Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCKhi đó ta có hệ phương trình

{ W W W1  2 531,25

W11,1

W2Vậy W1  278,27 kg/h, W2  252,98 kg/h

3.2.4 Xác định nồng độ cuối dung dịch từng nồi

Theo công thức 5.25 v 5.26 trang 331 [3]

G xdd781,25.0,08Nồng độ cuối dung dịch ra khỏi nồi 1 x1 

Gd W1Nồng độ cuối dung dịch ra khỏi nồi 2 x2 G xd d0,1243(3.3)

781,25  278,27781,25.0,08 0,25(3.4) Gd  W1 W2 781,25 278,27  252,983.3 Cân bằng năng lượng

3.3.1 Xác định áp suất và nhiệt độ mỗi nồi

Áp suất tuyệt đối hơi đốt vào nồi 1: P1  3at , Tra bảng 41 trang 40 [5], ta được nhiệt độ

hơi đốt nồi 1 T1 132,9oC

Áp suất ở thiết bị ngưng tụ Png  0, 4at

Hiệu số áp suất của cả hệ thống cô đặc     PP10, 4  2,6at Chọn phân phối áp suất giữa các nồi làPng

P13 2,6P2Lại có    PP1P2 3atVậy ta được  P1 1,73at ,  P2 0,867at

Vậy ta được bảng

Bảng 3.1 Nhiệt độ và áp suất hơi đốt và hơi thứ16CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCLoạiNồi 1Nồi 2Tháp ngưng tụÁp suấtNhiệt độp suấtNhiệt độÁp suấtNhiệt độ(at)(°C)(at)(°C)(at)(°C)Hơi đốt3132,91,267105,70,475,4Hơi thứ1,31106,70,41876,43.3.2. Xác định nhiệt độ tổn thất

3.3.2.1 Tổn thất do nồng độ tăng cao (Δ’)

Dùng phương pháp Babơ để tính nhiệt độ sơi dung dịch đường trong nồi 1 và nồi 2. Độ

tăng điểm sôi của dung dịch hệ lỏng-rắn:

 ' E Cs.m (5.9a trang 318 [3])(3.5)Trong đó: Es là hằng số nghiệm sơi, với nước Es  0,529

Cm là nồng độ molan của chất tan trong dung dịch (mol/kg dung môi)

Bảng 3.2 Nồng độ molan và độ tăng điểm sôi

NồiNồng độ C% Nồng độ CmĐộ tăng điểm

sôi Δ’Nhiệt độ sôi, tsdd , °CNồi 112,420,4150,219100,219Nồi 225,00,9750,516100,516Vậy tổng tổn thất do nồng độ tăng cao:    ''1'2 0,219  0,516  0,735oC3.3.2.2 Tổn thất nhiệt do áp suất thủy tĩnh (Δ”)

Tra bảng I.86 trang 58 [1] ta được:

Nồng độ(%)

Khối lượng riêng ρ (kg/m3)

12,421051,9225,01105,51Chọn chiều cao ống đốt Htt 1,5m

Chiều cao thích hợp để tính theo kính quan sát mực chất lỏng H op

Hop  [0,26  0,0014( dd dm)].Htt (2.20 trang 118 [4])(3.6)Áp suất ở lớp chất lỏng trung bình: ptb

ptb  p00,5hhgHop (2.19 trang 118 [4])(3.7)

17CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCTrong đódd là khối lượng riêng của dung dịch không kể bọt hơi, kg/m3

po là áp suất ở mặt thóang của dung dịch, at

1

 hh  dd là khối lượng riêng của dung dịch sôi, kg/m32dm là khối lượng riêng của dung môi (nước) tại nhiệt độ sôi (tra bảng 43 trang42 [5]), kg/m3g  9,81m s/ 2 là giatốc trọng trường

Tính toán, ta được bảng sauBảng 3.3 Tổn thất do cột chất lỏng của các nồi

NồiH op ,mpo ,atNhiệt độ nồi

ở p0 , °Cptb ,atNhiệt độ nồi Δ”,°C

ở ptb , °CNồi 10,5031,31106,71,32107,230,53Nồi 20,6160,41876,40,43578,021,62Vậy tổng tổn thất do áp suất thủy tĩnh l    " "1"2 0,531,62  2,15oC3.3.2.3 Tổn thất trên đường ống dẫn hơi thứ Δ’’’

Chọn  '''i 1o C , suy ra  '''i 2o C

Vậy tổng tổn thất của cả hệ thống là   ' "'''0,735  2,15  24,89 C

o3.3.2.4 Hiệu số nhiệt hữu ích và nhiệt độ sôi từng nồi

Hiệu số nhiệt hữu ích nồi 1:

    thi1

25,45oCT1(T2)1132,9  (105,7  0,219  0,53 1)Hiệu số nhiệt hữu ích nồi 2:

  thi2T2(Tng  2 )105,7(75,40,516 1,62 1) 27,16oC

18CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCNhiệt độ sôi thực tế nồi 1: ts1   T1

thi1 132,9  24, 45  107, 45oCNhiệt độ sôi thực tế nồi 2:

ts2   T2 thi2 105,7  27,16  78,54oC3.3.3 Cân bằng năng lượng

3.3.3.1 Nhiệt dung riêng của dung dịch ở các nồi

Cdd = 4190 – (2514 –7,52t )x, J/kg.K ( 1.50 trang 153 [1])(3.8)Trong đó t là nhiệt độ của dung dịch, °C

x là nồng độ khối lượng của dung dịch

Ta được bảng sau:Bảng 3.4 Nhiệt dung riêng của dung dịch nhập liệu và đầu ra nồi 1 và nồi 2

Dung dịchNhiệt độ t,°CNồng độ xNhiệt dung riêng Cdd , J/Kg.KNhập liệu106,950,084053,71Đầu ra nồi 1107,450,12423978,31Đầu ra nồi 278,540,253709,583.3.3.2 Lập phương trình cân bằng nhiệt lượng

Nồi 1:

DiG C td d d Wi11 (Gd W C t1) 1 1  DCng1 1Qxq1 Qcd1Nồi 2

Wi1 1  (Gd W1)C1 t1 W i2 2  (Gd W C t)

2

ng 22 Qxq2 Qcd 22WC1Trong đó:

Gd là lưu lượng nhập liệu ban đầu, kg/h

19CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCW, W1 lần lượt là hơi thứ của cả hệ thống, của nồi 1, kg/h

hơi đốt dùng cho hệ thống, kg/hD là lượngi, i1, i2 lần lượt là hàm nhiệt của hơi đốt, hơithứ nồi 1, nồi 2, J/kg (tra bảng 40 trang 38 [5])

t d, t1, t2 lần lượt là nhiệt độ sôi của dung dịch ban đầu, ra khỏi nồi 1, nồi 2, °C

Cd, C1, C2 làn lượt là nhiệt dung riêng ban đầu, ra khỏi nồi 1, nồi 2 của dung dịch,

j/kg.độ

ϴ1, ϴ2 lần lượt là nhiệt độ nước ngưng của nồi 1, nồi 2, °C

Cn1, Cn2 lần lượt là nhiệt dung riêng của nước ngưng nồi 1, nồi 2, J/kg.độ, (tra

bảng 27 trang 29 [5] )

Qxq1, Qxq2 lần lượt là nhiệt mất mát ra môi trường xung quanh, J

Qcd1, Qcd2 lần lượt là nhiệt cơ đặc nồi 1, nồi 2, J, với q trình cơ đặc mía đường

Qcd1=Qcd2=0

Chọn nước ngưng ở trạng thái lỏng sơi, ta có ϴ1=T1=132,9°C, ϴ2=T2=105,7°C. Ta có

bảng số liệu sau

Bảng 3.5 Các thơng số tính tốn cân bằng nhiệt lượngĐầu vào

Dung dịch đườngNồi 1Nồi 2Dung dịch đườngDung dịch đường(đầu ra)(đầu ra)Nhiệt độ sôi106,95107,4578,54Nhiệt dung riêng4053,713978,313709,58Lưu lượng dung

dịch ra781,25502,982504254,214255,33Nhiệt dung riêng

nước ngưngNhiệt độHơi đốtHơi thứ132,9106,7Hơi thứ

76,4

20CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCHàm nhiệt i273000026898772633800278,27252,98Lượng hơi thứChọn Qxq1  0,05D i( Cng11)  0,05Dr(1) , Qxq2  0,05D i( Cng2 2 )  0,05Dr(2) , r là ẩn

nhiệt hóa hơi nước, tra bảng 40 trang 38 [5], r(1)  2174030(J) , r(2)  2243240(J)

Lượng hơi thứ bốc lên nồi 1

W1  Wi2  (Gd W C t)2 2 G Ctd110,95 (r 1)  i2 Ct1 1

 273,38kg h/W2   WW1531,25273,38  257,87kg h/Lượng hơi đốt tiêu tốn chung:

D  Wi1 1 (Gd W C t1) 1 1 G C td d d

0,95(i1 Cng11) 304,10kg h/3.3.3.3 Kiểm tra lại giả thiết phân bố hơi thứ giữa các nồi

C(%)1 100% 1,76%  5% , thỏa mãnC(%)2 100% 1,90%  5% , thỏa mãnVậy lượng hơi thứ nồi 1 là W1=273,38 kg/h, nồi 2 l W2=257,87 kg/h

Lượng hơi đốt tiêu tốn chung là D=304,10 kg/h21CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCCHƯƠNG 4: TRUYỀN NHIỆT

4.1 Tính nhiệt lượng do hơi đốt cung cấp

Nồi 1

Q1  Dr(1)  304,10.2170,88  660166,97kJ h/ 183,38kW(4.1)Nồi 2

Q2 Wr1 (2)  273,38.2243,24  613262,93kJ h/ 170,35kW(4.2)4.2 Tính hệ số truyền nhiệt K của mỗi nồi

4.2.1 Tính tổng nhiệt trở r

 r rcau1   rcau2 (công thức 1.6 trang 13 [5])(4.3)

rcau1  0,000232m2.K/ W là nhiệt trở màng nước, bảng 32 trang 325 [5] rcau2 

0,000372m2.K/ W là nhiệt trở lớp cặn, bảng 32 trang 32 [5] δ=2mm=0,002mlà độ dày ống λ=16,3 là hệ số dẫn nhiệt của vật liệu làm ống, thép

X18H10T, trang 13 [2]

Vậy  rrcau1   rcau2  0,000232 

0,002 0,000372  0,00073m K W2 /16,34.2.2 Tính nhiệt tải riêng phía hơi ngưng (q1)

Theo công thức V.101 trang 28 [2], hệ số cấp nhiệt phía hơi ngưng 1:1  2,04* A* r 0,25

 H *t1  q1 1 *t1(4.4)22CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCTrong đó: r là ẩn nhiệt ngưng tụ của nước ở áp suất hơi đốt, kJ/kg, tra bảng 41

trang 39 [5] H là chiều cao ống truyền nhiệt, H = 1,5 m.

A là phụ thuộc nhiệt độ màng nước ngưng, 0C, tra ở bảng 1.5 trang 43 [4] Ta

có bảng sau

Bảng 4.1 Các thơng số tính tốn nhiệ tải phía hơi đốt

Nồi 1Nồi 2130,62103,222,282,48131,76104,46Chiều cao ống truyền nhiệt H1,51,5Ẩn nhiệt hóa hơi của hơi đốt r21740722249512A191,74180,45α111044,7910265,28Nhiệt tải phía hơi đốt q125182,1325457,91chọn Tw1

Δt1

Nhiệt độ trung bình4.2.3 Tính nhiệt tải riêng phía dung dịch (q2)

Theo cơng thức VI.27, sổ tay tập 2, trang 71:

0,565dd 20,435dd  C 2 n  n  n   Cddn ddn W /m2 K

(4.5)q2 2t2Trong đó:

n -hệ số cấp nhiệt của nước khi cơ đặc theo nồng độ dung dịch

n = 0.145. p0,5. t22,33trang 26 [2]Cdd, Cn lần lượt là nhiệt dung riêng của dung dịch và của nước J/kg.độ

23CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤCdd, n lần lượt là độ nhớt của dung dịch và nước, Ns/m2

 dd, n lần lượt là khối lượng riêng dung dịch và nước, kg/m3 dd,

n lần lượt là hệ số dẫn nhiệt dung dịch và của nước, W/m.độ

Các thông số của dung dịch:

Cdd = 4190 – (2514 –7,52t)x, J/kg.K, Cn tra bảng 27 trang 29 [5]

dd: Tra bảng 1.112 trang 114 [1], n tra bảng 9 trang 18 [5]

 dd: tra bảng I.86 trang 58 [1], n tra bảng 43 trang 42 [5]

dd: theo công thức ( I.32 ) trang 123 [1]dd  3,58.108.dd .3dd,W /mK(4.6)M ddBảng 4.2 Các thơng số tính tốn hệ số dẫn nhiệt của dung dịch

Nồi 1Nồi 2Nồng độ trung bình0,10210,1871Nhiệt dung riêng Cp4016,013830,39Khối lượng riêng pdd1040,921077,2Mdd51,0978,63Hệ số dẫn nhiệt của dung dịch λdd0,40870,3534Nồi 1Nồi 218,3018,50Khối lương phân tử trung bìnhn tra bảng 43 trang 42 [5]

Tính Δt2

Ta có   twq r1 , tw2  tw1tw ,   t2t2Ta tính được

Δtw24CƠ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤC

tw2112,3284,72Δt24,876,18Tính hệ số dẫn nhiệt phía dung dịch sơi 2 , nhiệt tải phía dung dịch sơi q2Bảng 4.3 Các thơng số tính tóan nhiệt tải phía dung dịch sơi

Nồi 1Nồi 2Độ dẫn nhiệt của nước n0,68450,6741Khối lượng riêng nước pn952,55972,72Nhiệt dung riêng của dung dịch Cdd4016,013830,39Nhiệt dung riêng của nước Cân4247,534190Độ nhớt nước n0,2640,362Độ nhớt dung dịch dd0,2640,552Tính αn6764,36869,15Tính α25328,944172,23Tính q225955,6225801,744.2.4 Kiểm tra lại giả thuyết chọn t1

C(%)1 100%  2,98%  5% , thỏa mãn25801,7425457,91

C(%)2 

100% 1,33%  5%

25801,74

, thỏa mãn25CÔ ĐẶC MÍA ĐƯỜNG HAI NỒI LIÊN TỤC4.2.5 Tính hệ số truyền nhiệt mỗi nồi K

-Nồi 1:

q1 q2

2qtb125568,872

1004,65W m K/ .(4.7)K1   thi1 thi1 25,45-Nồi 2

q1 q2 qtb22 25629,82 943,51W m K/ 2.

K2 

thi2thi227,164.3 Hệ số nhiệt hữu ích thực của mỗi nồi t 'hii

4.3.1 Lượng nhiệt cung cấp cho mỗi nồi

Lượng nhiệt cung cấp cho nồi 1

Q1  Dr1 183647,67WLượng nhiệt cung cấp cho nồi 2

Q2 Wr1 2 170825,55W4.3.2 Tính nhiệt hữu ích thực của mỗi nồi t 'hii

Theo cơng thức VI.20 trang 68 [2],

Qi(4.8)Ki

t 'hii thiQi

KiTa tính được t 'hi1  26,43oC, t 'hi2  26,18oC

4.3.3 Kiểm tra lại nhiệt hữu ích giữa các nồi

C(%)1 100%  3,71%  5% , thỏa mãn

26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×