Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THUẾ TTĐB

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THUẾ TTĐB

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THUẾ TTĐB

2. Đặc điểm của thuế TTĐB:

(1). Thuế TTĐB có tính chất gián thu.

(2). Thuế TTĐB được thu một lần vào khâu sản

xuất, hoặc kinh doanh dịch vụ.

(3). Thuế TTĐB thường có mức động viên cao.

(4). Danh mục hàng hố, dịch vụ chịu thuế

TTĐB khơng nhiều và thay đổi tuỳ thuộc vào

điều kiện phát triển KTXH và mức sống dân cư.I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THUẾ TTĐB

3. Vai trò của Thuế TTĐB:Là cơng cụ để Nhà nước hướng dẫn

sản xuất và điều tiết tiêu dùng xã

hội.Là cơng cụ để Nhà nước điều tiết

thu nhập của người tiêu dùng.Là nguồn thu quan trọng của NSNN,

chiếm tỷ trọng nhất định trong tổng

số thu từ thuế và phí.4. Nguyên tắc thiết lập thuế TTĐB

1.2.3.4.Đối tượng chịu thuế TTĐB được xác định trong

phạm vi những hàng hoá, dịch vụ đặc biệt cần

điều tiết cao.

Thuế TTĐB được thiết lập theo nguyên tắc không

phân biệt hàng sản xuất trong nước và hàng nhập

khẩu.

Thuế suất thuế TTĐB được thiết kế cao hơn mức

thuế tiêu dùng thông thường và phân biệt chi tiết

theo đối tượng hàng hoá cần điều chỉnh.

Thuế TTĐB phải đảm bảo tính đồng bộ, liên hồn

với các sắc thuế, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế

quốc tế.II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA

THUẾ TTĐB Ở VIỆT NAM

Các văn bản pháp luật hiện hành quy

định về thuế TTĐB bao gồm:

• Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12.

• Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày

1/3/2009 của Chính phủ.

• Thơng tư số 05/2012/TT-BTCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THUẾ TTĐB

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×