Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Tính tai treo, chân đỡ

4 Tính tai treo, chân đỡ

Tải bản đầy đủ - 0trang

2

2

.  Dnbb

 Dtbb

.H bd  .  1, 4102  1, 42  .1,6  0,035(m3 )4

4

Trong đó:

ρ: khối lượng riêng của thép, ρ= 7,85. 103 kg/m3

Vbd1 Dn: đường kính ngồi của buồng đốt (m)

Dt: đường kính trong của buồng đốt (m)

H: chiều cao của buồng đốt (m)

Khối lượng thép làm buồng bốc: m bb1  1.Vbđ  7900.0,035  276,5( kg )

2

2

Vbb 2  .  Dnbb

 Dtbb

.H bd  .  1, 416 2  1, 4 2  .1,6  0,057( m3 )4

4

+ Nồi 2:

m bb2  1.Vbđ  7900.0,057  447,06(kg )

7.4.3 Phần hình nón cụt giữa buồng bốc và buồng đốt

 Thể tích thép làm phần hình nón cụt: 2

2

2

2

2Vnoncut  . �

DD

.

DDDD

.

DD

.

H.Dd .H gc

nl

nl

tn

tn

tl

tl

tn

tn

c12 �

4

+Nồi 1:Vnoncut  . �

1, 4102  1, 410.1,010  1,0102  1, 42  1, 4.1  12 �

.0, 25

12 .0,04 1,0102  12 � Vnoncut  0,0025(m3 )

4

Khối lượng thép làm phần hình nón cụt: mc1  1.Vc  7900.0,0025  19,75(kg ) +Nồi 2: �.�

1, 4162  1, 416.1,016  1,0162    1, 42  1, 4.1  12  �

.0,

25.0,04  1,0162  12 

12

4

3

 0,0086m

Khối lượng thép làm phần hình nón cụt: mc 2  1.Vc  7900.0,0086  67,94( kg )

Vnoncut 7.4.4 Đáy nón

Đáy nón được làm bằng thép khơng gỉ X18H12M2T.

Tra bảng XIII.21, trang 394, [5] ⇒ Khối lượng thép làm đáy nón:

+Nồi 1: mđ = 1,01.51,5 = 52,015 kg

+Nồi 2: mđ = 1,01.72,75 = 73,5 kg

7.4.5 Nắp ellipse

Nắp ellipse được làm bằng thép không gỉ X18H12M2T.

Tra bảng XIII.11, trang 384, [5]⇒ Khối lượng thép làm nắp ellipse:

+Nồi 1: mn = 1,01.47,9 = 48,38 kg

+Nồi 2: mn = 1,01.65 = 65,65 kg

7.4.6 Ống truyền nhiệt và ống tuần hoàn trung tâm

(Giống cho cả 2 nồi) Ống được làm bằng thép khơng gỉ X18H12M2T.

Thể tích thép làm ống:

352

2n '.  d n2  dt2    Dnth

 Dtth

��.H

Vong  Vong TN  Vong TH  

4

2

2456.  0,025  0,021    10, 277 2  0, 2732  ��.1,5  0,101(m3 )

Vong  

4

� mông  1.Vông  7900.0,101  797,9(kg)

Khối lượng thép làm ống:

7.4.7 Mặt bích

Có 6 mặt bích, gồm 2 mặt nối nắp và buồng bốc, 2 mặt nối buồng bốc và buồng

đốt, 2 mặt nối buồng đốt và đáy. Các mặt bích phía buồng đốt có vỉ ống. Mặt bích

được làm bằng thép CT3.

 Thể tích thép làm hai mặt bích nối buồng đốt và buồng bốc:

2

2

2

2

2

2

3.  D  Dt  Z .d b  .h  .  1,14  1  28.0,02  .0, 02  0, 00679(m )

4

4

 .  D 2  Dt2  Z .db2  .h  .  1,142  12  28.0,02 2  .0,03  0,00679(m3 )

4

4 Noi 1: V1( noi1) 

V1( noi 2)+Nồi 2:

 Thể tích thép làm hai vỉ ống có mặt bích

+Nồi 1 :V2( noi ) 2

.  D 2  Dnth

 n '.d n2  Z .d b2  .h 

4

. 1,142  12  456.0,0252  28.0,02 2  .0,03  0,0219( m3 )

4

Với D, Z, db, h là những thơng số của bích nối buồng bốc – buồng đốt và bích

nối buồng đốt – đáy.

V2( noi )  . D 2  Dnth2  n '.d n2  Z .db2 .h  . 1,142  12  456.0,0252  28.0,022 .0,03  0,0219(m3 )

4

4

+Nồi 2 : Thể tích thép làm mặt bích nối nắp và buồng bốc

 Noi 1: V1( noi1)  . D 2  Dt2  Z .db2  .h  .  1,552  1, 42  40.0,0242  .0,035  0,0115(m3 )

4

4 Noi 2 : V1( noi 2)  .  D 2  Dt2  Z .db2  .h  .  1,552  1,42  40.0,0242  .0,035  0,0115(m3 )

4

4Tổng thể tích thép làm mặt bích:

� Vbích (1)  V1  V2  V3  0,279 ( m3 )

Nồi 1:

� Vbích (2)  V1  V2  V3  0, 2366 ( m3 )

Nồi 2:

Tổng khối lượng thép làm mặt bích

Nồi 1: mbích  7850.0,04  314(kg )Nồi 2: mbích  7850.0,04  314( kg )

7.4.8 Bulong và ren

Bu lông và ren được làm bằng thép CT3.

 Dùng cho bích nối buồng bốc – buồng đốt và bích nối buồng đốt – đáy:36

D 2 .H  db2  h ' h '' h ''' �

V  Z . .

4

 D1 = 1,7.db= 1,7.20 = 34 mm – đường kính bu lơng nồi 1, 2

 H1 = 0,8.db= 0,8.20 = 16 mm – chiều cao phần bu lông không chứa lõi, H2=

16mm

 h’ = 0,8.db= 0,8.20 = 16 mm – chiều cao đai ốc, nồi 2: h’= 16 mm

 h’’ = h + 2 = 30 + 2 = 32 mm – chiều cao phần lõi bu lông

 h’’’ = 9 mm – kích thước phần ren trống0,0342.0,016  0,022.  0,016  0, 032  0,009  �

'� 0,0009(m3 )

V1( noi _1)  28. .

4

2

20,034 .0,016  0,02 .  0,016  0,032  0,009  �

� 0,0009( m3 )

V1(' noi _ 2)  28. . �

4

 Dùng cho bích nối buồng bốc – nắpD 2 .H  d b2  h ' h '' h ''' �

'

V2  Z . .

4

. Với:

 D = 1,7.db = 1,7.24 = 40,8 mm – đường kính bu lơng, nồi 2: D=61 mm

 H = 0,8.db = 0,8.24 = 19,2 mm – chiều cao phần bu lông không chứa lõi, nồi 2: D

= 19,2 mm

 h’ = 0,8.db= 0,8.24 = 19,2 mm – chiều cao đai ốc, nồi 2: h’ = 19,2 mm

h’’ = h + 2 = 35 + 2 = 37 mm – chiều cao phần lõi bu lông

 h’’’ = 9 mm – kích thước phần ren trống0,04082.0,0192  0, 024 2.  0, 0192  0,037  0, 009  �

'� 2, 2.10 3 ( m3 )

V2( noi _1)  40. .

4

2

20,0408 .0,0192  0,024 .  0,0192  0,037  0,009  �

� 2, 2.103 (m3 )

V2(' noi _ 2)  40. . �

4

7.4.9 Đai ốc

Đai ốc được làm bằng thép CT3.

 Dùng cho buồng bốc – buồng đốt và bích nối buồng đốt với đáyd n2  dt2 �

"�.H '

V1  2.Z . .

4

. Trong đó:

H’ = 0,8.db= 0,8.20 = 16 mm – chiều cao đai ốc nồi 1, nồi 2: H’ = 16 mm

dt= 1,4.db = 1,4.20 = 28 mm – đường kính trong của đai ốc, nồi 2: dt = 28 mm

dn = 1,15.dt = 1,15.28 = 32,2 mm – đường kính ngồi của đai ốc,nồi 2: dn= 32,2 mm0,0322 2  0,0282 �

"�.0,016  2.104 ( m3 )

V1( noi _1)  2.28. .

4

20,0322  0,0282 �

"�.0,016  2.10 4 ( m 3 )

V1( noi _ 2)  2.28. .

4

 Dùng cho bích nối nắp và buồng bốc.d n2  dt2 �

"�.H '

V2  2.Z . .

4

'

137Trong đó: H’ = 0,8.db= 0,8.24 = 19,2 mm – chiều cao đai ốc nồi 1, nồi 2: H’= 19,2

mm

dt= 1,4.db = 1,4.24 = 33,6 mm – đường kính trong của đai ốc nồi 1, nồi 2: dt = 33,6

mm

dn = 1,15.dt = 1,15.33,6 = 38,6 mm – đường kính ngồi của đai ốc nồi 1; nồi 2: dn =

38,6 mm0,0386 2  0,336 2 �

"�.0,0192  3,8.10 4 ( m3 )

V2 ( noi _1)  2.40. .

4

20,0386  0,336 2 �

"�.0,0192  3,8.10 4 ( m 3 )

V2 ( noi _1)  2.40. .

4

⇒ Tổng thể tích thép làm bu lông, ren và đai ốc: � �V  V1'  V2'  V1''  V2''Noi 1:� �V  0,00478(m3 )

Noi 2 :� �V  0,00478( m3 )

⇒ Tổng khối lượng thép làm bu lông, ren và đai ốc:

Nồi 1: mbulongđaiôc m

Nồi 2: mbulongđaiôc m  2 .�V  7850.0,00478  37,523( kg )  2 .�V  7850.0,00478  37,523( kg )7.4.10 Vỉ ống

Được làm bằng thép không gỉ X18H12M2T

Thể tích thép làm vỉ ống:

2

Dt2  n '.d n2  Dnth�.S

Vvi  2. .

4

Trong đó:

 Dt = 1000 mm – đường kính trong của buồng đốt

dn = 25 mm – đường kính ngồi của ống truyền nhiệt

 Dnth = 273 mm – đường kính ngồi của ống tuần hồn trung tâm

S = 30 mm – chiều dày tối thiểu ở phía giữa của vỉ ống12  456.0,0252  0, 2732 ��.0,03  0,0302( m3 )

� Vvi  2. .

4

+ Nồi 1:12  456.0,0252  0, 2732 ��.0,03  0,0302( m3 )

� Vvi  2. .

4

+ Nồi 2:

Khối lượng thép làm vỉ ống cho cả từng nồi (giống nhau):

mvi  1.Vvi  7900.0,0302  238,31(kg ) Tổng khối lượng thiết bị:Nồi 1. m = 1973(kg)

Nồi 2. m = 2301(kg)

 Khối lượng lớn nhất có thể có của dung dịch trong thiết bị:

38Nồi 1: 35 % và nhiệt độ� t sdd (P0 ) : dd max  dd (35%,1250 C )  1289,3  kg / m3 

� tsdd (P )

Nồi 2: 16,58 % và nhiệt độ

Thể tích dung dịch trong thiết bị

Vdd  Vc  Vông TH  Vông TN  VdVCD

 .2

b Db .Dd  Dd2 12

 1, 4  1, 4.1,0  12 

2VC   .12

Vống TH + Vống TN = 0,325 m30:  dd max  dd (16,58%,900 C )  1106  kg / m 3 Dd2

.H C  

.H gc

4

1, 42

.0, 25  

.0,04  0,347( m3 )

4Vđ – thể tích dung dịch trong đáy nón; Vđ=0,306 (m3)

Vdd  Vc  Vông TH  Vông TN  Vd  0,978  m3 .Vdd  1289,3.0,978  1261 kg mddmax1  ddmax1mddmax 2  ddmax 2.Vdd 2  1106.0,978  1081,7  kg Tổng trọng tải của thiết bị

Nồi 1: Mt=mtb + mdd max=1973 +1261 =3234 (kg)

Nồi 2: Mt=mtb + mdd max=2301+1081,7=3383 (kg)

Chọn 4 tai treo thẳng đứng được làm từ thép CT3

Trọng lượng trên mỗi tai treo:

g .M t 9,81.3234 7931, 4 N �0,793.104 N

4

4

g.M t 9,81.3383

G noi _ 2  8296,8 N �0,83.104 N

4

4

Các thông số của tai treo được chọn từ bảng XIII.36, trang 438, [5]:

G.10-4

q.10-6

F.1

Tải trọng

Tải trọng

04

cho

cho

Bề

phép

phép

L

B B1

H

S

l

mặt

trên 1 tai đỡ

lên bề

G noi _1 treo

N

Nồi

1

Nồi1

1admặt đỡ

m2

89,

5

89,N/m2mmmt

khối

lượng

một tai

treokg1,12110 8590170845152321,12110 8590170845152323925PHẦN IV: TÍNH TỐN THIẾT BỊ PHỤ

1.Thiết bị gia nhiệtChọn thiết bị ống chùm thẳng đứng, dung dịch đi trong ống, hơi đốt đi ngồi ống.

Dòng nhập liệu (dòng lạnh):t1'  300 Ct1''  900 Ct1'  t2'' 30  90

�t  600 C

2

2

'

''

0

TT137,9

C

2

2

Dòng hơi đốt (dòng nóng):Nhiệtđộtrungbìnhcủatừnglưuthểt vao  137,9  30  107,9 C; t ra  137,9  90  47,9 C

ot log vớiot vao  t ra 107, 9  47,9 73,88o C

107, 9 �

�t �ln � vao � ln ��47,9 �

�t ra �1.1 Hệ số cấp nhiệt khi ngưng tụ hơi

Công thức (V.101), trang 28, [5]

0,25� r �

1  2,04. A. ��H .t1 �

Trong đó:1 – hệ số cấp nhiệt phía hơi ngưng; W/(m2.K);

r - ẩn nhiệt ngưng tụ của hơi nước bão hoà ở áp suất 3,5 at (2156 kJ/kg);

H - chiều cao ống truyền nhiệt (H = h0 = 2 m)A - hệ số, đối với nước thì phụ thuộc vào nhiệt độ màng nước ngưng tm:tm t D  tv1

2o

Chọn t1  5,35 C ( chênh lệch nhiệt độ giữa màng và hơi bão hòa ) tv1= tđ - t1 = 137,9 - 5,35 =132,55 oC

tm t D  tv1 137,9  132,55 135, 230 C

2

2

 A=192,57

0,250,25� r �

�2156.103 �

2

� 1  2,04. A. �2,04.192,57.

�  11644, 4  W / ( m .K ) 

� 2.5,35 �

�H .t1 �40là:Nhiệt tải riêng phía hơi ngưng� q1  1.t1  5,35.11644, 4  62297,66  W / m 2 1.2 Hệ số cấp nhiệt từ bề mặt đốt đến dòng chất lỏng sơi

Hiệu số nhiệt độ ở hai phía thành ống:∆tt2 = tt1 – tt2 = tv1- tt2 = q1.∑rtTrong đó: tt2 - nhiệt độ thành ống phía hỗn hợp, oC;

∑rt : tổng nhiệt trở tưởng Nhiệt tải riêng phía tường:�rv r1 

0,002

 r2  0,3448.103 

 0,387.10 3  0,8545.103 ( m 2 / K .W)16,31

 0.3448.103  m 2 .K / W 

2900

Với

-nhiệt trở phía hơi nước do vách ngồi của ống

có màng mỏng nước ngưng (bảng 32, trang 29, bảng tra cứu bộ môn máy & thiết bị).

r1 r2 = 0,387.10-3 m2.K/W – nhiệt trở phía dung dịch do vách trong của ống có lớp

cặn bẩn dày 0,5 mm (bảng V.1, trang 4, [1]).

Bề dày tối thiểu của ống truyền nhiệt chịu áp suất trong (pđ = 3,5 at)

[ ]   .[ ]*  135.0,95  128, 25 N / mm 2 ;

S'[ ].h 128, 25.0,95 295 > 25

P

0, 413

,Dt . p

21.0, 264 0,023mm

2[ ]. 2.128, 25.0, 95

.  S= 0,04 + 1,96 = 2 mm.S  Ca 2  1 0,048  1

21

Kiểm tra: D

(thỏa) δ = 2 mm = 0,002 m – bề dày ống truyền nhiệt

 Chọn ống được làm bằng thép không gỉ X18H12M2T

 λ = 16,3 W/(m.K) – hệ số dẫn nhiệt của ống (tra bảng XII.7, trang 313, [5]

3

o

 t w 2   q1. �rt   11644.0,8545.10   79,12 C  Xem truyền nhiệt ổn định q1 = q2 = q v

∆t2 = tw2 – t2tb = 79,12 - 60 = 19,12 (oC)

� tW tv1  tv 2 132,55  79,12 105,830 C

2

2

Bảng Các thơng số hóa lý của dung dịch CaCl2 ở 35% ở tw và tλ; W/(m.K)tw = 105,83 0C

0,296ρ; kg/m3)1039,12Thông sốt = 60 0C

0,306

1066,641Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Tính tai treo, chân đỡ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×