Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Xác định lượng dự trữ an toàn

3 Xác định lượng dự trữ an toàn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ta có: Bảng phân tích chi phí hết hàng và chi phí bảo quảnMức

DT

an

tồn

1

0NCSốXácdẫnSốđếnhànghếtthiếuhàng

2

1403=2-1

104

0.155=3x65000

650 000150200.1160300.05suấtChi phí hếthếthàngđơnChi phí hếtChi phí bảoTổng chihàng dự kiếnquảnphí1năm

6

6.77=4x5x6

653 2508=1x142509=7+81 300 0006.7871 0001 950 0006.7653 250

02 177 500871 000142 5001 013 500217 750285 000502 750hàngđặt

hàng2 177 500

1020150100.1650 0006.7435 500160200.051 300 0006.7435 500160100.05650 0006.7Từ bảng phân tích trên ta thấy tổng chi phí hết hàng và bảo quản nhỏ nhất là 502 750

vnđ khi duy trì một mức dự trữ an toàn là (20) túi. Như vậy trong ví dụ về cơng ty

bánh kẹo trên, theo mơ hình EOQ = 1400 (túi) thì điểm tái đặt hàng khi tính tới cả dự

trữ an tồn sẽ là 150 (túi).8Mục lục

A. LÝ THUYẾT...........................................................................................................1

I. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN...............................................................................1

1. Khái niệm hàng tồn kho...........................................................................................1

2. Khái niệm chi phí......................................................................................................1

3. Khái niệm tồn kho dự trữ.........................................................................................1

II. QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO.................................................................................1

1. Khái niệm quản trị hàng tồn kho.............................................................................1

2. Chức năng của quản trị hàng tồn kho.....................................................................2

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tồn kho dự trữ............................................................2

4. Các loại chi phí tồn kho............................................................................................2

5. Mơ hình đặt hàng hiệu quả (EOQ).........................................................................3

B. VẬN DỤNG.............................................................................................................5

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY BÁNH KẸO.................................................................5

2.1. Xác định lượng hàng đặt tối ưu............................................................................6

2.2 Xác định thời điểm tái đặt hàng............................................................................7

2.3 Xác định lượng dự trữ an toàn..............................................................................7910Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Xác định lượng dự trữ an toàn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×