Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổ chức hoạt động học

Tổ chức hoạt động học

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dạy học một số kiến thức trong chương trình vật lí phổ thơng gắn với sản xuất

kinh doanh tại địa phương

Giai đoạn 2:Trải nghiệm thực tiễn

Học sinh tìm hiểu về các thiết bị đo khám mắt, quy trình sử dụng các thiết bị đó ở

thực tế, đặt câu hỏi cho nhân viên của cơ sở để thu thập những kiến thức từ thực

tiễn, sắp xếp và hệ thống các kiến thức đó lại.

Giai đoạn 3:Học tập ở nhà

Học sinh hoạt động theo nhóm thảo luận xây dựng kiến thức, làm báo cáo kết quả

thu thập từ trải nghiệm.

Giai đoạn 4: Trao đổi thảo luận trên lớp và nghiên cứu ở nhà

Học sinh báo cáo kết quả thực nghiệm, thảo luận hình thành kiến thức.

Giáo viên nhân xét, hệ thống kiến thức, giao các nhiệm vụ tìm tòi mở rộng sau bài

học.

Dự kiến tổ chức các hoạt động theo thời gian như bảng dưới đây

Quá

Thời

trình

lượng dự

Hoạt động

Nội dung hoạt động

dạy

kiến

học

*. Chuẩn bị cho trải nghiệm thực tiễn

Học sinh tự tìm hiểu kiến thức liên

quan đến mắt và các tật của mắt qua Chuẩn bị

SGK, qua các nguồn thông tin khác như 1h

sách, internet,…, các vấn đề cần giải

quyết, xây dựng hệ thống các câu hỏi

trải nghiệm.

*. Tham quan và tìm hiểu thực tiễn về Tham quan

việc đo mắt và kinh doanh mắt kính.

tìm hiểu

Hoạt động 1: - Ghi lại những thơng tin quan sát được ( 1-2h)

Tình

chuẩn bị và và nghe được vào phiếu trải nghiệm

huống

tham gia trải học tập 01.

Làm báo

xuất

nghiệm thực *. Xây dựng báo cáo

cáo

trải

phát

tiễn, xây dựng Tìm hiểu thêm các thông tin từ các nghiệm

báo cáo

nguồn khác (sách báo, Internet), kết hợp (từ 1-2h)

những kiến thức đã ghi nhận từ trải

nghiệm, thảo luận nhóm, làm báo cáo

kết quả thu thập từ trải nghiệm .

Hình

Hoạt động 2:

- Chọn từ 1 đến 2 nhóm báo cáo kết 10 phút

thành

Báo cáo kết quả thu thập từ trải nghiệm và từ q Trên lớp

kiến

quả

trình thảo luận của nhóm.Page 16Dạy học một số kiến thức trong chương trình vật lí phổ thơng gắn với sản xuất

kinh doanh tại địa phương

Các nhóm nghiên cứu sách giáo khoa,

Hoạt động 3:

tìm hiểu, thảo luận các kiến thức về

Hình thành hệ

thức

- Các tật khúc xạ của mắt: tật cận thị và

thống

kiến

viễn thị

thức

-Cách khắc phục tật cận thị, viễn thị .

Hoạt động 4: - Hệ thống hóa kiến thức bài học.

Hệ thống hóa -Vận dụng kiến thức về các tật của mắt,

Luyện

kiến thức và công thức liên hệ giữa f, d, d’ để xác

tập

luyện tập

định tiêu cự (độ tụ) của kính cần phải

mang hoặc xác định phạm vi quan sát.

-Tìm hiểu các tật khúc xạ ngồi cận thị

và viễn thị.

Vận

- Tìm hiểu các cách khắc phục tật khúc

dụng,

Hoạt động 5:

xạ (phẫu thuật mắt bằng Laser).

tìm tòi Tìm tòi mở

- Tìm hiểu các cách bảo dưỡng mắt.

mở

rộng kiến thức

- Tìm hiểu các ngành nghề liên quan đến

rộng

mắt, yêu cầu về nguồn nhân lực và nhu

cầu của thị trường.15

phút

Trên lớp15

phút

Trên lớp5 phútb. Hướng dẫn cụ thể các hoạt động học Chủ đề này cần thực hiện trong thời gian 2

tiết (1 tiết trên lớp theo quy định cộng với thời gian làm việc ở nhà). Cụ thể như sau

Hoạt động 1: HS chuẩn bị, tham gia trải nghiệm thực tiễn tại cửa hàng kinh doanh

kính mắt và xây dựng báo cáo ở nhà. Thời gian: từ 3 giờ tới 5 giờ

- Trải nghiệm tìm hiểu về:

+ Các thiết bị.

+ Phương pháp xác định các tật của mắt.

+ Cách dùng kính sao cho phù hợp với mắt.

- HS thu thập thông tin, sắp xếp các thông tin và đặt các câu hỏi

nghiên cứu về

a) Mục tiêu

+ Các tật cận thị và viễn thị.

+ Cách khắc phục tật cận thị và viễn thị.

- Tổ chức trải nghiệm thực tế, thu thập các thơng tin thực tiễn tại

cửa hàng kinh doanh kính mắt BV Điện Biên Phủ, số 19, đường 30

tháng 4 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Sau đó tìm hiểu từ các nguồn khác ( sách giáo khoa, internet)về

b) Nội dung nguyên tắc hoạt động của các thiết bị xác định tật của mắt.

- Xây dựng báo cáo dựa trên các nhiệm vụ của phiếu học tập 01

và các kết quả trải nghiệm.

- Đề xuất các câu hỏi có liên quan.

Page 17Dạy học một số kiến thức trong chương trình vật lí phổ thơng gắn với sản xuất

kinh doanh tại địa phươngc) Gợi ý tổ

chức

hoạt

độngd) Sản phẩm

mong đợi

e)

Gợi ý

đánh giá- Xây dựng nội dung bài học, làm bài powerpoint báo cáo kết quả

làm được.

Giáo viên:

- Liên hệ trước với các cơ sở tham quan cửa hàng kinh doanh kính

mắt BV Điện Biên Phủ đường 30 tháng 4 thành phố Vũng Tàu,

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Chia lớp làm 4 nhóm. Phổ biến kế hoạch tham quan trải nghiệm,

tìm hiểu tại cửa hàng kinh doanh kính mắt. Giao nhiệm vụ thực

hiện phiếu học tập 01.

Học sinh:

Thảo luận làm việc nhóm để

-Tìm hiểu kiến thức được đề cập trong phiếu học tập 01 qua sách

giáo khoa và internet hoặc các nguồn khác.

-Liệt kê câu hỏi cần thiết thu thập thơng tin để hồn thành phiếu

học tập 01

- Chuẩn bị học liệu (vở ghi, phiếu học tập 01).

- Sau tham quan, trải nghiệm, HS thảo luận nhóm, xây dựng báo

cáo sản phẩm trải nghiệm.

Bài powerpoint báo cáo kết quả tìm hiểu thực tiễn và các câu hỏi

nghiên cứu của các nhóm kết quả làm được.

Giáo viên đánh giá việc trình bày, đánh giá sản phẩm là các câu

hỏi, ý kiến trao đổi, đánh giá kết quả qua vở ghi.Hoạt động 2: Báo cáo kết quả trải nghiệm tại lớp - 10 phút

a) Mục tiêu

Báo cáo về việc sử dụng các thiết bị xác định các tật khúc xạ của

mắt, cách khắc phục bằng cách đeo kính.

b) Nội dung -Trình bày các báo cáo, trao đổi kết quả trải nghiệm.

-Trình bày, thảo luận để thống nhất các câu hỏi nghiên cứu

+. Tật cận thị: đặc điểm cách khắc phục

+. Tật viễn thị: đặc điểm cách khắc phục

- Đại diện HS của các nhóm báo cáo trước lớp về các kết quả trải

c) Gợi ý tổ nghiệm. Các nhóm còn lại lắng nghe, trao đổi, bổ sung.

chức

hoạt - Đại diện HS trình bày các câu hỏi đặt ra khi trải nghiệm để thảo

động

luận và lựa chọn các câu hỏi hợp lí.

- Thống nhất các câu hỏi nghiên cứu.

- HS tiến hành trình bày báo cáo và thảo luận theo kế hoạch.

- Lựa chọn được các câu hỏi hợp lí.

d) Sản phẩm Các câu hỏi mong muốn:

mong đợi

 Sự điều tiết của mắt?

 Điều kiện nhìn rõ của mắt?

Page 18Dạy học một số kiến thức trong chương trình vật lí phổ thơng gắn với sản xuất

kinh doanh tại địa phươnge) Đánh giá Tật cận thị: đặc điểm, cách khắc phục?

 Tật viễn thị: đặc điểm, cách khắc phục?

- GV đánh giá quá trình thảo luận nhóm, đánh giá sản phẩm.

- HS tham gia đánh giá lẫn nhau về vai trò, sự đóng góp của từng

thành viên trong nhóm.Hoạt động 3: Hình thành hệ thống kiến thức về mắt, các tật của mắt và cách khắc

phục - 15 phút

Cấu tạo của mắt về phương diện quang học, sự điều tiết và năng

a) Mục tiêu

suất phân li của mắt.

Trình bày báo cáo về các tật khúc xạ của mắt, cách khắc phục

Trình bày, thảo luận để thống nhất các câu hỏi nghiên cứu:

b) Nội dung

+ Các tật cận thị, viễn thị và lão thị.

+ Cách khắc phục tật cận thị, viễn thị

- Đại diện học sinh của các nhóm báo cáo trước lớp về các kết quả

c) Gợi ý tổ trải nghiệm. Các nhóm còn lại lắng nghe, trao đổi, bổ sung.

chức

hoạt - Đại diện học sinh trình bày các câu hỏi đặt ra khi trải nghiệm để

động

thảo luận và lựa chọn các câu hỏi hợp lí.

Các báo cáo, bản ghi chép của các nhóm đầy đủ nội dung đạt các

yêu cầu về

d) Sản phẩm + Sự tạo ảnh qua thấu kính mắt

mong đợi

+ Các tật của mắt ( cận thị, viễn thị ) và cách khắc phục

- Giáo viên đánh giá quá trình thảo luận nhóm, đánh giá sản phẩm.

e) Đánh giá - Học sinh tham gia đánh giá lẫn nhau về vai trò, sự đóng góp của

từng thành viên trong nhóm.

Hoạt động 4: Hệ thống hóa kiến thức và luyện tập- 15 phút

Giáo viên nhận xét , bình luận, khen ngợi, động viên và giao

a) Mục tiêu

nhiệm vụ tìm tòi nghiên cứu cho học sinh.

- Giáo viên chuẩn hóa, bổ sung kiến thức, hệ thống hóa kiến thức.

- Học sinh vận dụng giải bài tập đơn giản về các tật của mắt

Bài 1: Một người mắt có tật khúc xạ, có khoảng nhìn rõ từ

12,5cm đến 50cm.

b) Nội dung

a) Người này bị tật gì? Tại sao?

b) Tìm độ tụ của kính cần đeo ( sát mắt) để người này nhìn rõ vật ở

vơ cực mà mắt khơng phải điều tiết.

c) Khi đeo kính trên, người này nhìn rõ được các vật đặt gần nhất

cách mắt bao nhiêu?

Bài 2: Một người mắt có tật khúc xạ, nhìn rõ được vật đặt cách

Page 19Dạy học một số kiến thức trong chương trình vật lí phổ thông gắn với sản xuất

kinh doanh tại địa phương

mắt gần nhất 40cm.

a) Người này bị tật gì? Tại sao?

b) Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25cm, người đó cần đeo

kính (kính cách mắt 1 cm) có độ tụ bao nhiêu?

*. Giáo viên

c) Gợi ý tổ - Nhận xét , bình luận, khen ngợi, động viên tinh thần làm việc

chức

hoạt của các nhóm

động

- Bổ sung các kiến thức chưa đầy đủ, chưa đúng

*. Học sinh

- Ghi kiến thức vào vở

- Giải bài tập

d) Sản phẩm - Học sinh giải được bài tập

mong đợi

- Hoàn thiện bài làm trong vở

- Giáo viên đánh giá sản phẩm.

e) Đánh giá

- Học sinh tham gia đánh giá lẫn nhau về vai trò, sự đóng góp của

từng thành viên trong nhóm.

Hoạt động 5: Tìm hiểu thêm về các tật khác của mắt, cách khắc phục và bảo

dưỡng mắt - 5 phút

Tìm hiểu, mở rộng kiến thức về các tật khác của mắt, cách khắc

a) Mục tiêu

phục và bảo dưỡng mắt, cách ngành nghề liên quan đến mắt.

- Tìm hiểu các tật của mắt (ngồi cận thị, viễn thị, lão thị ).

- Tìm hiểu trên thực tế có những cách nào khắc phục các tật của

mắt.

b) Nội dung

- Các cách chăm sóc và bảo vệ mắt hàng ngày để tránh tật khúc xạ.

- Tìm hiểu các ngành nghề liên quan đến mắt, yêu cầu về nguồn

nhân lực và nhu cầu của thị trường.

+ Giao các nhóm HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà, xây dựng sản phẩm

là bài giới thiệu trước lớp, được hỗ trợ giúp đỡ khi cần thiết.

c) Gợi ý tổ

+ Hoạt động của GV:

chức

hoạt

- Yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn các em hoạt động

động

ngoài giờ (thực hiện phiếu học tập 02)

- Chuẩn bị học liệu (SGK, vở ghi, tư liệu…), thiết bị dạy học (tranh

ảnh, mơ hình, thí nghiệm thực/ảo/mô phỏng, video, slide)…

- Các bài viết của HS về cách khắc phục các tật của mắt trong thực

d)Sản phẩm tế.

mong đợi

- Các bài viết của HS về ngành nghề liên quan đến mắt, yêu cầu về

nguồn nhân lực và nhu cầu của thị trường.

e) Đánh giá GV đánh giá q trình làm việc nhóm và báo cáo sản phẩm.

Page 20Dạy học một số kiến thức trong chương trình vật lí phổ thơng gắn với sản xuất

kinh doanh tại địa phươngIV. Câu hỏi kiểm tra đánh giá

Câu 1: Mắt khơng có tật là mắt

A. khi khơng điều tiết, có tiêu điểm nằm trên võng mạc.

B. khi điều tiết, có tiêu điểm nằm trên võng mạc.

C. khi không điều tiết, có tiêu điểm nằm trước võng mạc.

D. khi điều tiết, có tiêu điểm nằm trước võng mạc.

Câu 2: Quan sát hình vẽ (O, F, V là quang tâm của mắt, tiêu điểm mắt, điểm vàng). Hãy

cho biết đó là mắt gì:

V

A. Cận thị

B. Viễn thị

O F

C. Mắt khơng tật

D. Mắt người già

Câu 3: Chọn phát biểu sai khi nói về tật viễn thị của mắt.

A. Mắt viễn thị là mắt khơng nhìn rõ được những vật ở gần như mắt bình thường.

B. Đối với mắt viễn thị, khi khơng điều tiết thì tiêu điểm của thuỷ tinh thể nằm sau võng

mạc.

C.Điểm cực cận của mắt viễn thị ở xa mắt hơn so với mắt bình thường.

D. Điểm cực cận của mắt viễn thị ở gần mắt hơn so với mắt bình thường.

Câu 4: Chọn phát biểu đúng khi nói về kính sửa tật cận thị?

A. Mắt cận thị đeo thấu kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vơ cùng như mắt không bị tật.

B. Mắt cận thị đeo thấu kính hội tụ nhìn rõ vật ở xa vơ cùng như mắt không bị tật

C. Mắt cận thị đeo thấu kính phân kì để nhìn rõ vật ở gần như mắt không bị tật.

D. Mắt cận thị đeo thấu kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần như mắt khơng bị tật.

Câu 5: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 15cm và giới hạn nhìn rõ là

35cm . Độ tụ của kính phải đeo là

A. D = 2điốp

B. D = - 2điốp

C. D = 1,5điốp

D. D = -0,5điốp

Câu 6: Một người nhìn rõ vật cách mắt từ 10cm đến 1m. Để sửa tật người này cận đeo

sát mắt kính có độ tụ

A. D = 0,5dp

B. D = 1dp

C. D = – 1dp

D. D = - 0,5dp

Câu 7: Một người viễn thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 50cm. Độ tụ của kính mà

người ấy sẽ đeo sát mắt để có thể đọc được các dòng chữ nằm cách mắt gần nhất 25cm

là A.1,5điơp

B.2điơp

C.-1,5điơp

D.-2điơp

Câu 8: Một người lúc về già chỉ nhìn rõ các vật nằm cách mắt trong khoảng từ 40 cm

đến 50 cm. Để có thể đọc sách cách mắt 20cm khi mắt điều tiết tối đa, người ấy phải

đeo sát mắt một kính có độ tụ bằng

A.-2đp

B.-2,5đp

C.2,5đp

D.2đpChủ đề 2: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT VÀ ỨNG DỤNG

ĐÚC ĐỒNG

( Vật lí 10 dự kiến dạy trong học kì II năm học 2018-2019 )

Page 21Dạy học một số kiến thức trong chương trình vật lí phổ thơng gắn với sản xuất

kinh doanh tại địa phương

I. Xác định vấn đề cần giải quyết (bài học gắn với sản xuất kinh doanh)

Xây dựng chủ đề “ Sự chuyển thể của các chất và ứng dụng đúc đồng ” giúp cho

học sinh phát triển phẩm chất năng lực, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn, thực

hiện tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp phân luồng sau trung học.

Ngành nghề liên quan đến bài học: Nghề đúc đồng tại làng nghề đúc đồng thôn

Long Sơn, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nghề đúc đồng ở Long Điền có từ những năm 90 của thế kỷ XVII, trải qua hàng

trăm năm hình thành và phát triển, người dân làng nghề đã tiếp nối, gìn giữ và phát triển

nghề đúc đồng. Hiện nay, thương hiệu đồng Long Điền đã và đang nổi tiếng khắp miền

Tây Nam Bộ. Với bề dày lịch sử phát triển, cùng là những tác phẩm để lại dấu ấn lịch

sử, làng đúc đồng ở Long Điền xứng danh là một làng nghề truyền thống cần được bảo

tồn và phát triển. Bởi, đây không chỉ là một địa chỉ thú vị cho khách du lịch, cho những

nhà đầu tư trong và ngoài nước mà còn là nguồn động viên tích cực cho việc nâng cao

tay nghề cũng như tạo hưng phấn, lòng tự hào về nghề của những người thợ đúc đồng

Long Điền ngày nay, đây cũng là nơi tạo công ăn, việc làm cho nhiều người dân ở độ

tuổi lao động trong vùng.

II. Những công việc chuẩn bị cho phương án tổ chức dạy học

- Xây dựng danh mục cơ sở liên quan đến hiện tượng nóng chảy và đơng đặc.

- Khảo sát, tham quan làng nghề đúc đồng thôn Long Sơn, huyện Long Điền, tỉnh Bà

Rịa – Vũng Tàu

- Lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức thực hiện.

- Lập kế hoạch dạy học: Chú ý đến đối tượng học sinh, điều kiện đảm bảo an toàn; tài

liệu, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

- Xây dựng hệ thống câu hỏi/ vấn đề của bài học gắn với sản xuất để học sinh tìm hiểu

tại làng nghề đúc đồng.

III. Kế hoạch dạy học

1. Mục tiêu bài học

a. Kiến thức, kĩ năng, thái độ

* Kiến thức

- Định nghĩa và nêu được các đặc điểm của sự nóng chảy và sự đơng đặc. Viết

được cơng thức nhiệt nóng chảy của vật rắn để giải các bài tập đã cho trong bài.

- Nêu được định nghĩa của sự bay hơi và sự ngưng tụ.

- Phân biệt được hơi khô và hơi bão hòa.

- Định nghĩa và nêu được đặc điểm của sự sơi.

- Trình bày được quy trình cơ bản của việc đúc Đồng ...

* Kỹ năng

- Áp dụng được cơng thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn để giải các bài tập đã cho

trong bài.

Page 22Dạy học một số kiến thức trong chương trình vật lí phổ thông gắn với sản xuất

kinh doanh tại địa phương

- Giải thích được ngun nhân của trạng thái hơi bão hòa dựa trên quá trình cân

bằng động giữa bay hơi và ngưng tụ.

- Giải thích được nguyên nhân của các quá trình này dực trên chuyển động của các

phân tử.

- Áp dụng được cơng thức tính nhiệt hóa hơi của chất lỏng để giải các bài tập đã cho

trong bài.

- Nêu được những ứng dụng liên quan đến các qua trình nóng chảy- đơng đặc,

bay hơi- ngưng tụ và q trình sơi trong đời sống..

- Tìm hiểu ngành nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại địa phương liên

quan đến hiện tượng nóng chảy và đơng đặc.

* Thái độ

- Quan tâm đến các sự kiện, hiện tượng về nóng chảy và đông đặc.

- Hào hứng và chủ động nhận nhiệm vụ tìm hiểu về nghề đúc Đồng ... , tìm hiểu

các hiện tượng liên quan đến hiện tượng nóng chảy và đơng đặc.

- Chia sẻ, hợp tác, có tinh thần xây dựng khi trao đổi các vấn đề bài học.

b. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh

Năng lực tự học và tự giải quyết vấn đề và sáng tạo; giao tiếp và hợp tác; ngơn ngữ, tính

tốn, tìm hiểu KHTN&XH, cơng nghệ. Cụ thể:

- Năng lực giải quyết vấn đề nghiên cứu của bài học trong SGK và thực tiễn.

- Năng lực hợp tác nhóm: làm thí nghiệm, trao đổi thảo luận, trình bày kết quả thí

nghiệm.

- Năng lực tìm tòi, khám phá về nghề đúc Đồng ...

- Năng lực tính tốn, trình bày và trao đổi thông tin.

- Năng lực thực hành.

c. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúc Đồng.

2. Chuẩn bị

a. Giáo viên

- Video clip, ảnh về quá trình đúc đồng tại làng nghề thôn Long Sơn, huyện Long

Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Các phiếu học tập giao nhiệm vụ cho HS.

- Kế hoạch dạy học, câu hỏi kiểm tra đánh giá…

- Phiếu đánh giá sản phẩm, báo cáo…

b. Học sinh

- SGK, vở ghi bài, Internet, tư liệu GV cung cấp

- Báo cáo kết quả tìm hiểu theo phiếu học tập

3. Tổ chức các hoạt động học của học sinh

a. Hướng dẫn chung

Chủ đề được thực hiện theo 4 giai đoạn

Page 23Dạy học một số kiến thức trong chương trình vật lí phổ thơng gắn với sản xuất

kinh doanh tại địa phương

Giai đoạn 1: Chuẩn bị cho trải nghiệm thực tiễn

Giáo viên liên hệ với làng nghề đúc đồng để lên kế hoạch thời gian trải nghiệm.

Học sinh nhận nhiệm vụ từ giáo viên tự tìm hiểu kiến thức liên quan đến nghề

đúc đồng, các giai đoạn của quá trình này? Từ đó đặt ra các câu hỏi, các vấn đề cần giải

quyết, xây dựng hệ thống các câu hỏi trải nghiệm, trao đổi với giáo viên để hoàn thiện.

Giai đoạn 2:Trải nghiệm thực tiễn

Học sinh tìm hiểu nghề đúc đồng tại làng nghề đúc đồng thôn Long Sơn, huyện

Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để thu thập những kiến thức từ thực tiễn, sắp xếp

các kiến thức đó.

Giai đoạn 3:Học tập ở nhà

Học sinh hoạt động theo nhóm thảo luận xây dựng kiến thức, làm báo cáo kết quả

thu thập từ trải nghiệm

Giai đoạn 4: Trao đổi thảo luận trên lớp và nghiên cứu ở nhà

Học sinh báo cáo kết quả thực nghiệm, thảo luận hình thành kiến thức.

Dự kiến việc tổ chức các hoạt động theo thời gian như bảng dưới đây:

Quá trình

Hoạt động

dạy họcTình

huốngNội dung hoạt động*. Chuẩn bị trải nghiệm

Học sinh tự tìm hiểu kiến thức

liên quan đến nghề đúc đồng, các

giai đoạn của q trình này qua

SGK, qua các nguồn thơng tin khác

như sách, internet,…, các vấn đề cần

giải quyết, những thắc mắc, xây

Hoạt động 1:

dựng hệ thống các câu hỏi trải

Chuẩn bị và

nghiệm.

tham gia trải

*. Trải nghiệm thực tế

nghiệm thực

Học sinh thăm quan và tìm hiểu

tiễn, xây dựng

thực tiễn tại làng nghề đúc đồng. Ghi

báo cáo

lại những thông tin quan sát được và

nghe được vào phiếu học tập 01.

*. Xây dựng báo cáo

Học sinh tìm hiểu thêm các thơng

tin từ các nguồn khác (sách báo,

Internet), thảo luận nhóm, làm báo

cáo kết quả thu thập từ trải nghiệm .

Hoạt động 2: Chọn từ 1 đến 2 nhóm báo cáo kết

báo cáo kết quả thu thập từ trải nghiệm và từ quá

Page 24Thời lượng dự

kiếnTrong 1 ngày,

gồm:

1 buổi tham

quan từ 1giờ

đến 2 giờ.

Làm báo cáo

trải nghiệm 1

đến 2 giờ20 phút

ở lớpDạy học một số kiến thức trong chương trình vật lí phổ thơng gắn với sản xuất

kinh doanh tại địa phương

xuất phátquảtrình thảo luận của nhóm.

Các nhóm đọc sách giáo khoa tìm

hiểu các kiến thức lí thuyết về hiện

Hoạt động 3:

Hình

tượng nóng chảy và đơng đặc.

Hình thành hệ

45 phút

thành

Lắng nghe báo cáo của các nhóm

thống kiến

ở lớp

kiến thức

khác

thức

Thảo luận hình thành kiến thức về

sự nóng chảy , sự đơng đặc

Hoạt động 4:

- Hệ thống hóa kiến thức bài học

Luyện

Hệ thống hóa

20 phút

- Giải nhanh một số bài tập

tập

kiến thức và

ở lớp

- Giải thích hiện tượng, sự kiện

luyện tập

Giao nhiệm vụ về nhà cho các nhóm:

- Tìm hiểu các quy tắc an tồn điện,

5 phút

Vận

phòng cháy chửa cháy và tìm hiểu

Hoạt động 5:

giao nhiệm vụ

dụng, tìm

một số ngành nghề khác liên quan

Tìm tòi mở

và 01 tuần xây

tòi mở

chặt chẽ đến đúc đồng.

rộng kiến thức

dựng sản phẩm

rộng

- Các yêu cầu về nhân lực, khả năng

nhóm

sản xuất, kinh doanh, quản lí, vận

hành…

b. Hướng dẫn cụ thể từng hoạt động

Hoạt động 1: (khởi động) HS trải nghiệm thực tiễn tại cơ sở đúc đồng và làm việc ở

nhà –thời gian từ 4 giờ đến 5 giờ, xem video về đúc đồng trong thời gian đầu giờ học.

Trải nghiệm tìm hiểu về đúc đồng trong thực tiễn để thu thập thông

a) Mục tiêu

tin, sắp xếp các thông tin và đặt các câu hỏi nghiên cứu.

- Tổ chức trải nghiệm thực tế tại các cơ sở đúc đồng thu thập các

thơng tin thực tiễn. Sau đó tìm hiểu từ các nguồn tư liệu khác về

hiện tượng nóng chảy và đơng đặc.

b) Nội dung

- Xây dựng báo cáo dựa trên các nhiệm vụ của phiếu học tập 01 và

các kết quả trải nghiệm.

- Đề xuất và lựa chọn các câu hỏi có liên quan.

c) Gợi ý

- Chia nhóm từ 6 đến 8 HS. Phổ biến kế hoạch tham quan trải

tổ chức

nghiệm (từ 1giờ đến 2 giờ), tìm hiểu cơ sở đúc đồng có sử dụng

hoạt động

phương pháp nóng chảy và đơng đặc tại địa phương. Giao nhiệm vụ

thực hiện phiếu học tập 01.

- Chuẩn bị học liệu (vở ghi, phiếu học tập 01)

- Có thể liên hệ trước các cơ sở tham quan.

Sau tham quan, trải nghiệm, HS về nhà:

Page 25Dạy học một số kiến thức trong chương trình vật lí phổ thông gắn với sản xuất

kinh doanh tại địa phương

- Tìm kiếm thêm các thơng tin về hiện tượng nóng chảy và đông đặc

từ các nguồn khác nhau (sách báo, Internet).

- Xây dựng báo cáo sản phẩm trải nghiệm.

d) Sản phẩm

mong đợi

e) Gợi ý

đánh giáBài powerpoint báo cáo sản phẩm tìm hiểu thực tiễn của các nhóm .

GV đánh giá việc trình bày, đánh giá sản phẩm là các câu hỏi, ý

kiến trao đổi, đánh giá kết quả vở ghiHoạt động 2: Báo cáo kết quả trải nghiệm tại lớp - thời gian 20 phút

Trình bày báo cáo, chia sẻ thảo luận về các điều thu được từ trải

a) Mục tiêu

nghiệm về cơ sở đúc đồng bằng phương pháp nóng chảy và đơng

đặc.

- Trình bày các báo cáo, trao đổi kết quả trải nghiệm

b) Nội dung

- Trình bày, thảo luận để thống nhất các câu hỏi nghiên cứu.

- Đại diện HS của 1 đến 2 nhóm báo cáo trước lớp về các kết quả

c) Gợi ý tổ

trải nghiệm. Các nhóm còn lại lắng nghe, trao đổi, bổ sung

chức hoạt

- Đại diện HS trình bày các câu hỏi đặt ra khi trải nghiệm để thảo

động

luận và lựa chọn các câu hỏi hợp lí.

- Thống nhất các câu hỏi nghiên cứu lí thuyết và thí nghiệm.

- HS tiến hành trình bày báo cáo và thảo luận theo kế hoạch

- Lựa chọn được các câu hỏi hợp lí

Các câu hỏi mong muốn:

 Kim loại dùng trong cơ sở sản xuất là gì?

d) Sản phẩm

 Nhiệt độ nóng chảy của kim loại đó là bao nhiêu?

mong đợi

 Trong quá trình đúc đồng xảy ra những q trình chuyển thể

nào? Vai trò của từng q trình chuyển thể trong quá trình đúc

đồng?

- GV đánh giá q trình thảo luận nhóm, đánh giá sản phẩm, đánh

giá kết quả ghi chép được của các HS và việc trình bày thảo luận

e) Gợi ý đánh

trước lớp của HS.

giá

- HS tham gia đánh giá lẫn nhau về vai trò, sự đóng góp của từng

thành viên trong nhóm (bàn học).

Hoạt động 3: Hình thành hệ thống kiến thức về sự chuyển thể của các chất

- thời gian 45 phút

a) Mục tiêu

Nghiên cứu tìm hiểu và trình bày các kiến thức từ sách giáo khoa.

- Đọc sách giáo khoa, lựa chọn và ghi chép các kiến thức về sự

b) Nội dung chuyển thể của các chất.

- Sắp xếp kiến thức thành sản phẩm nhóm để báo cáo.

Page 26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức hoạt động học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×