Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hệ thống tổ chức và ban lãnh đạo

Hệ thống tổ chức và ban lãnh đạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

hàngQuản trị quan hệ kháchSơ đồ 7: Cơ cấu tổ chức bộ máy và điều hành của Trụ sở chínhNguồn : vietinbank.com

Hội đồng quản trị giữ vai trò là bộ não trong cơ cấu tổ chức tại trụ sở chính. Các bộ

máy giúp việc và ban kiểm soát sẽ trợ giúp hội đồng quản trị trong việc quản lí hoạt

động của tồn bộ ngân hàng. Hội đồng quản trị có quyền quyết định cao nhất với

tồn bộ hoạt động trong hệ thống ngân hàng. Điều hành toàn bộ hoạt động của ngân

hàng là tổng giám đốc cùng sự hỗ trợ của kế tốn trưởng, các phó tổng giám đốc và

hệ thống kiểm soát nội bộ. Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành khoa học, rõ ràng đã

giúp cho hoạt động của toàn bộ hệ hệ thống ngân hàng luôn được thuận lợi, các hoạt

động cũng luôn được kiểm sốt, đảm bảo q trình phát triển bền vững.

Sơ đồ 8: Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của Sở giao dịch, Chi nhánh cấp 1,

Chi nhánh cấp 2SVTH: Lê Thị NhâmPage 55Khóa luận tốt nghiệp

hàngQuản trị quan hệ kháchNguồn: vietinbank.com

3.2. Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo công ty gồm 3 bộ phận chính: hội đồng quản trị, ban điều hành

và ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

 Hội đồng quản trị bao gồm chủ tịch hội đồng quản trị và 6 ủy viên hội đồng quản

trị khác.

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của VietinBank, có đầy đủ quyền hạn để

thực hiện tất cả các quyền nghĩa vụ nhân danh VietinBank, trừ những vấn đề thuộc

thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển,

kế hoạch kinh doanh hàng năm của VietinBank, thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ

bản là lãnh đạo và giám sát quá trình điều hành kinh doanh của Ban Điều hành,

Tổng giám đốc VietinBank

 Ban điều hành gồm tổng giám đốc cùng 8 phó Tổng Giám Đốc khác.SVTH: Lê Thị NhâmPage 56Khóa luận tốt nghiệp

hàngQuản trị quan hệ kháchBan điều hành hoạt động theo quy chế của từng bộ phận, đảm bảo phân tách rõ

cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, cũng như điều kiện, tiêu chuẩn, trách nhiệm,

quyền hạn, lợi ích của từng thành viên, xác lập chức năng, nhiệm vụ là cơ quan hoạt

động thường xuyên, tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị trong việc xác lập

mục tiêu, tổ chức điều hành hoạt động hệ thống VietinBank. Ban kiểm soát gồm trưởng ban kiểm soát và 2 thành viên ban kiểm soát khác.

Ban kiểm soát hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động riêng, đảm bảo

nguyên tắc cơ bản : Ban kiểm sốt là cơ quan có thẩm quyền hoạt động độc lập với

HĐQT và Ban điều hành, thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát hoạt động và

việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ đối với Hội đồng Quản trị,

Tổng giám đốc trong việc quản lí và điều hành hoạt động VietinBank. Ban kiểm

soát chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng Cổ đông trong việc thực

hiện quyền và nhiệm vụ được giao.II. Triển khai ứng dụng CRM tại VietinBank

1. Sứ mệnh và mục tiêu của hệ thống CRM tại VietinBank

1.1. Sứ mệnh

Dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, lấy mức độ thỏa mãn nhu cầu khách hàng

làm định hướng phát triển. Sứ mệnh của hệ thống CRM nói riêng và tập đồn nói

chung là “ Xây dựng VietinBank trở thành một tập đồn tài chính ngân hàng lớn

mạnh, có sức cạnh tranh theo phương châm An tồn-Hiệu quả-Hiện đại-Tăng

trưởng bền vững”

1.2. Mục tiêu của hệ thống CRMSVTH: Lê Thị NhâmPage 57Khóa luận tốt nghiệp

hàngQuản trị quan hệ khách Thúc đẩy việc tìm kiếm các đối tượng và nhóm đối tượng khách hàng tiềm

năng

 Trợ giúp cho việc nghiên cứu và triển khai các sản phẩm mới, mang tính đón

đầu để đáp ứng các u cầu của các nhóm khách hàng mục tiêu, thúc đẩy

việc mở rộng cơ sở khách hàng.

 Giúp các nhân viên trong ngân hàng làm việc hiệu quả hơn.

 Tăng số lượng khách hàng và tăng thu từ các hoạt động dịch vụ khách hàng.

2. Triển khai ứng dụng CRM tại VietinBank1

2.1 Khái quát về hệ thống CRM tại VietinBank

Vào thời điểm hiện nay rất ít doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng hệ thống CRM

theo “đúng nghĩa” những quy trình mà các cơng ty nước ngồi như Oracle, SAP đã

ứng dụng thành cơng vào công việc kinh doanh. VietinBank chưa sử dụng các phần

mềm quản lí khách hàng chuyên biệt như các giải pháp CRM được đưa ra bởi các

công ty phần mềm lớn trên thế giới như Gartner, Seibel, Oracle, SAP hay các giải

pháp nội địa như genCRM, BSC Venus....Tuy nhiên, việc quản lí quan hệ khách

hàng vẫn ln được ngân hàng quan tâm và thực hiện. Trên thực tế, cách thức tổ

chức việc quản lí quan hệ khách hàng đã được các phòng ban triển khai và thực hiện

theo những cách riêng biệt. Cụ thể việc quản lí quan hệ khách hàng trong ngân hàng

được diễn ra trong 4 khâu: Thu thập và xử lí thơng tin về khách hàng, phân loại

khách hàng, tương tác với khách hàng và khâu cuối cùng là lưu trữ thông tin liên

quan đến khách hàng. Mỗi khâu trong quy trình quản lí quan hệ khách hàng đều

đóng vai trò quan trọng trong việc quản lí khách hàng, mang lại những thông tin cần

thiết cho các hoạt động khác của ngân hàng như thiết kế sản phẩm dịch vụ, các

quyết định về đầu tư, cho vay vốn, phát hiện ra khách hàng trong danh sách khách

hàng đen...

1Tổng hợp từ bài phỏng vấn anh Nguyễn Thanh Tùng-Trưởng phòng khách hàng số 1, Chi nhánh VietinBank

Đống ĐaSVTH: Lê Thị NhâmPage 58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ thống tổ chức và ban lãnh đạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×