Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 3: Kiến nghị và đề xuất. 15

Phần 3: Kiến nghị và đề xuất. 15

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do tham gia khóa bồi dưỡng

Nhằm bồi dưỡng để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý giáo dục và để cập nhật

kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề

nghiệp. Để phát triển các năng lực và kĩ năng cần thiết để trở thành người cán bộ quản

lí tốt theo yêu cầu của nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ năm học 2018-2019. Để thực

hiện mục tiêu giáo duc, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cấp tiểu học

tôi tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ quản lí của Sở Giáo dục đào tạo Bà Rịa Vũng Tàu

mở.

- Những băn khoăn, vướng mắc, mâu thuẫn trong quá trình dạy học và giáo

dục mà bản thân gặp phải và mong muốn được giải quyết

Bản thân mới được bổ nhiệm làm cán bộ quản lí, mặc dù có năng lực chun mơn

vững vàng nhưng còn hạn chế về các kĩ năng mềm trong cơng tác quản lí. Mà trong

cơng tác quản lí, các kĩ năng quyết định việc thành công hay thất bại của người cán bộ

quản lí. Bởi vậy bản thân rất mong muốn được học tập, rèn luyện các kĩ năng cho

người cán bộ quản lí để có thể thành cơng hơn trong công tác. Một trong những nhiệm

vụ rất quan trọng của người cán bộ quản lí cần rèn luyện đó là nâng cao hiệu quả giao

tiếp trong quản lí ở trường tiểu học.

2. Đối tượng nghiên cứu

Việc nâng cao hiệu quả giao tiếp của bản thân – một Phó hiệu trưởng của trường

tiểu học.

3. Nhiệm vụ đặt ra cho bài thu hoạch

Nghiên cứu về giao tiếp trong quản lí. Các kĩ năng cơ bản trong giao tiếp quản lí

Tự đánh giá bản thân về việc thực hiện giao tiếp trong quản lí.

Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả giao tiếp trong quản lí của bản thân.

4. Dự kiến nội dung.

Ngoài phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo đề tài có kết cấu như sau:

Phần 1: Kết quả thu hoạch khi tham gia khóa bồi dưỡng

21. Giới thiệu tổng quan về các chuyên đề:

2. Kết quả thu hoạch về chuyên đề phát triển năng lực giao tiếp trong quản lí ở

trường tiểu học.

Phần 2: Kế hoạch hoạt động của bản thân sau khóa bồi dưỡng

1.Yêu cầu đối với bản thân2.Đánh giá hoạt động của bản thân trước khi tham gia lớp bồi dưỡng.3.Kết quả hoạt động của bản thân sau khi tham gia lớp bồi dưỡng.Phần 3: Kiến nghị và đề xuất

1.Nội dung kiến nghị:2.Đối tượng kiến nghị3NỘI DUNG

Phần 1: Kết quả thu hoạch khi tham gia khóa bồi dưỡng

1. Giới thiệu tổng quan về các chuyên đề:

Trong khóa học tơi được cập nhật kiến thức về các chuyên đề : Kĩ năng quản lý

cảm xúc của người quản lý; Thanh tra, kiểm tra và đánh giá trong quản lý giáo dục;

Năng lực tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong trong hoạt động của nhà trường;

Năng lực tổ chúc phối hợp giữa nhà trường với địa phương trong hoạt động giáo dục

học sinh và phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng; Phát triển năng lực giao

tiếp trong quản lý ở trường tiểu học ; Năng lực tổ chức phối hợp giữa nhà trường với

gia đình trong hoạt động giáo dục học sinh.

1.1. Chuyên đề: Kĩ năng quản lý cảm xúc của người quản lý:

- Những vấn đề chung về cảm xúc và trí tuệ cảm xúc

- Kỹ năng quản lý cảm xúc1.2. Chuyên đề: Thanh tra, kiểm tra và đánh giá trong quản lý giáo dục.

- Tổng quan về thanh tra giáo dục.

- Thanh tra chuyên ngành đối với giáo dục và đào tạo.

- Kiểm tra và đánh giá cơ sở giáo dục1.3. Chuyên đề: Năng lực tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong trong hoạt

động của nhà trường;

- Quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện dân chủ

- Một số nội dung cơ bản của việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của

trường tiểu học

- Các biện pháp quản lý thực hiện quy chế dân chủ theo yêu cầu đổi mới quản lý

và đổi mới giáo dục

- Tham khảo quy chế dân chủ trong trường Tiểu học

1.4. Chuyên đề: Năng lực tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong trong hoạt

động của nhà trường; Năng lực tổ chúc phối hợp giữa nhà trường với địa phương trong

hoạt động giáo dục học sinh và phát huy vai trò của nhà trường dối với cộng đồng.

- Mối quan hệ nhà trường và cộng đồng trong công tác giáo dục HS

- Biện pháp thực hiện sự phối hợp giáo dục

4- Xác định trách nhiệm của từng môi trường trong công tác phối hợp giáo dục học

sinh

- Hiệu trưởng với xây dựng mối quan hệ với địa phương và phát huy vai trò của

nhà trường đối với cộng đồng

- Kết luận rút ra cho nhà quản lý để có thể xây dựng mơi trường giáo dục tích cực

trong nhà trường:

1.5. Chuyên đề : Phát triển năng lực giao tiếp trong quản lý ở trường tiểu học

- Những vấn đề chung về giao tiếp trong quản lí

- Các kĩ năng cơ bản trong giao tiếp quản lí.

1.6. Chuyên đề: Năng lực tổ chức phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong

hoạt động giáo dục học sinh.

2. Kết quả thu hoạch về đề tài “Biện pháp nâng cao hiệu quả giao tiếp trong

quản lí ở trường tiểu học”.

2.1 Những vấn đề chung về giao tiếp trong quản lí

* Khái niện giao tiếp – góc độ tâm lí học quản lí

Giao tiếp là sự tiếp xúc tâm lý giữa người lãnh đạo với nhân viên nhằm trao đổi

thông tin nhiệm vụ yêu cầu của tổ chức ốc qua đó gây ảnh hưởng tới người cấp dưới

thực hiện nhiệm vụ.

*Các thành tố tham gia vào giao tiếp :

- Chủ thể giao tiếp

- Mục đích giao tiếp

- Nội dung giao tiếp

- Phương tiện giao tiếp

- Quan hệ giao tiếp

- Hoàn cảnh giao tiếp

- Kênh giao tiếp

*Đặc điểm của giao tiếp trong quản lý: mang tính chính thức, cơng việc; mục

đích, nhiệm vụ giao tiếp được xác định từ trước; chủ thể giao tiếp có vị thế khác nhau

mang tính chất thứ bậc; ngơn ngữ uy tín phong cách lãnh đạo đóng vai trò quyết định

đến kết quả giao tiếp.

5*Vai trò của giao tiếp trong quản lý : là phương tiện truyền đạt các mệnh lệnh,

nhiệm vụ,… tới cấp dưới; là điều kiện quan trọng để thống nhất nhiệm vụ cho nhóm,

cá nhân; là phương tiện gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến thái độ, tình cảm của cấp dưới

đối với cơng việc và tổ chức ; là phương tiện tạo ra những giá trị văn hóa ứng xử định

hướng hoạt động của các thành viên.

* Các chức năng của giao tiếp trong quản lý

- Chức năng định hướng hoạt động của con người

- Chức năng phản ánh hai nhận thức

- Chức năng đánh giá và điều chỉnh

*Các công cụ giao tiếp gồm : ngôn ngữ và ngôn ngữ biểu cảm hay còn gọi là

thơng điệp phi ngơn ngữ

*Các loại hình giao tiếp : giao tiếp theo tính chất tiếp xúc, giao tiếp theo phương

tiện giao tiếp và theo mục đích giao tiếp.

*Phong cách giao tiếp trong quản lý có : phong cách mệnh lệnh, phong cách dân

chủ, phong cách tự do.

2.2 Các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp quản lý

*Nhóm kỹ năng định hướng giao tiếp : được biểu hiện ở khả năng dựa vào sự

biểu lộ bên ngoài như sắc thái biểu cảm, ngữ điệu, thanh điệu của lời nói, nội dung của

cử chỉ, điệu bộ, động tác, … mà phán đốn chính xác những trạng thái tâm lý bên trong

của chủ thể và đối tượng giao tiếp.

*Nhóm kỹ năng định vị : là khả năng biết xác định vị trí trong giao tiếp, biết đặt

vị trí của mình vào vị trí của đối tượng để có thể thơng cảm, chia sẻ tâm tư, tình cảm;

biết tạo ra điều kiện để giải tỏa rào cản tâm lý, giúp đối tượng chủ động và thoải mái

giao tiếp với mình. Là khả năng xác định đúng không gian và thời gian giao tiếp. Biết

chọn địa điểm, thời gian bắt đầu, điểm dừng, tiếp tục, kết thúc q trình giao tiếp có ý

nghĩa quan trọng tới kết quả giao tiếp.

* Nhóm kỹ năng điều chỉnh, điều khiển quá trình giao tiếp, thể hiện ở khả năng

làm chủ nhận thức, thái độ, hành vi, phản ứng của mình, biết đọc những vận động trên

nét mặt, điệu bộ cử chỉ dáng đi, cử động tồn thân, tư thế của đối tượng, biết “nhìn

thấy” và “nghe thấy” các loại ngôn ngữ biểu cảm ngôn ngữ nói của đối tượng giao tiếp.

*Nhóm kỹ năng sử dụng các phương tiện giao tiếp

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 3: Kiến nghị và đề xuất. 15

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×