Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.4 Nhiệt dung riêng của dung dịch nhập liệu và đầu ra nồi 1 và nồi 2

Bảng 3.4 Nhiệt dung riêng của dung dịch nhập liệu và đầu ra nồi 1 và nồi 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCW, W1 lần lượt là hơi thứ của cả hệ thống, của nồi 1, kg/h

hơi đốt dùng cho hệ thống, kg/hD là lượngi, i1, i2 lần lượt là hàm nhiệt của hơi đốt, hơithứ nồi 1, nồi 2, J/kg (tra bảng 40 trang 38 [5])

t d, t1, t2 lần lượt là nhiệt độ sôi của dung dịch ban đầu, ra khỏi nồi 1, nồi 2, °C

Cd, C1, C2 làn lượt là nhiệt dung riêng ban đầu, ra khỏi nồi 1, nồi 2 của dung dịch,

j/kg.độ

ϴ1, ϴ2 lần lượt là nhiệt độ nước ngưng của nồi 1, nồi 2, °C

Cn1, Cn2 lần lượt là nhiệt dung riêng của nước ngưng nồi 1, nồi 2, J/kg.độ, (tra

bảng 27 trang 29 [5] )

Qxq1, Qxq2 lần lượt là nhiệt mất mát ra môi trường xung quanh, J

Qcd1, Qcd2 lần lượt là nhiệt cô đặc nồi 1, nồi 2, J, với q trình cơ đặc mía đường

Qcd1=Qcd2=0

Chọn nước ngưng ở trạng thái lỏng sơi, ta có ϴ1=T1=132,9°C, ϴ2=T2=105,7°C. Ta có

bảng số liệu sau

Bảng 3.5 Các thơng số tính toán cân bằng nhiệt lượngĐầu vào

Dung dịch đườngNồi 1Nồi 2Dung dịch đườngDung dịch đường(đầu ra)(đầu ra)Nhiệt độ sôi106,95107,4578,54Nhiệt dung riêng4053,713978,313709,58Lưu lượng dung

dịch ra781,25502,982504254,214255,33Nhiệt dung riêng

nước ngưngNhiệt độHơi đốtHơi thứ132,9106,7Hơi thứ

76,4

20CÔ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCHàm nhiệt i273000026898772633800278,27252,98Lượng hơi thứChọn Qxq1  0,05D i( Cng11)  0,05Dr(1) , Qxq2  0,05D i( Cng2 2 )  0,05Dr(2) , r là ẩn

nhiệt hóa hơi nước, tra bảng 40 trang 38 [5], r(1)  2174030(J) , r(2)  2243240(J)

Lượng hơi thứ bốc lên nồi 1

W1  Wi2  (Gd W C t)2 2 G Ctd110,95 (r 1)  i2 Ct1 1

 273,38kg h/W2   WW1531,25273,38  257,87kg h/Lượng hơi đốt tiêu tốn chung:

D  Wi1 1 (Gd W C t1) 1 1 G C td d d

0,95(i1 Cng11) 304,10kg h/3.3.3.3 Kiểm tra lại giả thiết phân bố hơi thứ giữa các nồi

C(%)1 100% 1,76%  5% , thỏa mãnC(%)2 100% 1,90%  5% , thỏa mãnVậy lượng hơi thứ nồi 1 là W1=273,38 kg/h, nồi 2 l W2=257,87 kg/h

Lượng hơi đốt tiêu tốn chung là D=304,10 kg/h21CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCCHƯƠNG 4: TRUYỀN NHIỆT

4.1 Tính nhiệt lượng do hơi đốt cung cấp

Nồi 1

Q1  Dr(1)  304,10.2170,88  660166,97kJ h/ 183,38kW(4.1)Nồi 2

Q2 Wr1 (2)  273,38.2243,24  613262,93kJ h/ 170,35kW(4.2)4.2 Tính hệ số truyền nhiệt K của mỗi nồi

4.2.1 Tính tổng nhiệt trở r

 r rcau1   rcau2 (công thức 1.6 trang 13 [5])(4.3)

rcau1  0,000232m2.K/ W là nhiệt trở màng nước, bảng 32 trang 325 [5] rcau2 

0,000372m2.K/ W là nhiệt trở lớp cặn, bảng 32 trang 32 [5] δ=2mm=0,002mlà độ dày ống λ=16,3 là hệ số dẫn nhiệt của vật liệu làm ống, thép

X18H10T, trang 13 [2]

Vậy  rrcau1   rcau2  0,000232 

0,002 0,000372  0,00073m K W2 /16,34.2.2 Tính nhiệt tải riêng phía hơi ngưng (q1)

Theo cơng thức V.101 trang 28 [2], hệ số cấp nhiệt phía hơi ngưng 1:1  2,04* A* r 0,25

 H *t1  q1 1 *t1(4.4)22CÔ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCTrong đó: r là ẩn nhiệt ngưng tụ của nước ở áp suất hơi đốt, kJ/kg, tra bảng 41

trang 39 [5] H là chiều cao ống truyền nhiệt, H = 1,5 m.

A là phụ thuộc nhiệt độ màng nước ngưng, 0C, tra ở bảng 1.5 trang 43 [4] Ta

có bảng sau

Bảng 4.1 Các thơng số tính tốn nhiệ tải phía hơi đốt

Nồi 1Nồi 2130,62103,222,282,48131,76104,46Chiều cao ống truyền nhiệt H1,51,5Ẩn nhiệt hóa hơi của hơi đốt r21740722249512A191,74180,45α111044,7910265,28Nhiệt tải phía hơi đốt q125182,1325457,91chọn Tw1

Δt1

Nhiệt độ trung bình4.2.3 Tính nhiệt tải riêng phía dung dịch (q2)

Theo cơng thức VI.27, sổ tay tập 2, trang 71:

0,565dd 20,435dd  C 2 n  n  n   Cddn ddn W /m2 K

(4.5)q2 2t2Trong đó:

n -hệ số cấp nhiệt của nước khi cô đặc theo nồng độ dung dịch

n = 0.145. p0,5. t22,33trang 26 [2]Cdd, Cn lần lượt là nhiệt dung riêng của dung dịch và của nước J/kg.độ

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.4 Nhiệt dung riêng của dung dịch nhập liệu và đầu ra nồi 1 và nồi 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×