Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Con đường sinh tổng hợp trehalose. Glucose từ UDP-glucoza hoặc một đường glucotide khác biến đổi thành glucose-6-phosphate để tạo thành trehalose-6-phosphate bằng trehalose-P synthase (TPS) và sau đó khử phosphoryl hóa trehalose-P bằng trehalose-P phospha

Con đường sinh tổng hợp trehalose. Glucose từ UDP-glucoza hoặc một đường glucotide khác biến đổi thành glucose-6-phosphate để tạo thành trehalose-6-phosphate bằng trehalose-P synthase (TPS) và sau đó khử phosphoryl hóa trehalose-P bằng trehalose-P phospha

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Con đường sinh tổng hợp trehalose. Glucose từ UDP-glucoza hoặc một đường glucotide khác biến đổi thành glucose-6-phosphate để tạo thành trehalose-6-phosphate bằng trehalose-P synthase (TPS) và sau đó khử phosphoryl hóa trehalose-P bằng trehalose-P phospha

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×