Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. MÔ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG MÁU

II. MÔ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG MÁU

Tải bản đầy đủ - 0trang

II.

II. MƠ

MƠ HÌNH

HÌNH CHUỖI

CHUỖI CUNG

CUNG ỨNG

ỨNG HỆ

HỆ THỐNG

THỐNG NGÂN

NGÂN HÀNG

HÀNG MÁU

MÁU

1.

1. CÁC

CÁC THÀNH

THÀNH PHẦN

PHẦN CỦA

CỦA HỆ

HỆ THỐNG

THỐNG NGÂN

NGÂN HÀNG

HÀNG MÁU

MÁUCác hệ thống hoạt động ngân hàng máu tiến hành thu mua và phân phối theo

cách được khu vực hóa.Nói cách khác, có tồn tại một Trung tâm máu trong

mỗi khu vực địa lý chịu trách nhiệm phối hợp và quản lý các

đơn vị cấp thấp hơn.

Tuy nhiên, bất chấp những tiến bộ trong công

nghệ lưu trữ và phân phối, các bệnh viện có thể cần phải

mua các sản phẩm máu từ các nhà cung cấp được đặt tại

các khu vực khác, đơi khi thậm chí hàng trăm dặm.www.thientamcorp.comII.

II. MƠ

MƠ HÌNH

HÌNH CHUỖI

CHUỖI CUNG

CUNG ỨNG

ỨNG HỆ

HỆ THỐNG

THỐNG NGÂN

NGÂN HÀNG

HÀNG MÁU

MÁU

2.

2. VÍ

VÍ DỤ

DỤ MINH

MINH HỌA

HỌA VỀ

VỀ MẠNG

MẠNG LƯỚI

LƯỚI CHUỖI

CHUỖI CUNG

CUNG ỨNG

ỨNGVí dụ 1:

- Cấu trúc liên kết mạng chuỗi cung cấp máu trong hình 2:

Tổ chức có một điểm thu gom máu, một trung tâm máu, một

phòng thí nghiệm thành phần, một cơ sở lưu trữ, một trung tâm

phân phối duy nhất và phục vụ một điểm nhu cầu duy nhất.

- Các liên kết được gắn nhãn như trong Hình 2, đó là, a, b, c, d,

e và f.www.thientamcorp.comII.

II. MƠ

MƠ HÌNH

HÌNH CHUỖI

CHUỖI CUNG

CUNG ỨNG

ỨNG HỆ

HỆ THỐNG

THỐNG NGÂN

NGÂN HÀNG

HÀNG MÁU

MÁU

2.

2. VÍ

VÍ DỤ

DỤ MINH

MINH HỌA

HỌA VỀ

VỀ MẠNG

MẠNG LƯỚI

LƯỚI CHUỖI

CHUỖI CUNG

CUNG ỨNG

ỨNGVí dụ 2:

- Áp dụng phương pháp Euler để tính tốn các giải pháp cho một vấn

đề về mạng lưới chuỗi cung ứng số lượng lớn hơn.

- Ví dụ số bao gồm hai địa điểm thu thập máu, hai trung tâm máu, hai

phòng thí nghiệm thành phần, hai cơ sở lưu trữ, hai trung tâm phân

phối và ba điểm nhu cầu, như được mô tả trong Hình 3.www.thientamcorp.comII.

II. MƠ

MƠ HÌNH

HÌNH CHUỖI

CHUỖI CUNG

CUNG ỨNG

ỨNG HỆ

HỆ THỐNG

THỐNG NGÂN

NGÂN HÀNG

HÀNG MÁU

MÁUMơ hình có một số tính năng mới:

1. Sử dụng hệ số nhân để hạn chế sự hư hỏng sản phẩm;

2. Nó có chứa loại bỏ chi phí liên quan đến chất thải / xử lý;

3. Xử lý sự không chắc chắn liên quan đến các điểm nhu cầu;

4. Đánh giá chi phí liên quan đến thiếu hụt / thặng dư tại các điểm nhu cầu;

5. Định lượng rủi ro bên cung có liên quan đến việc mua sắm.

**Trong báo cáo có đề xuất các thuật tốn, khi được áp dụng, tạo ra mức độ tối ưu của dòng sản phẩm

máu. Sau đó, áp dụng thuật tốn để tính tốn giải pháp bằng cách sử dụng dữ liệu thực để minh họa thêm khn

khổ mơ hình và tính toán cho quản lý mạng chuỗi cung ứng ngân hàng máu.www.thientamcorp.comIII. KẾT QUẢ & KẾT LUẬN

Trong bài báo này, đã phát triển một mơ hình tối ưu hóa mạng lưới cung ứng cho việc quản lý việc mua sắm, thử

nghiệm, chế biến, và phân phối một sản phẩm dễ hỏng - đó là máu ngườiMơ hình quản lý hoạt động chuỗi cung ứng máuTổng quát

Thành lập các nền tảng cho phép mở rộng

& ứng dụng rộng hơn nữaNHỮNG ĐĨNG GĨPChi phí liên quan đến việc xử lý những rủi ro giữa cácĐánh giá chi phí liên quan đến thiếu hụt/thặng dư tại các

điểm nhu cầuMơ hình tối ưu hóa chuỗi cung ứng có tínhlinh hoạt và sinh động.Sử dụng hệ số nhânđiểm cầuSử dụng phương pháp bất đẳng thức để

xây dựng mơ hình & giải pháp

Định lượng rủi ro bên cung cấp liên quan đến sản phẩm.Có thể mở rộng mơ hình cho các sản

phẩm dễ hư hỏng khác: thuốc vắc xin, spTHỆ THỐNG NGÂN HÀNGnông nghiệp, thực phẩm,…MÁU

Hướng phát triểnLỢI ÍCHHẠN CHẾ

Bài báo nghiên cứu từ 11/2010 đến 08/2011. Số

liệu phân tích đã cũ so với hiện tại.

Phạm vi nghiên cứu tại Mỹ, có thể phát triển mở

rộng phạm vi nghiên cứu sang những khu vực địa

lý khác.www.thientamcorp.comXin cảm ơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. MÔ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG MÁU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×