Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II . Thực tiễn áp dụng quy định về Hành vi Cạnh Tranh không lành mạnh và Kiện nghị hoàn thiện

CHƯƠNG II . Thực tiễn áp dụng quy định về Hành vi Cạnh Tranh không lành mạnh và Kiện nghị hoàn thiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

11Các loại hành vi

cạnh tranh không2009201020112012201320142015520333726242241lành mạnh

Quảng cáo nhằm

cạnh tranh không lành

mạnh

Khuyến mại nhằm

cạnh tranh không lành

mạnh

Gièm pha doanh

nghiệp khác

Chỉ dẫn gây nhầm lẫn

Bán hàng đa cấp bất

chính21

341

1314Gây rối hoạt động

kinh doanh của doanh1nghiệp khác

Tổng số142836413728Tình hình của các vụ việc vi phạm quy định về hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh

có diễn biến phức tạp trong những năm qua. Hành vi vi phạm chiếm đa số là hành vi

quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

Trong năm 2015, Cục Quản lý cạnh tranh đã tiến hành điều tra tố 46 vụ việc liên quan

đến hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh, qua đó khởi xướng điều tra 28 vụ việc đồng thời

hoàn thành điều tra và ban hành quyết định xử lý đối với 02 vụ việc khởi xướng từ năm

2014. Các loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh được khởi xướng điều tra trong năm

2015 chủ yếu là: Quảng cáo đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn, quảng cáo so sánh

trực tiếp, bán hàng đa cấp bất chính.

Trong năm 2016 Cục Quản lý Cạnh tranh cũng thực hiện hàng loạt xử phạt đối với

nhiều công ty bán hàng đa cấp, 14 công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

bán hàng đa cấp, 11 doanh nghiệp tạm ngừng và chấm dứt hoạt động. Hiện số doanh12nghiệp hoạt động giảm từ 67 cơng ty trong năm 2015 xuống còn 40 doanh nghiệp hoạt

động trong năm 2016. Số người tham gia bán hàng đa cấp giảm còn khoảng 500.000

người, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2015 là khoảng 1,2 triệu người. Đầu năm 2017 Cục

Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cũng thực hiện chấm dứt hoạt động kinh doanh

của hai doanh nghiệp đa cấp là Công ty TNHH Triwonder International và Cơng ty

TNHH Isagenix Việt Nam vì lý do cơng ty này không triển khai hoạt động bán hàng đa

cấp trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt

động bán hàng đa cấp5.

II.2.Xử lí Hành vi Cạnh Tranh khơng lành mạnhII.2.1.Quy định của pháp luật về xử lí hành vi cạnh tranh khơng lành mạnhQuy định về việc xử lí hành vi cạnh tranh không lành mạnh được quy định theo Luật

cạnh tranh 2004. Ngồi ra còn được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ 2005. Hành vi cạnh

tranh khơng lành mạnh là hành vi gây nguy hại cho xã hội, ảnh hưởng đến các đối thủ

cạnh tranh nói riêng cũng như đến mơi trường cạnh tranh nói chung. Pháp luật quy định

các biện pháp chế tài phù hợp để áp dụng đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh

nhằm đảm bảo tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm lợi ích của Nhà nước,

quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng.

 Đối tượng áp dụng các hình thức xử líĐối tượng bị áp dụng chế tài đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh là các chủ

thể thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Cạnh tranh thực hiện hành vi cạnh tranh không

lành mạnh bị cấm. Vậy nên đối tượng có thể bị áp dụng chế tài có thể là tổ chức, cá nhân

kinh doanh như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh

nghiệp tư nhân; Hợp tác xã; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi; Doanh nghiệp của

các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; hộ kinh doanh; cá nhân khơng có đăng ký

kinh doanh như người bán hàng rong, làm dịch vụ có thu nhập thấp và Hiệp hội ngành

nghề (Khoản 2 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2004) thực hiện hành vi cạnh tranh không lành

mạnh bị cấm.

 Thẩm quyền xử líCăn cứ vào Điểm d Khoản 2 Điều 49 Luật Cạnh tranh và Điều 40 Nghị định số

71/2014/NĐ-CP, thẩm quyền xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh thuộc về cơ quan

Quản lý cạnh tranh, hiện này là Cục quản lý cạnh tranh trực thuộc Bộ công thương. Cơ

quan này có chức năng chính là là giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà

nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống bán phá giá, chống trợ cấp

và tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngồi vào Việt Nam được quy định trong Nghị

5 Bình Ngun, Thêm hai cơng ty đa cấp bị xóa sổ, 20/02/201713định số 06/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2006 quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh. Cục Quản lý cạnh tranh là cơ

quan có chức năng tiến hành điều tra, xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh được

quy định trong Luật Cạnh tranh.

II.2.2.Căn cứ xử lí hành vi cạnh tranh khơng lành mạnhThứ nhất, phải có hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh: Hành vi cạnh tranh có bản

chất là hành vi chiếm đoạt ưu thế cạnh tranh, hủy hoại ưu thế cạnh tranh của doanh

nghiệp khác một cách bất hợp pháp hoặc là hành vi tạo ra ưu thế cạnh tranh giả tạo.

Thứ hai, phải có thiệt hại hoặc khả năng thiệt hại trong cạnh tranh không lành mạnh.

Thiệt hại là một đặc điểm cơ bản của hành vi cạnh tranh không lành mạnh và là điểm

phân biệt giữa cạnh tranh không lành mạnh với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Việc xác

định thiệt hại hay khả năng gây thiệt hại là một yêu cầu bắt buộc và cần thiết để bên bị hại

có căn cứ đòi bồi thường và cơ quan có thẩm quyền áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại

hay các chế tài khác để xử lý hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh.

Thứ ba, phải có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi cạnh tranh không lành mạnh và

thiệt hại. Quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại là mối quan hệ trực tiếp,

không phải là sự suy diễn chủ quan. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi diễn

ra trước, thiệt hại trực tiếp do hành vi đó gây ra xảy ra sau. Bên thực hiện hành vi cạnh

tranh không lành mạnh chỉ phải chịu trách nhiệm pháp lý và các chế tài tương ứng khi gây

ra thiệt hại nhất định cho đối thủ cạnh tranh, mà nguyên nhân trực tiếp là hành vi cạnh

tranh khơng lành mạnh của mình.

Thứ tư, phải có lỗi trong cạnh tranh khơng lành mạnh. Lỗi là trạng thái tâm lý của

người có hành vi vi phạm, phản ánh nhận thức của người đó đối với hành vi và hậu quả

của hành vi mà họ thực hiện. Hành vi cạnh tranh bị coi là có lỗi và không lành mạnh là

hành vi vi phạm các tập qn nghề nghiệp, phá vỡ quan hệ bình đẳng, cơng bằng trong

quan hệ cạnh tranh trên thị trường.

II.2.3.Chế tài đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnhTheo quy định của Luật Cạnh tranh Việt Nam, các hình thức chế tài xử lý vi phạm về

cạnh tranh không lành mạnh chủ yếu là các chế tài hành chính. Ngồi ra còn có chế tài về

hình sự cũng như dân sự trong một số trường hợp.

 Chế tài hành chínhCăn cứ theo Khoản 1 của Điều 117 Luật Cạnh tranh 2004 có quy định, tổ chức, cá

nhân thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh phải chịu một trong các hình thức

xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Cụ thể hình thức phạt tiền và mức phạt tiền14tối đa là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức theo

Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 71/2014/NĐ-CP. Ngoài bị phạt tiền, các hành vi cạnh

tranh khơng lành mạnh có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung theo quy định

tại Nghị định số 71/2014/NĐ-CP. Các hành phạt bổ sung bao gồm: Tịch thu tang vật,

phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm, thu hồi Giấy chứng nhận đăng

ký kinh doanh. Hơn thế nữa, Pháp luật cạnh tranh chỉ quy định biện pháp khắc phục

hậu quả duy nhất là buộc cải chính cơng khai đối với các chủ thể thực hiện từng hành

vi cạnh tranh không lành mạnh nhất định.

 Chế tài hình sự

Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh

được quy định tại chương XVIII Bộ Luật hình sự 2015. Cụ thể các tội phạm khác xâm

phạm trật tự quản lí kinh tế: Tội sản xuất, bn bán hàng giả (Điều 192); Tội sản xuất,

buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (Điều 193); Tội sản

xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194); Tội sản

xuất, bn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo

vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi (Điều 195); Tội cố ý công bố thông tin sai lệch

hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khốn (Điều 209); Tội sử dụng thơng

tin nội bộ để mua bán chứng khoán (Điều 210); Tội thao túng thị trường chứng khoán (

Điều 211); Tội vi phạm quy định về cạnh tranh (Điều 217); Tội vi phạm quy định về

kinh doanh theo phương thức đa cấp (Điều 217a); Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền

liên quan (Điều 225); Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 226). Hình phạt

áp dụng đối với các tội danh trên thường là phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc tù có

thời hạn. Ngồi ra, còn có thể áp dụng các biện pháp tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài

sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

 Chế tài dân sựBồi thường thiệt hại là một chế định quan trọng trong hệ thống chế tài áp dụng đối

với hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Chức năng chủ yếu của bồi thường thiệt hại

là khôi phục, đền bù, nhằm bù đắp những tổn thất về vật chất và tinh thần mà bên

mang quyền phải gánh chịu do hành vi vi phạm các quy tắc trong kinh doanh của bên

kia gây ra. Theo Điều 6 Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21/07/2014, xử lý vi phạm

pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh thì vấn đề bồi thường thiệt hại được dẫn chiếu thực

hiện theo các quy định của pháp luật về dân sự. Vấn đề khởi kiện đòi bồi thường thiệt

hại đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh sẽ được áp dụng theo các quy định về

trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, tại chương XX của Bộ luật dân sự

2015 và pháp luật có liên quan.Yêu cầu bồi thường thiệt hại là một quyền mặc định

được pháp luật thừa nhận, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các chủ thể bị xâm

phạm đến quyền và lợi ích của mình. Vì vậy, chế tài bồi thường thiệt hại có thể áp15dụng đồng thời với các chế tài khác.

II.3.

Sự thay đổi về quy định Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong

Luật Cạnh tranh 2018

Luật Cạnh Tranh 2018 đã thay đổi một số quy định về cạnh tranh không lành mạnh

so với Luật Cạnh Tranh 2004. Luật Cạnh tranh 2018, các hành vi như "quảng cáo nhằm

cạnh tranh không lành mạnh”, "Phân biệt đối xử của Hiệp hội”, "Bán hàng đa cấp bất

chính” khơng còn được quy định là hành vi cạnh tranh không lành mạnh chịu sự điều

chỉnh bởi pháp luật cạnh tranh nữa. Bởi các hành vi này đã được điều chỉnh bởi các văn

bản pháp luật mang tính chất chuyên ngành khác như Luật Quảng cáo, Nghị định

42/2014/NĐ-CP về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, ... Việc quy định như vậy sẽ tránh

được sự mâu thuẫn và chồng chéo về thẩm quyền cũng như hình thức xử lý, đảm bảo

nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Và việc bãi bỏ quy định về hành vi “bán hàng đa

cấp bất chính” và “phân biệt đối xử của hiệp hội”, do các hành vi này không phản ánh

đúng bản chất của hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Các hành vi Ép buộc trong kinh

doanh, Gièm pha doanh nghiệp khác, Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

khác nhìn chung khơng sự thay đổi về bản chất cũng như hành vi so với luật canh 2018.

Tại Luật cạnh tranh 2018, đã có sự thay đổi một số quy định về hành vi cạnh tranh

không lành mạnh, cụ thể là:

Chỉ dẫn gây nhầm lẫn, Nếu doanh nhân doanh nghiệp nào mà thiết kế logo, sử

dụng mẫu mã bao bì đóng gói, đặt tên gọi hàng hóa của mình tương tự tên gọi hàng

hóa của đối thủ cạnh tranh dẫn đến nhầm lẫn cho người tiêu dùng thì đây là hành vi

cạnh tranh khơng lành mạnh đòi hỏi các cơ quan hành chính phải xủ lý ngay từ khi

đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký bản quyền kiểu dáng mẫu mã, logo, slogan

cũng như tên gọi cho hàng hóa...(Điều 40, Luật cạnh tranh 2004). Theo Luật cạnh

tranh 2018 thì thay đổi bằng hành vi lơi kéo khách hàng bất chính và cụ thể hóa tại

điểm a, khoản 5, Luật canh tranh 2018: Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn

cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa, dịch vụ.

So sánh hàng hóa của doanh nghiệp mình với hàng hóa của doanh nghiệp

khác nhưng không chứng minh được nội dung, Tại Khoản 1, Điều 45, Luật cạnh

tranh 2004 quy định: chỉ cần so sánh trực tiếp sản phẩm của doanh nghiệp mình với

doanh nghiệp khác thì đã là hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh. Tuy nhiên, Luật

Cạnh tranh 2018 đã thu hẹp phạm vi điều chỉ của quy định này, theo đó thì việc so

sánh hàng hóa và khơng chứng minh được nội dung thì mới bị coi là hành vi cạnh

tranh khơng lành mạnh.

Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh, hành vi này được Luật cạnh

tranh 2018 cụ thể bằng hành vi Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành tồn16bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh

loại hàng hóa, dịch vụ đó.

II.4.Kiến nghị hồn thiệnThực tế cho thấy, cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam diễn ra vô cùng phức tạp,

phổ biến và rộng khắp các lĩnh vực của nền kinh tế. Song những năm gần đây khi mà nhu

cầu xử lý và giải quyết tranh chấo cao nhưng số vụ được đưa ra ánh sáng còn ít, bên cạnh

đó người bị hại thì còn “ngại’’ đi kiện. Vì cậy chúng ta cần có những biện pháp xử lý và

giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh để xây dựng một môi trường cạnh

tranh lành mạnh, công bằng, bình đẳng và phát triển.

1. Hồn thiện các quy định pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh.

a) Xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hanh cho Luật cạnh tranh 2018 mộtcách cụ thể. Để khi áp dụng vào thực tiễn không diễn ra sự khó hiểu hay hiểu sai

tinh thần của Luật cạnh tranh 2018.

b) Bổ sung một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh mới vào luật cạnh tranh Việt

Nam

Các quy định về cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu cơng nghệ

trong luật cạnh tranh 2018 chỉ mang tính liệt kê song vẫn chưa bao quát hết được

các trường hợp trong thực tế. Điển hình hành vi chiếm đoạt tên miền trên internet

cần được bổ sung vào hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh. Ngồi ra các hành vi

như “ chấm dứt đột ngột quan hệ kinh doanh với các đối tác” mà không thông báo

trước một thời gian hợp lý hay hành vi “từ chối kinh doanh không có lý do chính

đáng” hoặc “phân biệt về giá” những hành vì này xảy ra khá phổ biến trong thực tế

kinh doanh và gây hậu quả tương đối nghiêm trọng vì vậy nên bổ sung 3 hành vi

này vào hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

c) Đề xuất về địa chỉ áp dụng của luật cạnh tranh năm 2018

Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh của hầu hết các nước đều quy định

tất cả các chủ thể tham gia thị trường nhằm mục đích cạnh tranh đều là địa chỉ áp

dụng của luật chứ khơng chỉ bó hẹp là doanh nghiệp như luật cạnh tranh của Việt

Nam. Do vậy, để đảm bảo tính hiệu quả và tác động đến tất cả các đối tượng tham

gia trên thị trường thì luật cạnh tranh 2018 cần được áp dụng cho tất cả các chủ thể

tham gia trên thị trường với mục đíc cạnh tranh.

2. Về thẩm quyền xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Về năng lực và thẩm quyền của các cơ quan giải quyết tranh chấp cũng như những

quy định của Luật Cạnh Tranh còn nhiều hạn chế. Vì vậy mặc dù số lượng hành vi

cạnh tranh khơng lành mạnh ngày càng gia tăng với tính chất ngày càng phức tạp

song số vụ được các cơ quan đứng ra giải quyết tranh chấp còn hạn chế, chưa

tương xứng nhu cầu. Do có sự chồng chéo về thẩm quyền trong việc xử lý hành vi

cạnh tranh không lành mạnh nên doanh nghiệp không biết tố cáo ở đây, tố cáo như17thế nào. Đây cũng là nguyên nhân khiến doanh nghiệp ngại tố cáo các hành vi vi

phạm. Ví dụ như trường hợp một doanh nghiệp có hành vi vtklm tổng hợp từ nhiều

vi phạm khác nhau như quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa…. Nằm trên bao bì sản

phẩm. Khi đó thanh tra bộ khoa học và cơng nghệ chỉ xử lý đến vấn đề liên quan

đến bảo hộ thương hiệu hàng hóa, bộ văn hóa thể thao và du lịch lại xử lý vấn đề

liên quan đến bản quyền tác giả, Cục quản lý cạnh tranh- bộ công thương lại chịu

trách nhiệm phát hiện và xử lý hành vi này.

Do vậy, Luật Cạnh Tranh cần quy định rõ ràng và cụ thể trách nhiệm của từng cơ

quan. Tuy nhiên nếu để cho một cơ quan duy nhất chuyên mơn hóa xử lý các hành

vi cạnh tranh khơng lành mạnh thì cần phải quy định sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật đặc

thù cho từng cơ quan có liên quan.

3. Sử dụng thực tiễn tư pháp trong việc giải quyết vụ việc cạnh tranh khơng lành

mạnh.

Có thể khẳng định rằnng Luật Cạnh Tranh của Việt Nam còn nhiều “kẻ hở”.Pháp

luật cạnh tranh không thể liệt kê hết được các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Các điều tra viên phải đối mặt với những vụ việc thực tế chưa bao giờ xảy ra tại

Việt Nam cũng như không được quy định rõ ràng trong luật. Do đó các vụ xử lý về

cạnh tranh khơng lành mạnh nếu có thể cần phải được tuyên bố công khai để

những nhà làm luật cũng như cơng chúng có được thơng tin cũng như “căn cứ” để

xử lý nhữn vụ việc tương tự xảy ra sau này. Việc sử dụng thực tiễn tư pháp trong

việc giải quyết tranh chấp nên coi là một “án lệ” đề các cơ quan quản lý cạnh tranh

hay tòa án đúc rút kinh nghiệm cho các vụ việc tương tự xảy ra sau này được giải

quyết thỏa đáng, khách quan và nhanh chóng hơn.

4. Nâng cao ý thức pháp luật và tự bảo vệ của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

a) Về phía doanh nghiệp

Thực tế hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp được thành lập thậm chí cả những

doanh nghiệp tồn tại lâu đời vẫn chưa nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng

của ý thức pháp luật trong kinh doanh. Họ chưa thực sự hiểu pháp luật cho họ

những quyền gì, ngược lại họ phải có những nghĩa vụ gì và pháp luật quy định

như thế nào về những hoạt động mà họ quan tâm. Vì vậy các doanh nghiệp cần

nâng cao nhận thức về pháp luật cạnh tranh đồng thời cũng nâng cao ý thức tự

bảo vệ mình trước các hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh của đối thủ cạnh

tranh.

b) Khả năng tự bảo vệ của người tiêu dùngThực tế hiện nay những hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh còn làm xâm hại

đến quyền lợi của người tiêu dùng và còn có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe

và tính mạng của họ nữa. Điều đáng lo là kiến thức tiêu dùng của người Việt

Nam còn thấp. Vì vậy mỗi người tiêu dùng hãy tự cập nhật học hỏi và bổ sung

kiến thức cho mình để tự bảo về lợi ích chính đáng của mình. Người tiêu dùng18cần phải mạnh khiếu nại tố cáo tới các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu đổi

hàng hóa đúng chất lượng, đòi bồi thường thiệt hại cho mình và bảo về quyền

lợi cho cộng đồng người tiêu dùng.Kết luận

Qua tìm hiểu về thực tiễn áp dụng quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh

có ý nghĩa trong cơng cuộc đấu tranh phòng chống hành vi vi phạm pháp luật Cạnh tranh.

Từ đó, góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, cơng cuộc lập pháp ln nắm

vai trò quan trọng và thiết yếu trọng sự phát triển của kinh tế - xã hội. Để có được một

mơi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, cơng bằng, đảm bảo phát huy mọi tiềm

năng kinh tế của đất nước và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới thì Việt Nam cần

có một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất và hồn thiện, có cơ chế đảm bảo cho các

doanh nghiệp trong nước phát huy mọi nội lực, tăng sức cạnh tranh trên thương trường,

đảm bảo cho các doanh nghiệp nước ngồi một mơi trường kinh doanh cơng bằng, thuận

lợi. Để cơng tác đấu tranh phòng, chống cạnh tranh khơng lành mạnh phát huy hiệu quả

trong thực tế thì bên cạnh việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật của cơ quan Nhà

nước có thẩm quyền nói chung và hiệu lực thực thi nhiệm vụ của cơ quan quản lý cạnh

tranh nói riêng thì cơng tác tun truyền, phổ biến, giáo dục cũng rất cần được quan tâm

trong cộng đồng để nâng cao khả năng tự bảo vệ của các đối tượng có liên quan, đưa pháp

luật về chống cạnh tranh không lành mạnh đến gần với các chủ thể kinh doanh để nâng

cao khẳ năng tự vệ, hình thành thói quen, xây dựng đạo đức kinh doanh nhằm đảm bảo

cho pháp luật về chế tài đối với hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh có hiệu quả trên thực

tế.19Danh mục tài liệu tham khảo

1.

2.

3.

4.Luật cạnh tranh 2004

Luật cạnh tranh 2018

Nghị định 71/2014 NĐ-CP

Giáo trình cạnh tranh Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh,Chủ Biện TS Lê Danh Vĩnh.

5. Cục Quản lý Cạnh tranh (2015), Báo cáo thường niên 2015

6. Đồng Quang Hải, Luận văn thạc sĩ CHẾ TÀI ĐỐI VỚI HÀNH VI

CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH THEO PHÁP LUẬT CẠNH

TRANH VIỆT NAM

7. Hoàng Phê (1998), Từ điển tiếng Việt, Trung tâm từ điển tiếng Việt, Hà

Nội.

8. Bình Ngun, Thêm hai cơng ty đa cấp bị xóa sổ, 20/02/2017

9. ThS.LS Lê Văn Sua, Cạnh tranh không lành mạnh theo luật cạnh tranh

năm 2004 và kiến nghị hoàn thiện.

10. Vũ Thùy Dương, Tiểu luận hành vi cạnh tranh không lành mạnh.20Bảng phân công công việc

Công việc

Chọn đề tài, Xây dựng đề cương

Phần mở đầu

Chương I

Mục 1.1

Chương IIMục 1.2

Mục 2.1

Mục 2.2

Mục 2.3

Mục 2.4Kết luận

Tổng Hợp, chỉnh sửa nội dung

Thiết kế, Trình bày bài Tiểu luận

Xây dựng bài Thuyết trình

Thiết kế, trình bày bài thuyết trìnhMục 1.1.1

Mục 1.1.2

Mục 2.2.1

Mục 2.2.2

Mục 2.2.3Người Thực hiện

Hoàng Duy

Hoàng Duy

Hoàng Duy

Nguyễn Hữu Luân

Hoàng Duy

Nguyễn Thị Ly

Nguyễn Hữu Luân

Nguyễn Mạnh Tuấn

Nguyễn Mạnh Tuấn

Nguyễn Khương Duy

Trần Duy Khá

Nguyễn Thị Ly

Hoàng Duy

Trần Duy Khá

Nguyễn Mạnh Tuấn

Nguyễn Khương Duy

Nguyễn Thị Ly

Nguyễn Hữu LuânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II . Thực tiễn áp dụng quy định về Hành vi Cạnh Tranh không lành mạnh và Kiện nghị hoàn thiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×