Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 7: TÍNH THIẾT BỊ PHỤ

CHƯƠNG 7: TÍNH THIẾT BỊ PHỤ

Tải bản đầy đủ - 0trang

CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCVkk=288.Gkk (273tkk )(7.3)

png  phVới tkk =t2D + 4 + 0,1(t2C - t2D) =30 + 4 + 0,1(70,4 - 30) = 38,040C png=0,4

at = 40530 N/m2: áp suất làm việc của thiết bị ngưng tụ ph =0,068 at =

6890,1 N/m2 : áp suất riêng phần của hơi nước trong hỗn hợp ở nhiệt độ

tkk.0,002 m3/sVkk =7.1.3 Các kích thước chủ yếu của thiết bị ngưng tụ

baromet

7.1.3.1 Đường kính trong thiết bị (Dtr) Theo VI.52, sổ tay tập

2, trang 84:

W21,3830,0716 0,191m(7.4)Dtr 1,383 .

hh0,2456.15Chọn đường kính trong của TBNT là 500 mm Trong

đó:

W2 là lượng hơi thứ ngưng tụ, W2 = 0,0716 kg/s.

h là tốc độ hơi trong TBNT, chọn h = 15 m/s (theo [2], trang 85).

h là khối lượng riêng hơi, tra bảng 40 trang 38 [5]

7.1.3.2 Kích thước tấm ngăn

a. Chiều rộng tấm ngăn (b): Theo VI.53 trang 84 [2] b = Dtr / 2 +

50 = 500/2 +50 = 300 mm.

b. Bề dày tấm ngăn ():60CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCTheo sổ tay tập 2, trang 85: chọn  = 4 mm.

c. Đường kính lổ (d):

Theo sổ tay tập 2, chọn nước sông (ao, hồ) để ngưng tụ hơi thứ thì d=5mm

d. Chiều cao gờ tấm ngăn:

Theo sổ tay tập 2 trang 85, chọn chiều cao gờ là: 40 mm.

Chọn tốc độ tia nước là 0,62 m/s.

7.1.3.3 Chiều cao bộ phận ngưng tụ và các kích thước cơ bản khác

a. Các kích thước cơ bản Tra bảng VI.8 trang 88 [2] Theo

tiêu chuẩn hố quy cách TBNT ta có các kích thước:

Ký hiệu các kích thướcKý hiệuKích

thước mm61CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCĐường kính trong của thiết bịDtr500Chiều dày của thành thiết bịS5Khoảng cách từ ngăn trên cùng đến nắp thiết bịa1300P1200b350K1675H4300T1300D1 h400Khoảng cách từ ngăn cuối cùng đến đáy thiết bị

Bề rộng của tấm ngăn

Khoảng cách giữa tâm của TB ngưng tụ và TB thu hồi

Chiều cao của hệ thống thiết bị

Chiều rộng của hệ thống thiết bị

Đường kính của thiết bị thu hồi1440Chiều cao của thiết bị thu hồia1 a2Khoảng cách giữa các ngăn:a3 a4

a5Đường kính các cửa ra và vào:d1 d2

d3 d4

d5 d6

d7 d8220

260

320

360

390

300

100-Hơi vào80-Nước vào

-Hỗn hợp khí và hơi ra

-Nối với ống Baromet

-Hỗn hợp khí và hơi vào thiết bị thu hồi125

80

50

50-Hỗn hợp khí và hơi ra khỏi thiết bị thu hồi

-Nối từ thiết bị thu hồi đến ống Baromet

- Ong thơng khí

b. Chiều cao ống (H):

Theo VI.58 trang 86 [2]

H = h1 + h2 + 0,5, m(7.5)

62CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCTrong đó:

h1 là chiều cao cột nước tĩnh do độ chân khôngh2 làchiều cao để khắc phục trở lực khi nước chảy trong ống.

Tính h1:

Theo VI.59 trang 86 [2]

P h1 = 10,33=6,198 m.(7.6)

760Với

P là áp suất chân không trong thiết bị,

P = 760 – 0,4.735 = 466 mmHg

Tính h2

Theo VI.60 trang 87 [2]2H

(1.h2 

2.g

Trong đó)(7.7)dd là đường kính ống Baromet, d= 125 mm.

H là chiều cao tổng cộng ống Baromet, m.

g = 9,81 m/s2, là gia tốc trọng trường

= 1 + 2 = 1 + 0, 5 = 1,5

1 là hệ số trở lực khi vào ống, 1 = 0,5

2 là hệ số trở lực khi ra khỏi ống, 2 = 1

 là tốc độ nước chảy trong ống, m/s, chọn =0,5m/s

- hệ số trở lực do ma sát khi chảy trong ống,  = f(Re).Re ..d  9870,,5493.0,.510.0,1253 112315 ,7 105

Chọn độ nhám ống thép là  =0,2 mm

63CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCVì 10  Re 3.10 nn

Hệ số ma sát trong ống

560,221 0,0032 

(7.8)Re 0,227  0,0032  (1112315 ,7)0,227  0,01890,52

Vậy H  6,198 H

(10,0189 .2.9,811,5)  0,5

0,125Giải phương trình bậc nhất 1 ẩn số H ta được: H = 7,49 m .

Chọn H = 9 m.7.2 Tính thiết bị gia nhiệt nhập liệu

Chọn loại thiết bị ống chùm thẳng đứng, dung dịch đi trong ống, hơi đốt đi ngồi ống.Dòng nhập liệu (dòng lạnh):tD=30 0CtC =107,490Cttb= 0.5 (tD+tC) = 0,5(30+107,49) = 68,720C.

Dòng nóng: TD=TC=132,9 0C.

Hiệu nhiệt độ đầu vào: tvào=132,9 –107,49 = 25,450C

tra= 132,9 - 30 = 102.9 0C

Hiệu số nhiệt độ trung bình:

tlog=tra tvao102.9 25,4555,44 0C(7.9) lntra ln 102.9

tvao25,45chọn t1= 3,15 0C  tt1= 132,9 - 6,4 = 129,75 0C.

tm==131,3250C.Tra bảng ta có: A = 191,4, tra bảng 1.5 trang 43 [5]

64CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCr = 2175,29 kJ/kg

Chọn: rcáu1 =0,000232 m2.độ/W

rcáu2 =0,000372 m2.độ /Wr=0,00073 m2.độ/Wthép= 2mm.

H = 1.5 m.

Thép khơng rỉ X18H10T có  =16,3 W/m.độ

0,251=2,04A(

(7.10)r)0,25= 2,04.191,4 2175290

=10170,57 W/m2.độ 1,5.3,15 Ht1Ta có: q1= 1.t1= 10170,57.3,15=32037,29W/m2 Ta

có:

t = q1.r= 32037,29.0,00073 = 23,28 0C

t2= tt1 - t – ttb= 126,5 – 23,28 – 68,72 = 37,74 0C

tt2=tt1-t=129,75-23,28 = 106,47 0C Ta

có bảng số liệu sau đây:

Khối

Nhiệt

Khối lương

lượng

dung

phân tử

riêng

riêng

trung bình

Tra bảng

Nhiệt độHệ số dẫn Độ nhớt động

nhiệt của lực dung dịch

dung dịchttb68,721031,76 4030,2243,920,426350,00042tt2106,471031,76 4052,9343,920,428750,00026Chuẩn số Prandtl:

.CPr=0,00042 .4030 ,22= 3,97 (công thức V.35 trang 12 [2])(7.11) 0,42635PrW= .C  0,00026 .4052 ,93 = 2,420,42875

Chọn vận tốc dung dịch trong ống truyền nhiệt: v = 0,12 m/s

Đường kính ống truyền nhiệt d = 34/38 mm

65CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCRe =.v.d1031,76.0,12.0,034=10019,43(7.12) 0,00042Hệ số hiệu chỉnh = 1

Vì Re>10000 nn

0,25Nu = 0,021Re0,8Pr0,43 PrPr 

W = 0,021.1.(10019,43)0,8(3,97)0,43(3,97/2,42)0,25=68,23 

(công thức V.40 trang 14 [2])

2=.Nu0,42635 .68,23855,5W/m2.độ(7.13)

(7.14) d0,034 q2=2.t2=855,5.37,74=32289,8 W/m2.Kiểm tra:

s=100% =0,782% < 5%Nhiệt tải trung bình:

q1 q2

32163,55 W/m2 qtb= 

2

232037,2932289,8Hệ số truyền nhiệt: qtb 32163,55=580,16 W/m2.độ

(7.15)

K=

tlog55,44Q = GD.C.t =.4030,22.(107,4530) 67738,45 W(7.16)Bề mặt truyền nhiệt:

QF=67738 ,5(7.17)=2,11 mK.tlog2.580,16.55,4Chọn bề mặt truyền nhiệt là F = 10m2.

66CÔ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤC

F10Số ống truyền nhiệt là: n== 62,41 ống.d.H(7.18)3,1416 .0.034.1,5Chọn n = 91 ống, b = 11 ống. t =1,4.dn=1,4.0,038

=0,0532 mm (bảng V.11 trang 48 [2]) D= t(b –

1)+4dn=0,0532.10+4.0,038= 0,684 m.

Chọn D =800 m.

7.3 Tính bơm chân không

Công suất bơm chân không:

m1N=

(7.19)1.103 mm1 pkk.Vkk pp1 

2m1 CKTrong đó

CK là hệ số hiệu chỉnh, CK=0,8

m là chỉ số đa biến, m=1,3p2 là ápsuất khí quyển, p2=1,033 at

Áp suất khơng khí trong TBNT: pkk = 0,4 – 0,068 = 0,332at= 33639,9 Pa

Thể tích khơng khí cần hút khỏi thiết bị: Vkk= 0,002m3/s Công

suất bơm:

0,3N=0,81.103 1,13,3133639,9.0,0021,0033,4 1.,3 1=0,1 kW

7.4 Tính bơm nước vào thiết bị ngưng tụ

Cơng suất của bơm

N=.g.HQ.(kW)(7.20)

67CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤC

1000 .Trong đó

H là cột áp của bơm, m

 là hiệu suất của bơm, chọn =0,75

 là khối lượng riêng của nước ở 300C,  = 997kg/m3.

Q là lưu lượng nước lạnh tưới vào Baromet: Gn= 1,94 kg/s

1,94 0,0019 m3/s

Q=

 997

GnPhương trình bernoulli cho hai mặt cắt 1 – 1 (mặt thoáng bể nước) và 2 – 2 (mặt

thoáng thiết bị baromet) Z1+ p1 1.v12  H = Z2+ p2 2.v22  h1-2

 2g 2gVới:

v1=v2=0 m/s

p1=1,033 at p2=

0,4 at

 = 0,801.10-3 N.s/m2.

Chiều cao từ mặt thoáng bể nước xuống đất là Z1 = 2 m

Chiều cao từ mặt thoáng thiết bị baromet xuống đất là Z2 = 12 m

Chọn dhút=dđẩy=đường kính cửa vào thiết bị của nước là d =100 mm

Vận tốc dòng chảy trong ống:

4.Q 4.0,0019 v  .d2  3,1416 .

0,01  0,242 (m/s) 

v.d. 0,242.0,1.997

Chuẩn số Reynolds: Re =

 0,801.103 = 30159,2568CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCChọn ống thép CT3 nên độ nhám  = 0,2 mm

Ren = 218  d  220100

110000   0,2 

Do 2300
số ma sát:

0,250,25

 = 0,1  100  0,1 0,2  100 

d Re 

100 30159,25 0,027Tổng hệ số tổn thất cục bộ: =vào+khuỷu 90+van+ra

= 0,5 + 1,4 + 0,15 + 1 = 3,05

Chiều dài ống từ bể nước đến thiết bị baromet là: l = 15 m Tổng

tổn thất:

2.g dl 

0,027 150,13,05 0,021m v2h1-2=Cột áp của bơm: H = (12-2) +

Công suất của bơm: N =02,.2429,812+ 0,021= 5,69 m

 0,141 (kW)TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trần Xoa, Nguyễn Trọng Khuôn, Hồ Lê Viên (1992), Sổ tay q trình và thiết

bị cơng nghệ hóa chất tập 1, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội. [2] Trần

Xoa, Nguyễn Trọng Khuôn, Phạm Xuân Toản (1992), Sổ tay q trình và thiết bị

cơng nghệ hóa chất tập 2, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội. [3] Phạm

Văn Bơn, Nguyễn Đình Thọ (2015), Q trình và thiết bị truyền nhiệt quyển 1:

truyền nhiệt ổn định, Nhà xuất bản đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh,

thành phố Hồ Chí Minh.

69CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤC[4] Phạm Văn Bôn (2014), Bài tập truyền nhiệt, Nhà xuất bản đại học quốc gia thành

phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh.

[5] Bộ mơn q trình và thiết bị (2015), Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt

- truyền khối, Nhà xuất bản đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, thành phố

Hồ Chí Minh.

[6] Hồ Lê Viên (2006), Tính tốn, thiết kế các chi tiết thiết bị hóa chất và dầu khí,

Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 7: TÍNH THIẾT BỊ PHỤ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×