Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. SỬ DỤNG CÔNG CỤ LEARNING ACTIVITY RUBRIC VÀO THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG ĐỘNG LỤC HỌC CHẤT ĐIỂM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

II. SỬ DỤNG CÔNG CỤ LEARNING ACTIVITY RUBRIC VÀO THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG ĐỘNG LỤC HỌC CHẤT ĐIỂM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường THPT Nguyễn HuệBáo cáo chuyên đề cụm 2018 - 2019- Xác định được hệ số ma sát trượt bằng thí nghiệm

- Xác định được hệ số ma sát nghỉ cực đại bằng thí nghiệm

- Giải thích được các hiện tượng trong đời sống liên quan đến lực ma sát.

1.3. Thái độ

- Quan tâm đến các sự kiện về lực ma sát

- Hào hứng thực hiện các nhiệm vụ tìm hiểu về lực ma sát và các ứng dụng của nó.

2. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh

- Năng lực tự học

- Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo

- Năng lực học hợp tác nhóm

- Năng lực thực nghiệm

- Năng lực trình bày và trao đổi thơng tin.

3. Chuẩn bị

a. Giáo viên

-Thí nghiệm

- Tranh ảnh

- Các lực kế hoặc quả nặng để hỗ trợ các nhóm xây dựng thí nghiệm

- Phiếu hướng dẫn học sinh tự đánh giá hoặc đánh giá lẫn nhau.

b. Học sinh

- SGK, vở ghi bài, giấy nháp...

- Có thể tìm kiếm các vật dụng đơn giản để thực hiện thí nghiệm ở nhà (khúc gỗ,

tấm kim loại, dây cao su...)

- Mỗi nhóm hoặc nhiều nhóm 01 bộ thí nghiệm (tùy theo điều kiện của nhà

trường).

4. Tổ chức các hoạt động học của học sinh

Hoạt động 1 (Khởi động): Làm nảy sinh và phát biểu vấn đề tìm hiểu đặc điểm của

lực ma sát

* Tiến trình hoạt động

- Giáo viên cho học sinh xem video mơ tả tình huống trong đời sống liên quan đến

lực ma sát.

- Hướng dẫn học sinh nhớ lại kiến thức về lực ma sát đã học ở vật lí lớp 8.

- Học sinh trao đổi nhóm về điều kiện xuất hiện lực ma sát và đặt ra các câu hỏi

nghiên cứu.

GVTH: Lê Thị ThanhTrang 18Trường THPT Nguyễn HuệBáo cáo chuyên đề cụm 2018 - 2019- GV chốt các vấn đề nghiên cứu:

+ Lực ma sát xuất hiện do nguyên nhân nào?

+ Lực ma sát có các đặc điểm gì về điểm đặt, phương, chiều và

+ Độ lớn của lực ma sát phụ thuộc vào các yếu tố như thế nào?

+ Lực ma sát được ứng dụng như thế nào trong các lĩnh vực của đời sống, kĩ

thuật?

* Sản phẩm hoạt động: Sản phẩm của các nhóm, việc trình bày, thảo luận của các

nhóm để có những đánh giá cho các nhóm.

* Đánh giá hoạt động học tập theo tiêu chuẩn LAR

- Yêu cầu chính là xây dựng kiến thức. Kiến thức được xây dựng trong nội tại một

môn học : HS thu nhận kiến thức thông qua việc phân tích, tổng hợp thơng tin để

hồn thiện một nhiệm vụ mà GV giao. (Mã điểm 3)

- HS chia sẻ trách nhiệm và phải cùng nhau đưa ra các quyết định quan trọng về nội

dung, quá trình, hoặc sản phẩm của cơng việc. (Mã điểm 4)

-HS khơng có cơ hội để sử dụng CNTT trong HĐHT này (Mã điểm 1)

- HĐHT có thể hồn thành trong thời gian ít hơn một tuần (Mã điểm 1)

- Yêu cầu chính của HĐHT là giải quyết các vấn đề thực tế nhưng các giải pháp mà

HS đưa ra mang tính giả định (Mã điểm 3)

* Các năng lực phát triển cho học sinh.

Năng lực học hợp tác nhóm

Năng lực trình bày và trao đổi thơng tin.-Hoạt động 2 (Hình thành kiến thức): Tìm hiểu đặc điểm của lực ma sát, các yếu tố

ảnh hưởng đến độ lớn của lực ma sát

* Tiến trình hoạt động

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa, thảo luận nhóm để tìm ra đặc

điểm về điểm đặt, phương, chiều của lực ma sát ghỉ và ma sát trượt.

- Yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập để xây dựng phương án thí

nghiệm.

- Giáo viên phát các dụng cụ thí nghiệm cho các nhóm như lực kế, vật trượt, gia

trọng…và hỗ trợ các nhóm lắp ráp và thực hiện thí nghiệm khảo sát để xác định các đặc

điểm của lực ma sát nghỉ và ma sát trượt bằng phương pháp kéo đều trên mặt nằm

ngang.GVTH: Lê Thị ThanhTrang 19Trường THPT Nguyễn HuệBáo cáo chuyên đề cụm 2018 - 2019- Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép số liệu thí nghiệm và thảo luận nhóm để

rút ra các nhận xét.

- Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả và thảo luận về các đặc điểm của lực ma

sát về điểm đặt, phương, chiều và đặc điểm về độ lớn.

- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để hồn thành nhiệm vụ học tập.

- Giáo viên đánh giá kết quả hoạt động để làm cơ sở đánh giá học sinh.

- Giáo viên tổng kết, chuẩn hóa kiến thức về đặc điểm lực ma sát.

* Sản phẩm hoạt động: Sản phẩm của nhóm học sinh. Căn cứ vào q trình làm

thí nghiệm, các báo cáo kết quả làm thí nghiệm, cách trao đổi thảo luận để đánh giá cá

nhân và nhóm học sinh.

* Đánh giá hoạt động học tập theo tiêu chuẩn LAR

-Yêu cầu chính là xây dựng kiến thức. Kiến thức được xây dựng trong nội tại một

môn học : HS thu nhận kiến thức thơng qua việc phân tích, tổng hợp thơng tin để-hồn thiện một nhiệm vụ mà GV giao. (Mã điểm 3)

HS chia sẻ trách nhiệm và phải cùng nhau đưa ra các quyết định quan trọng về nội

dung, q trình, hoặc sản phẩm của cơng việc.( Mã điểm 4)

HS khơng có cơ hội để sử dụng CNTT trong HĐHT này. (Mã điểm 1)

- HĐHT có thể hồn thành trong thời gian ít hơn một tuần. (Mã điểm 1)

- Yêu cầu chính của HĐHT là giải quyết các vấn đề thực tế và HS cần thực hiện

các giải pháp đó trong bối cảnh thật. (HS thiết kế và thực hiện thí nghiệm

chứng minh). (Mã điểm 4)

* Các năng lực phát triển cho học sinh.

-Năng lực tự học

Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo

Năng lực học hợp tác nhóm

Năng lực trình bày và trao đổi thơng tin.

Năng lực nghiên cứu và thực hành vật lý

Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn vật lý

Năng lực chuyên biệt :

+ K2: Trình bày được mối quan hệ giữa các kiến thức vật lí

+ P5: Biện luận tính đúng đắn của kết quả thí nghiệm và tính đúng đắn các kết

luận được khái qt hóa từ kết quả thí nghiệm này.

+ X1: trao đổi kiến thức và ứng dụng vật lí bằng ngơn ngữ vật lí và các cách diễn

tả đặc thù của vật lí

+ X2: Ghi lại được các kết quả từ các hoạt động học tập vật lí của mình (nghe

giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…)

+ X4: thảo luận được kết quả cơng việc của mình và những vấn đề liên quan

dưới góc nhìn vật líGVTH: Lê Thị ThanhTrang 20Trường THPT Nguyễn HuệBáo cáo chuyên đề cụm 2018 - 2019C1: Xác định được trình độ hiện có về kiến thức, kĩ năng , thái độ của cá nhân-trong học tập vật lí

Hoạt động 3. Hoạt động giao nhiệm vụ về nhà

-GV yêu cầu HS về nhà xây dựng sơ đồ tư duy bài lực ma sát.

Nêu và lấy các ví dụ thực tế về ma sát có lợi và ma sát có hại (thể hiện trên

bản đồ tư duy) và gửi mail clip thực tế của lực ma sát cho giáo viên.Tiết 2.

Hệ thống hóa kiến thức và hoạt động trải nghiệm sau khi học bài lực

ma sát.

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ

11. Kiến thức

- Nêu được đặc điểm của lực ma sát nghỉ, lực ma sát trượt và ma sát lăn

- Kể ra được một số tác dụng có lợi và có hại của lực ma sát

1.2. Kĩ năng

- Vận dụng về những đặc điểm của lực ma sát, thiết kế chiếc xe ơ tơ có thể chạy

được.

- Giải thích được các hiện tượng trong đời sống liên quan đến lực ma sát.

1.33. Thái độ

- Quan tâm đến các hiện tượng thực tế liên quan đến lực ma sát

- Hào hứng thực hiện các nhiệm vụ chế tạo chiếc xe.

2. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh

-Năng lực tự học

Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo

Năng lực học hợp tác nhóm

Năng lực trình bày và trao đổi thông tin.

Năng lực nghiên cứu và thực hành vật lý

Năng lực tính tốn

Năng lực giải quyết vấn đề thơng qua môn vật lý

Năng lực vận dụng kiến thức vật lý vào cuộc sống3. Chuẩn bị

a. Giáo viên

- Chuẩn bị các dụng cụ cho học sinh làm xe ( Bìa cứng, dao dọc giấy, dây thun, băng

keo (hoặc súng bắn keo); Que tre ( ăn cá viên chiên, nướng thịt); ống hút, bong bóng)

- Chuẩn bị phiếu phân cơng nhiệm vụ cho các nhóm.

- Phiếu hướng dẫn học sinh đánh giá.GVTH: Lê Thị ThanhTrang 21Trường THPT Nguyễn HuệBáo cáo chuyên đề cụm 2018 - 2019- Phiếu hướng dẫn học sinh tự đánh giá hoạt động nhóm. ( Phiếu 1)

- Bảng quan sát để đánh giá hoạt động trao đổi thảo luận của nhóm học sinh (Phiếu 2)

b. Học sinh

- Hồn thiện sơ đồ tư duy theo nhóm.

- Ơn tập kiến thức bài cũ.

4. Tổ chức các hoạt động học của học sinh

Hoạt động 1: Hệ thống hóa kiến thức

-* Tổ chức hoạt động

GV cho HS các nhóm kiểm tra chéo và góp ý về sơ đồ tư duy nhóm bạn.

Cho nhóm bạn đánh giá việc hồn thành cơng việc của nhóm.

GV cử đại diện 1 nhóm lên báo cáo kết quả và nhận xét.

* Sản phẩm hoạt động: Sản phẩm của nhóm học sinh.

* Đánh giá hoạt động học tập theo tiêu chuẩn LAR

- HS phải mô phỏng lại kiến thức lực ma sát và trình bày thêm về vai trò của từng

loại ma sát ( Mã điểm 2)

- HS chia sẻ trách nhiệm và phải cùng nhau đưa ra các quyết định quan trọng về

nội dung, quá trình, hoặc sản phẩm của cơng việc. (VD : HS làm việc nhóm để

tạo bài trình bày về một chủ đề nào đó. Các em phải cùng nhau quyết định nên

chọn những nội dung gì, cấu trúc, hình thức của bài trình bày như thế nào... ( Mã

điểm 4)

- HS sử dụng CNTT để hỗ trợ việc xây dựng kiến thức nhưng họ cũng có thể xây

dựng kiến thức tương tự mà khơng cần đến CNTT. ( Mã điểm 3)

- Học sinh có kế hoạch và điều chỉnh sản phẩm (Mã điểm 3)

- Yêu cầu chính của HĐHT là giải quyết các vấn đề thực tế nhưng các giải pháp

mà HS đưa ra mang tính giả định.* Các năng lực phát triển cho học sinh.

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực hợp tác

- Năng lực chuyên biệt:

+ K2: Trình bày được mối quan hệ giữa các kiến thức vật lí.

+ P2: mô tả được các hiện tượng tự nhiên bằng ngơn ngữ vật lí và chỉ ra các quy

luật vật lí trong hiện tượng đó (Mơ tả được những hiện tượng liên quan đến lực ma

sát.)GVTH: Lê Thị ThanhTrang 22Trường THPT Nguyễn HuệBáo cáo chuyên đề cụm 2018 - 2019+ P3: thu thập, đánh giá, lựa chọn và xử lí thông tin từ các nguồn khác nhau để

giải quyết vấn đề trong học tập vật lí.

+ X3: trình bày các kết quả từ các hoạt động học tập vật lí của mình (nghe giảng,

tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…) một cách phù hợp

+ C2: Lập kế hoạch và thực hiện được kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật lí

nhằm nâng cao trình độ bản thân.

Hoạt động 2: Hoạt động trải nghiệm thiết kế xe

* Tổ chức hoạt động

-GV: Đặt vấn đề để thiết kế xe sau khi học bài lực ma sát.

GV cho các nhóm thảo luận và trả lời nhanh các câu hỏi sau:

Câu 1: Để thiết kế ra một chiếc xe chạy nhanh, theo em ta quan tâm đến

những yếu tố nào?

HS: Bánh xe, thân xe, động cơ

Câu 2. lực ma sát cản trở chuyển động của xe phụ thuộc vào khối lượng xe

như thế nào?

A. Tỉ lệ thuậnB. Tỉ lệ nghịchC. Không phụ thuộcCâu 3. Tại sao ta lại quan tâm yếu tố bánh xe?

HS: Vì lực ma sát phụ thuộc vào tình trạng 2 mặt tiếp xúc.

-GV: Tổng kết kết quả các nhóm, nhận xét đánh giá

GV phát bảng phân cơng nhiệm vụ (có kèm theo phần cải tiến của xe sau khi học

xong) và các thiết bị cho các nhóm và kế hoạch hoạt động (vẽ sơ đồ vị trí làm

việc nhóm, thời gian thiết kế xe, tiêu chí chấm điểm sản phẩm, thời gian chạy

thử nghiệm, thời gian cải tiến sản phẩm, báo cáo sản phẩm.* Đánh giá hoạt động học tập theo tiêu chuẩn LAR

-Yêu cầu chính là xây dựng kiến thức. Kiến thức được xây dựng liên quan đến hai-hoặc nhiều môn khác nhau ( Mã điểm 4)

HS chia sẻ trách nhiệm và phải cùng nhau đưa ra các quyết định quan trọng về

nội dung, quá trình, hoặc sản phẩm của công việc. (VD : HS làm việc nhóm để

tạo bài trình bày về một chủ đề nào đó. Các em phải cùng nhau quyết định nên-chọn những nội dung gì, cấu trúc, hình thức của bài trình bày như thế nào...

( Mã điểm 4)

HS sử dụng CNTT để hỗ trợ việc xây dựng kiến thức nhưng họ cũng có thể xây

dựng kiến thức tương tự mà không cần đến CNTT. ( Mã điểm 3)

Hoạt động học có thể hồn thành trong thời gian ít hơn một tuần.

(Mã điểm 1)GVTH: Lê Thị ThanhTrang 23Trường THPT Nguyễn Huệ

-Báo cáo chuyên đề cụm 2018 - 2019Yêu cầu chính của HĐHT là giải quyết các vấn đề thực tế và HS cần thực hiện

các giải pháp đó trong bối cảnh thật. (Mã điểm 4 )* Các năng lực phát triển cho học sinh.

-Năng lực chung : năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, Năng lực

học hợp tác nhóm

Năng lực chun biệt:

+ K2: Trình bày được mối quan hệ giữa các kiến thức vật lí

+ P2: mô tả được các hiện tượng tự nhiên bằng ngôn ngữ vật lí và chỉ ra các quy

luật vật lí trong hiện tượng đó

+ P3 : thu thập, đánh giá, lựa chọn và xử lí thơng tin từ các nguồn khác nhau để

giải quyết vấn đề trong học tập vật lí.

+ X3: trình bày các kết quả từ các hoạt động học tập vật lí của mình (nghe giảng,

tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…) một cách phù hợp

+ C2: Lập kế hoạch và thực hiện được kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập vật

lí nhằm nâng cao trình độ bản thân

+ X4: thảo luận được kết quả cơng việc của mình và những vấn đề liên quan

dưới góc nhìn vật líHoạt động 3. Hoạt động trải nghiệm đua xe

-Sau khi các nhóm thiết kế sản phẩm, cải tiến sản phẩm. GV cho HS tiến hành-đua xe. ( 1 lần nháp và 1 lần thật)

GV trao phần thưởng cho nhóm dành chiến thắng.

GV tổng kết vấn đề.Hoạt động 4. Giao nhiệm vụ về nhà

-Hoàn thành phiếu bài tập GV đã gửi trên mail lớp.

Đọc trước bài kế tiếp để chuẩn bị cho tiết học sau.

BÀI TẬP VỀ NHÀCâu 1: Đặc điểm nào sau đây phù hợp với lực ma sát trượt?

A. Lực luôn xuất hiện ở mặt tiếp xúc và có hướng ngược với hướng chuyển độngcủa vật.

B. Lực xuất hiện khi vật bị biến dạng.

C. Lực xuất hiện khi vật chịu tác dụng của ngoại lực nhưng nó vẫn đứng yên.

D. Lực xuất hiện khi vật ở gần mặt đất.Câu 2: Điều nào sau đây đúng khi nói về lực ma sát trượt?

A. Lực ma sát trượt xuất hiện khi vật này trượt trên bề mặt của vật khác.GVTH: Lê Thị ThanhTrang 24Trường THPT Nguyễn HuệBáo cáo chuyên đề cụm 2018 - 2019B. Lực ma sát cản trở chuyển động của vật.

C. Độ lớn của lực ma sát khơng phụ thuộc vào diện tích mặt tiếp xúc và tỉ lệ vớiáp lực N.

D. Các phát biểu A, B và C đều đúng.Câu 3: Câu nào đúng? Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau

khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có

E. A. lực ma sát.

F. B. phản lực.C. lực tác dụng ban đầu.

D. quán tính.Câu 4: Khi nói về lực ma sát trượt kết luận nào sau đây là sai?

A. Hệ số ma sát trượt nhỏ hơn 1.

B. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào áp lực của vật lên mặt phẳng giá đỡ.

C. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào tính chất của các mặt tiếp xúc.

D. Hệ số ma sát trượt khơng có đơn vị.Câu 5: Điều nào sau đây đúng khi nói về lực ma sát nghỉ?

A. Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi một vật chịu tác dụng của ngoại lực có xu hướnglàm cho vật chuyển động nhưng thực tế vật vẫn đứng yên.

B. Lực ma sát nghỉ luôn lớn hơn ngoại lực tác dụng vào vật nên vật không chuyểnđộng khi chịu tác dụng của ngoại lực.

C. Lực ma sát nghỉ ln có hướng vng góc với mặt tiếp xúc.

D. Các phát biểu A, B và C đều đúng.Câu 6: Điều nào sau đây sai khi nói về lực ma sát lăn?

A. Lực ma sát lăn xuất hiện khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác và cản trởchuyển động của vật.

B. Lực ma sát lăn tỉ lệ với áp lực.

C. Hệ số ma sát lăn nhỏ hơn hệ số ma sát trượt nhiều lần.

D. Các phát biểu trên đều sai.Câu 7: Nguyên nhân nào sau đây xuất hiện lực ma sát?

A. Do mặt tiếp xúc sần sùi, lồi lõm hoặc bị biến dạng.

B. Do chuyển động có gia tốc

C. Do vật đè trên giá đỡ.

D. Các nguyên nhân đều đúng.GVTH: Lê Thị ThanhTrang 25Trường THPT Nguyễn HuệBáo cáo chuyên đề cụm 2018 - 2019Câu 8: Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt

tiếp xúc tăng lên?

A. A. Tăng lên.

B. B. Giảm đi.C. Không thay đổi.

D. Không biết được.Câu 9: Một vận động viên mơn hóc cây (mơn khúc cơn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để

truyền cho nó một vận tốc đầu 10 m/s. Hệ số ma sát trượt giữa bóng và mặt băng là

0,10. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bao nhiêu thì dừng lại? Lấy g = 9,8 m/s2.

A. 39 m.B. 51 m.C. 45 m.D. 57 m.Câu 10: Một vật có khối lượng m = 400g đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma trượt

giữa vật và mặt bàn là µ = 0,3. Vật bắt đầu kéo bằng một lực F = 2N có phương nằm

ngang.

a/ Tính quãng đường vật đi được sau 1s.

b/ Sau đó, lực F ngừng tác dụng. Tính quãng đường vật đi tiếp cho tới lúc dừng lại.

Câu11: Một ơtơ có khối lượng 1 tấn chuyển động trên đường thẳng nằm ngang. Hệ số ma

sát giữa xe và mặt đường là 0,01. Tính lực kéo của ôtô trong 2 trường hợp:

a/ Nếu ôtô chuyển động thẳng đều?

b/ Otô chuyển đông nhanh dần đều sau 5s vận tốc tăng từ 18 km/h đến 36 km/h (g =

10 m/ s2)

Câu 12: Một khối gỗ có khối lượng m = 4kg bị ép giữa 2 tấm ván. Lực ép của mỗi

tấm ván là bao nhiêu để khối gỗ đứng yên (biết hệ số ma sát nghỉ giữa gỗ và tấm ván

là µ = 0,5)Sử dụng LAR thiết kế các HĐHT bài : LỰC HƯỚNG TÂM

1. MỤC TIÊU

1.1. Mục tiêu kiến thức

-Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của lực hướng tâm. Nêu được ví

dụ về lực hướng tâm.GVTH: Lê Thị ThanhTrang 26Trường THPT Nguyễn Huệ

-Báo cáo chuyên đề cụm 2018 - 2019Hiểu được khái niệm lực hướng tâm là một lực hoặc là lực tổng hợp của hai hay

nhiều lực cơ học ( lực hấp dẫn, lực đàn hồi, lực ma sát), lực hướng tâm không phải

là một loại lực cơ học mới.-Hiểu được chuyển động quán tính li tâm.-Nêu được một vài ví dụ về lợi ích hoặc tác hại của chuyển động quán tính li tâm.-Biết đọc được các biển báo về tốc độ đã học trong bài : “Ngoại khóa an tồn giao

thơng”

1.2.Mục tiêu kỹ năng.-Chỉ ra đựợc lực hướng tâm trong một số trường hợp cụ thể.-Giải thích được chuyển động quán tính li tâm.-Giải được các bài tập đơn giản về lực hướng tâm.-Kỹ năng giao tiếp khi trình bày ý kiến, thảo luận, báo cáo kết quả.-Vận dụng chuyển động hướng tâm, quán tính li tâm giải thích được một số ứng

dụng trong thực tế : tại những khúc cong, biển báo tốc độ nhỏ hơn đoạn đường

thẳng…1.3. Mục tiêu tư duy và thái độ

-Có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật an tồn giao thơng để bảo vệ tính mạng

của mình và những người khác.-Có ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng một số loại rác thải tái chế

vd : chai nhựa, ống hút… để thực hiện các thí nghiệm khoa học đơn giản.-Quan tâm và nhận thức đúng về các hiện tượng tự nhiên .-Có hứng thú trong học tập, tìm hiểu khoa học, tích cực học hỏi và trau dồi kiến

thức, u thích tìm tòi khoa học; trân trọng đối với những đóng góp của vật lí học

cho sự tiến bộ của xã hội và đối với công lao của các nhà khoa học.GVTH: Lê Thị ThanhTrang 27Trường THPT Nguyễn Huệ

-Báo cáo chuyên đề cụm 2018 - 2019Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và có

tinh thần hợp tác trong học tập cũng như trong việc áp dụng những kiến thức vào

thưc tiễn.-Có ý thức vận dụng những kiến thức đã được học vào đời sống.-Giáo dục tinh thần đoàn kết, hợp tác, tính tập thể trong học tập và đời sống qua các

hoạt động.2. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

*Hướng dẫn chung.

Chủ đề gồm có chuỗi hoạt động học thiết kế theo phương pháp dạy học giải quyết

vấn đề: Từ những tình huống thực tiễn được lựa chọn, qua việc mơ tả, trình chiếu video

hay làm thí nghiệm, giáo viên tổ chức cho học sinh phát biểu vấn đề nghiên cứu về lực

hướng tâm và chuyển động qn tính li tâm. Tiếp đến, thơng qua các nhiệm vụ học tập

để định hướng các hoạt động nghiên cứu của học sinh. Sau đó tổ chức cho học sinh báo

cáo kết quả thể chế hóa kiến thức. Cuối cùng, u cầu học sinh tìm hiểu vai trò của lực

hướng tâm và chuyển động quán tính li tâm trong đời sống, kĩ thuật.

Học sinh được giao nhiệm vụ tìm tòi khám phá giải quyết vấn đề, được tự học cá

nhân, thảo luận nhóm, báo cáo kết quả học tập, ghi chép thơng tin,… được tương tác thầy

với trò, trò với trò, trò với thiết bị, phương tiện và học liệu (môi trường học tập).

*Tổ chức từng hoạt động

Hoạt động 1 (Khởi động ): Tạo tình huống xuất phát.

a) Mục tiêu:

- Bước đầu khơi dậy những hứng thú, tò mò của các em học sinh.

- Nêu được chuyển động của vệ tinh là chuyển động tròn đều, khi vật chuyển động

tròn đều thì vật có gia tốc hướng tâm vì vậy để vật duy trì được chuyển động tròn thì

cần có lực gây ra gia tốc hướng tâm này cho vật, và lực này hướng vào tâm quỹ đạo.

- Đăt vấn đề cần tìm hiểu là lực gây ra gia tốc hướng tâm này là lực nào? có phải

một loại lực cơ học mới hay không? Công thức xác định độ lớn lực hướng tâm? Khi nào

vật khơng còn chuyển động tròn đều được nữa?GVTH: Lê Thị ThanhTrang 28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. SỬ DỤNG CÔNG CỤ LEARNING ACTIVITY RUBRIC VÀO THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG ĐỘNG LỤC HỌC CHẤT ĐIỂM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×