Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.4: Mô hình những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi

Hình 2.4: Mô hình những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi

Tải bản đầy đủ - 0trang

hành vi của một cá nhân là một chức năng có ba thành phần cơ bản là thái độ đối với

hành vi, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi.

Tuổi

Trình độ học vấnMỨC ĐỘ TIÊU DÙNG

RAU AN TỒNThu nhập

Nhận thức về giá bán

Sự quan tâm đến sức khỏe

Mức độ tin tưởng chất lượng

Sự quan tâm về an toàn thực phẩmHình 2.5: Mơ hình nghiên cứu đề xuất15III.

3.1.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUThiết kế nghiên cứu3.1.1. Quy trình nghiên cứu

Xác định mô tả vấn đềXác định mục tiêu, ý nghĩa,

phạm vị nghiên cứuCơ sở lý thuyếtKhái niệm cơ sở lý thuyết, cơng

trình nghiên cứu liên quanXây dựng mơ hình và giả

thuyết nghiên cứuHình thành giả thuyết-Phương pháp định lượng

-Phương pháp định tính

-Phương pháp xử lý số liệuThiết kế nghiên cứu-Phân tích số liệu -Đưa ra kết

luận -Kiểm định lại kết quảPhân tích và kiểm định giả

thuyết nghiên cứuViết báo cáo nghiên cứu

Hình 2.1: Quy trình nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu gồm các bước sau:

-Xác định và mô tả vấn đề nghiên cứu-Tiềm hiểu cơ sở về lý thuyết-Xây dựng mơ hình và giả thuyết nghiên cứu-Phân tích đưa ra kết luận và kiểm định nghiên cứu-Viết báo cáo nghiên cứu163.1.2. Phương pháp thu thập số liệu

Số liệu thứ cấp: Đây là những nguồn thông tin cơ bản rất quan trọng để tổng

hợp, phân tích và đưa ra những nhận xét, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phù

hợp với mục tiêu của đề tài. Số liệu thứ cấp được thu thập từ: Sách, báo, tạp chí, các

ấn phẩm đã ban hành, các đề tài khoa học có liên quan của các nước trên thế giới và ở

Việt Nam, các văn bản pháp quy của Nhà nước, Chính phủ và các tổ chức quốc tế có

liên quan.

Số liệu sơ cấp: Thơng tin mới có liên quan của luận văn được thu thập từ việc

điều tra khảo sát, phỏng vấn trực tiếp thông qua hệ thống bảng câu hỏi điều tra, phiếu

phỏng vấn được in sẵn đối với người tiêu dùng rau an toàn trên địa bàn nghiên cứu đã

được chọn lựa. Số liệu sau khi thu thập được sàng lọc, tính tốn chính thức, phản ánh

được các chỉ tiêu cần thiết về mức độ tiêu dùng RAT của người tiêu dùng Thành phố

Đà Lạt.

3.2.Phương pháp nghiên cứu định tính

Phỏng vấn sâu: Đề tài phỏng vấn các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnhvực phát triển rau an toàn. Đồng thời cũng tham vấn các ý kiến của chuyên gia trong

việc đánh giá mức độ tiêu dùng rau an toàn của người tiêu dùng và các định hướng

phát triển ngành rau an toàn trong thời gian tới.

Kết quả nghiên cứu định tính cho thấy, mơ hình nghiên cứu các nhân tố ảnh

hưởng đến mức độ tiêu dùng rau an toàn của người tiêu dùng tại thành phố Đà Lạt đã

tác động lên “ ý định mua” gồm có: niềm tin, nhận thức về giá, hình thức rau an tồn,

ý thức sức khỏe, chất lượng cảm nhận, mối quan tâm về an tồn thực phẩm.

Thiết kế bảng câu hỏi dựa trên mơ hình nghiên cứu đề xuất. Bảng câu hỏi gồm

có 2 phần : thứ nhất là ghi nhận thông tin khách hàng, thứ hai là thông tin đánh giá

của người mua về những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tiêu dùng RAT của người

tiêu dùng tại Thành phố Đà Lạt. Trong nghiên cứu nào có thể sử dụng thang đo Likert.

3.3.Phương pháp nghiên cứu định lượng

Phương pháp hồi quy

Tiến hành điều tra phỏng vấn người tiêu dùng cũng như dựa vào các đánh giá,kết quả thực hiện và các nghiên cứu đã được thực hiện để xác định các yếu tố ảnh

hưởng đến mức độ tiêu dùng RAT của người tiêu dùng. Để các yếu tố ảnh hưởng này17có cơ sở và tính thuyết phục cao, thực hiện lượng hóa các yếu tố này trong mơ hình

kinh tế lượng, cụ thể là hàm xác suất Logit. Đây là cơ sở chính để xem mức độ ảnh

hưởng của các yếu tố đến mức độ tiêu dùng RAT của người tiêu dùng .

Phương pháp hồi quy là phương pháp nghiên cứu nhằm lượng hóa mối quan hệ

về lượng giữa các yếu tố quan sát. Mục đích của phương pháp hồi quy là ước lượng

mức độ liên hệ giữa các biến độc lập đến biến phụ thuộc hoặc ảnh hưởng của các biến

độc lập với nhau.

Với những cơ sở trên, việc lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tiêu

dùng RAT của người tiêu dùng là hết sức cần thiết. Ngoài việc xác định mức độ ảnh

hưởng của các yếu tố này đến mức độ tiêu dùng rau an tồn thơng qua các biến độc

lập Xi và biến phụ thuộc P. Mức độ tiêu dùng rau an toàn của người tiêu dùng là yếu

tố rất quan trọng trong việc tạo dựng và phát triển thị trường rau an toàn cho Thành

phố Đà Lạt.

Mơ hình này được khảo sát dưới dạng logic. Biến phụ thuộc là biến có một trong

hai tính chất là: mức độ tiêu dùng RAT nhiều hay ít. Biến độc lập bao gồm các chỉ tiêu

như: Tuổi người tiêu dùng, trình độ học vấn, thu nhập, mức độ tin tưởng chất lượng,

mức giá chênh lệch, mẫu mã sản phẩm, chất lượng an tồn của sản phẩm……

3.4.Phương pháp phân tích dữ liệu

Phân tích độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha

Phân tích nhân tố khám phá EFA

Phân tích ANOVA một nhân tố

Phân tích hồi quy đa biến và phân tích tương quan

Các nhân tố được trích ra trong phân tích nhân tố được sử dụng cho phân tích hồiquy đa biến để kiểm định mơ hình nghiên cứu và các giả thuyết kèm theo.18IV. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

1.2. Mục tiêu nguyên cứu

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

1.5. Phương pháp nghiên cứu

1.6. Dự kiến đóng góp của đề tài

1.7. Kết cấu của đề tài

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Khái niệm về rau an toàn ( RAT )

2.1.2. Khái niệm về người tiêu dùng

2.1.3. Ý định mua của người tiêu dùng

2.1.4. Thuyết hành động hợp lý ( TRA )

2.1.5. Thuyết hành vi dự định ( TPB )

2.2. Mơ hình nghiên cứu

2.2.1. Giả thuyết nghiên cứu

2.2.2. Mơ hình nghiên cứu

CHƯƠNG 3: BỐI CẢNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Tổng quan tình hình rau và RAT ở Việt Nam193.2. Tổng quan tình hình rau và RAT ở Thành phố Đà Lạt

3.3. Thiết kế nghiên cứu

3.3.1. Quy trình nghiên cứu

3.3.2. Phương pháp nghiên cứu

3.3.3. Mẫu nghiên cứu

3.3.4. Nghiên cứu định tính

3.3.5. Nghiên cứu định lượng

3.4. Xây dựng thang đo

3.4.1. Thang đo nhân tố niềm tin

3.4.2. Thang đo nhận thức về giá

3.4.3. Thang đo về ý thức sức khỏe

3.4.4. Thang đo về an toàn thực phẩm

3.5. Xử lý số liệu

3.5.1. Thông kê mô tả

3.5.2. Phương pháp hệ số Cronbach’s Alpha

3.5.3. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá ( EFA )

3.5.4. Phương pháp tương quan và hồi quy bội

3.5.5. Phương pháp ANOVA một nhân tố

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Nội dung nghiên cứu chủ yếu

4.2. Phân tích kết quả

4.2.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng phương pháp hệ số Cronbach Alpha

4.2.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA

4.2.3. Phân tích tương quan và hồi quy20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.4: Mô hình những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×