Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP QUYỀN TRUY NHẬP, CÀI ĐẶT THẺ

IV. HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP QUYỀN TRUY NHẬP, CÀI ĐẶT THẺ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cột bên trái sẽ thiết lập các cấp truy nhập, tại cột này, có thể thêm, hoặc chỉnh sửa, xóa các

cấp truy nhập.

Cột bên phải sẽ thiết lập khu vực được phép truy nhập. Nhấp đúp vào khu vực cần thiết lập để

điều chỉnh Remove hoặc Set.362. Quản lý thẻ vào ra (thường dùng giao diện Card Holder)

Giao diện quản lý thẻ vào ra, bao gồm các tính năng tìm kiếm, thêm thẻ, xóa thẻ, sửa thẻ.

Trong phần cấu hình tại VTICT, First Name là mã số nhân viên (6 số), Last name là tên nhân

viên :Các thao tác thêm thẻ mới :

-Chọn Add để thêm người sở hữu thẻ mới, điền các thông tin cần thiết :37-Vào tab Card, chọn Add để thêm thẻ mới cho người sở hữu thẻ (1 người có thể dùng nhiều

thẻ)-Điền các thơng tin về thẻ : Card number, Status (chọn Active), Access Level (chọn Access

Level tương ứng)38-Nhấn OK để xác nhận.IV. HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CHẤM CÔNG VÀ XUẤT BÁO CÁO.

Để vào giao diện để thiết lập chấm công, chọn Configuration – Define – Tracking and Muster

Areas.39-Thiết lập đầu đọc thẻ vào (Tracking), đầu đọc thẻ ra (Exit).Để xuất báo cáo chấm công, vào : Report – Attendance40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP QUYỀN TRUY NHẬP, CÀI ĐẶT THẺ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×