005581- Nồi 2

l l2'2  v' dV d4th  1,5 3,1416.0,0714 2  959,97s l

2

0,219

v2'

0,003532Trong đó:

l’ là chiều di hình học của đáy (m)

Thể tích dung dịch đi vào bên trong thiết bị:

- Nồi 1Gd1781,25

3600

1  1031,76

dd1

2606,19  0,253m3(6.14)

44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tính cho buồng bốc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×