Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 5: TÍNH THIẾT BỊ CÔ ĐẶC

CHƯƠNG 5: TÍNH THIẾT BỊ CÔ ĐẶC

Tải bản đầy đủ - 0trang

CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCW20,256257*,873600 0,280Vh2 m3 /sh2

Trong đó

W1, W2 lần lượt là lượng hơi thứ của nồi 1 và 2, kg/s

h1, h2 lần lượt là khối lượng riêng ở áp suất buồng bốc nồi 1 và nồi 2, tra bảng 41 trang

39 [5] , ta có h1  0,750kg m/3,h2  0, 256kg m/ 3Vận tốc hơi trong buồng bốc wh

- Nồi 1 Vh1 0,101 0,201m/ s(5.3)wh1   

Fb10,503- Nồi 2Vh2Fb20,280 0,557m/ s wh2 0,503Chuẩn số Reynold

- Nồi 1

w dh1h1Re1 0,201.0,003.0,75

13,62(5.4)0,000012535- Nồi 2

w dh2 h2 0,557.0,003.0,256

Re2 2

0,00001153,72

Trong đó d = 0,0003m là đường

kính giọt lỏng

i1, i2 lần lượt là độ nhớt động học của hơi thứ trong buồng bốc nồi 1 và nồi 2, tra bảng 42

28trang 41 [5], ta có 1  0,000012535Ns m/2CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤC

,2  0,0000115Ns m/ 2Hệ số trở lực 

Vì 0,2
18,518,518,518,51  Re10,6  3,620,6  8,56,2  Re02,6  3,720,6  8, 41(5.5)Vận tốc lắng w0

Theo công thức 5.14, trang 182, [3]4g(

wol h )d(5.9)3h

Trong đó:

l là khối lượng riêng của giọt lỏng, tra bảng 43 trang 42 [5],

kg/m3  là khối lượng riêng của hơi, tra bảng 41 trang 39 [5],

kg/m3 d là đường kính giọt lỏng, d =0,0003 m. g = 9,81 m/s2 là gia

tốc trọng trường

Ta có bảng sauBảng 5.1 Vận tốc lắng w0

Nồi 1Nồi 2Đường kính giọt lỏng d0,00030,0003Nhiệt độ hơi thứ T106,776,40,0000125350,0000115952,55972,72Độ nhớt động học của hơi ì

Khối lượng riêng giọt lỏng pl29CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCKhối lượng riêng hơi thứ ph0,750,256Vận tốc lắng w00,7621,33Theo [3] wh < 70% - 80% wo wh1 0, 201 0, 264, wh2 

0,557  0, 419 , thỏa mãnTa có   w01 0,762 w02 1,33

Vậy đường kính buồng bốc Db1 =Db2=0,8m=800mm

5.1.2 Chiều cao buồng bốc

Cường độ bốc hơi ở áp suất khác 1at Up

Up = fUt , m3/m3.h, trang 72 [2](5.10)Trong đó: f là hệ số hiệu chỉnh do khác biệt áp suất khí quyển, hình VI.3

trang 72 [2]

Ut là cường độ bốc hơi thể tích ở áp suất khí quyển, m3/m3.h

Ta chọn cường độ bốc hơi: Ut = 1600 m3/m3.h

Thể tích khơng gian hơi Vb

W(5.11)Vb hUpChiều cao buồng bốc Hb

(5.12)4Vb

Hb  Db2

Ta có bảng sauBảng 5.2 Chiều cao buồng bốc nồi 1 và nồi 2

Nồi 1Nồi 230CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCHệ số hiệu chỉnh f0,921,4Cường độ bốc hơi ở p=1at Ut16001600Cường độ bốc hơi ở áp suất

khác 1at Up14722240Thể tích khơng gian hơi Vb0,2470,450Chiều cao buồng bốc Hb0,4920,895Để an toàn ta chọn Hb1=Hb2=1,2m=1200mm (theo điều kiện cho q trình sơi sủi bọt).

5.2 Kích thước buồng đốt

5.2.1 Xác định số ống truyền nhiệt

Vì hai nồi có diện tích truyền nhiệt bằng nhau nn ta tính chung cho hai nồi

FSố ống truyền nhiệt được tính theo cơng thức: n=(5.13)

.d.lTrong đó

F= 10 m2 là bề mặt truyền nhiệt, m2

ống truyền nhiệt, ml = 1,5 m là chiều dài củad là đường kính ống truyền nhiệt, m , chọn loại ống có đườngkính : 38 x 2 mm, do 1> 2 nên lấy d = dt = 34 mm.

Vậy số ống truyền nhiệt là

F 10 n=

62,41  63 ống.

.d.l 3,1416 .0,034.1,5= Chọn số ống n= 91 ống (bảng V.11 trang 48 [2])

5.2.2 Đường kính ống tuần hồn trung tâm

4. fth

Dth 

Chọn fth = 0,3 FD =0,3 .d 2.n =0,3

4

4.0,02484. fthVậy: Dth (5.14)=

3,1416 .0,034 2.91 =0,0248 m2.

4=0,178 m

3,1416

31CÔ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCChọn Dth=0,219 m = 219 mm (trang 140 [3] )

5.2.3 Đường kính buồng đốt

Đối với thiết bị cơ đặc tuần hồn trung tâm và bố trí ống đốt theo hình lục giác đều thì

đường kính trong của buồng đốt có thể tính theo cơng thức:

0.4.Dt = (d th  2.d n )2 2.sin600.F.d n(5.15).lTrong đó:

t=

= 1,4 là hệ số, thường  = 1,3 –

1,5. dn

t = 1,4dn là bước ống, m (thường t = 1,2 – 1,5dn)dn= 0,038 m là đường kính ngồi của ống truyền nhiệt, m= 0,8 là hệ số sử dụng lưới đỡ ống, thường  = 0,7 – 0,9l= 1,5 m là chiều dài của ống truyền nhiệt, m

Dth = 0,219m là đường kính ngồi của ống tuần hồn trung tâm, m

F = 10 m2 là diện tích bề mặt truyền nhiệt, m2

2Thay vào ta có:

0,567 m0,4.1,42 sin 600.10.0,038Dt= (0,219  2.1,4.0,038) 

0,8.1,5Chọn Dt = 600 mm (trang 182 [5])

Kiểm tra diện tích truyền nhiệt:

Dth  t(b-1 )

Dth

0,219

b  1  1  5,12

1,4.0,038tChọn b= 7 ống (bảng V.11 trang 46 [2])32CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCVậy số ống truyền nhiệt đã bị thay thế bởi ống tuần hoàn trung tâm

là:n’ = 37 ống (bảng V.11 trang 46 [2]) Số ống truyền nhiệtcòn lại là:

n” = 91 –37 = 54 ống.

Bề mặt truyền nhiệt F = l n d(

0,200)  9,60m2 > 6,92 m2"t Dth )  3,1416.1,5(54.0,034 (thoả mãn)

5.3 Tính kích thước các ống dẫn, tháo liệu

Đường kính các ống được tính theo cơng thức tổng qt sau đây:

d=4.G(5.16).v.Trong đó:

G là lưu lượng lưu chất, kg/s

lưu chất, m/s, chọn theo trang 74 [2]v là vận tốc

ρ là khốilượng riêng của lưu chất, kg/m3

Ta được bảng sauBảng 5.3 Vận tốc và đường kính ống dẫn

Lưu lượng

G, kg/sVận tốc

v, m/sKhối lượng

riêng ρ, kg/m3ĐườngChọn

kính d, m d, mNhập liệu nồi 10,2170,51031,760,0230,025Nhập liệu nồi 20,1400,31051,920,0240,025Tháo liệu nồi 20,0690,21105,510,0200,025Dẫn hơi đốt nồi 10,084151,6180,0670,08Dẫn hơi đốt nồi 20,076150,750760,0930,1

33CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCDẫn hơi thứ nồi 20,072150,2560,1540,25Dẫn nước ngưng nồi 10,0840,79320,0130,025Dẫn nước ngưng nồi 20,0760,7954,010,0120,025CHƯƠNG 6: TÍNH CƠ KHÍ CÁC CHI TIẾT CỦA THIẾT BỊ

6.1 Tính cho buồng đốt

6.1.1 Sơ lược về cấu tạo

Buồng đốt nồi 1 và nồi 2 có đường kính trong Dd=600mm, chiều cao Hd=1500mm

Vật liệu là thép không rỉ mã hiệu X18H10T.

Thân chịu áp suất trong là

-Nồi 1 pt1  3 1,03 1,97at  0,203N mm/ 2-Nồi 2pt 2 1, 267 1,03  0, 237at  0,024N mm/26.1.2 Tính tốn

6.1.2.1 Tính bề dày tối thiểu (S')[].

Xét tỉ lệ, nếu tỉ lệ trên lớn hơn 25 thìpt

'Dt .ptS(trang 95 [6])(6.1)2.[].

34CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCTrong đó:

[ ] là ứng suất cho phép của vật liệu, N/mm2, [ ] = [ ]*.,  là hệ số hiệu chỉnh,

=1 (trang 17 [6]), [ ]* là ứng suất cho phép tiêu chuẩn của vật liệu, tra hình 1.2 trang

16 [6]

 là hệ số bền mối hàn,  = 0,95, trang 18 [6]

Dt là đường kính trong thân thiết bị, Dt = 600 mm

pt là áp suất tính tốn, N/mm2

S’ là bề dày tối thiểu, mm

Ta có bảng sauBảng 6.1 Thơng số tính tốn và bề dày tối thiểu buồng đốt nồi 1 và nồi 2

Nồi 1Nồi 2Áp suất tính tốn pt0,2030,024Nhiệt độ tính tốn t152,9125,711211911Ứng suất cho phép, [ ]112119Hệ số bền mối hàn, 0,950,95500,192953,80,6000,101Ứng suất cho phép tiêu chuẩn, [ ]*

Hệ số hiệu chỉnh [].

Tỉ sốpt

Do tỉ lệ trên lớn hơn 25 nn

Bề dày thân tối thiểu S'

6.1.2.2 Bề dày thân (S)

Chọn hệ số bổ sung bề dày: C = Ca + Cb + Cc + Co

Xem vật liệu như bền cơ học: Cb = 0, Cc = 0.35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 5: TÍNH THIẾT BỊ CÔ ĐẶC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×