Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
“Nghệ thuật đánh thuế giống như vặt lông ngỗng sao cho thu được nhiều lông nhất nhưng gây ra ít tiếng kêu nhất” Trong đời có hai thứ mà bạn không thể tránh: chết và thuế. Có những người cho rằng thuế còn tệ hơn chết. Tại sao chúng ta phải đóng thuế? "

“Nghệ thuật đánh thuế giống như vặt lông ngỗng sao cho thu được nhiều lông nhất nhưng gây ra ít tiếng kêu nhất” Trong đời có hai thứ mà bạn không thể tránh: chết và thuế. Có những người cho rằng thuế còn tệ hơn chết. Tại sao chúng ta phải đóng thuế? "

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khái niệm - đặc điểm thuế

 Khái

--niệmLà khoản đóng góp mang tính bắt buộc theo quy

định của pháp luật nhằm hình thành ngân sách nhà

nước.

Là khoản hình thành trong quá trình phân phối và

phân phối lại sản phẩm xã hội, thu nhập quốc dân. Đặcđiểm- Mang tính bắt buộc, có tính pháp lý cao

- Khơng được hồn trả trực tiếp3Vai trò của thuế

 Nguồnthu chủ yếu của ngân sách nhà nước

 Điều tiết vĩ mô nền kinh tế

 Tham gia thiết lập sự công bằng xã hội (dọc,

ngang)

 Kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất

kinh doanh.4Các yếu tố hình thành một loại thuế

 Têngọi của thuế

 Đối tượng nộp thuế

 Đối tượng chịu thuế

 Căn cứ tính (cơ sở thuế, Thuế suất)

 Đăng ký, kê khai, nộp thuế

 Yếu tố khác5Thuế suất

 Cấutrúc thuế suất- Thuế suất cố định (tuyệt đối)

- Thuế suất tỷ lệ

- Thuế suất luỹ tiến

- Thuế suất luỹ thối

 Tính

-6chất điều tiếtThuế suất biên (MTR)

Thuế suất trung bình (ATR)Thuế suất luỹ tiến

 Luỹtiến từng phần

là thuế suất luỹ tiến nhưng điều tiết trên từng

phần (bậc) tăng thêm của cơ sở thuế Luỹtiến toàn phần

là thuế suất luỹ tiến, được áp dụng một mức

thuế suất duy nhất trên toàn bộ cơ sở thuế7Thuế suất thuế TNCN8Bậc

thuếThu nhập chịu thuếThuế

suất %Bậc

thuếThu nhập chịu

thuếThuế

suất %1

2

3

4

50-5 triệu

5-15 triệu

15-25 triệu

25-40 triệu

>40 triệu0

10

20

30

401

2

3

4

5

6

70-5 triệu

5-10 triệu

10-18 triệu

18-32 triệu

32-52triệu

52-80 triệu

>80 triệu5

10

15

20

25

30

35Phân loại thuế

Thuế trực thu: TNDN, TNCN, thuế nhà đất…

 Thuế gián thu: VAT, TTĐB, XK-NK…

 Các cách phân chia khác (thuế suất, phạm vi áp

dụng….)

 Tỷ trọng thuế gián thu của Việt nam luôn lớn

hơn tỷ trọng thuế trực thu so với tổng thu. Tại

sao?

9Nguyên tắc, căn cứ đánh thuế Nguyêntắc lợi ích

 Ngun tắc khả năng đóng góp

→ Chọn cấu trúc thuế suất

 Căn cứ vào nguồn phát sinh thu nhập

 Căn cứ vào nơi cư trú

→ Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

10Tính chất hệ thống thuế tối ưu

 Tínhhiệu quả kinh tế

 Tính đơn giản

 Tính cơng bằng

 Tính linh hoạt

 Tính trách nhiệm11Tác động của thuế12-Thuế bên cung: là loại thuế mà người chịu

thuế theo qui định là người bán-Thuế bên cầu: là loại thuế mà người chịu

thuế theo qui định là người mua.Tác động của thuế bờn cung

PStEPm

P0

PbSB

A

G

C

DF

013Q1Q0QHình 6.4: Tác động của thuế bên cung

12/17/18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

“Nghệ thuật đánh thuế giống như vặt lông ngỗng sao cho thu được nhiều lông nhất nhưng gây ra ít tiếng kêu nhất” Trong đời có hai thứ mà bạn không thể tránh: chết và thuế. Có những người cho rằng thuế còn tệ hơn chết. Tại sao chúng ta phải đóng thuế? "

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×