Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B4. Loại bỏ chức năng vô nghĩa

B4. Loại bỏ chức năng vô nghĩa

Tải bản đầy đủ - 0trang

14. Thống kê thu chi2.1.1.2.

Gom nhóm chức năng

Giải thích gom nhóm :

Dựa vào cơ cấu tổ chức , hệ thống của em có các bộ phận :

bộ phận quản lý, Bộ phận xử lý yêu cầu khách hàng, Bộ

phận pha chế và quản lý kho cho nên em gộp các chức

năng thành 4 nhóm sau : Quản lý giao dịch, Xử lý yêu cầu

khách hàng , Quản lý kho và pha chếBảng gom nhóm chức năng

1. Kiểm tra kho

nguyên liệu

2.Lập phiếu yêu cầu

nhập nguyên liệu

4.Kiểm tra và xử lý

hàngQuản lý kho và pha

chế5.Lập phiếu nhập

kho

Quản lý quán coffee10.Xử lý phiếu u

cầu pha chế

7.Lập phiếu u cầu

8. Lập hóa đơn thanh

tốnXử lý u cầu khách

269.Thanh tốn hóa

đơnhàng12.Lập thống kê thu

3.Lập đơn hàng mua

6.Lập phiếu mua

hàngQuản lý giao dịch11.Cập nhật menu

13.Lập thống kê chi

14.Thống kê thu chi2.1.1.3.

Sơ đồ phân rã chức năng

Giải thích ký hiệuChức năng

Quan hệ phân cấpVẽ sơ đồ BFD :272.1.2. Mơ hình hóa tiến trình nghiệp vụ

2.1.2.1.1Ký hiệu sử dụngChức năng2

liệu3Luồng dữTác nhân ngoài2842.1.2.2Kho dữ liệu và liên kếtSơ đồ luồng dữ liệu (DFD) mức khung cảnh292.1.2.3DFD mức đỉnh302.1.2.4.

DFD mức dưới đỉnh

Xử lý yêu cầu khách hàng

Vẽ sơ đồ :31Đặc tả tiến trình nghiệp vụ :

• Lập phiếu u cầu

o Đầu vào : Yêu cầu từ khách hàng

o Đầu ra : Phiếu yêu cầu

o Nội dung xử lý :

 Lặp các khách hàng

• Lặp : Từng khách hàng

o Nhận yêu cầu từ khách

hàng

o Đưa ra thông tin sản

phẩm khách hàng yêu

cầu

• Đến khi khách hàng hết yêu

cầu

• Lưu giữ yêu cầu khách hàng

vào kho

 Đến khi hết khách hàng

• Lập hóa đơn thanh tốn:

o Đầu vào : Phiếu u cầu và Menu

o Đầu ra : Hóa đơn thanh tốn

o Nội dung xử lý :

 Lặp:

• Nhận phiếu yêu cầu từ kho dữ

liệu

• Lặp lấy từng dòng đồ uống và

số lượng tương ứng trong

phiếu yêu cầu

o So sánh giá bán ở Menu

để tính tổng tiền từng

dòng

• Đến khi hết dòng trong phiếu

yêu cầu

 Đến khi hết phiếu yêu cầu trong

kho liệu

• Thanh tốn hóa đơn:

o Đầu vào : Hóa đơn và tiền thanh tốn

o Đầu ra : Hóa đơn đã thanh tốn

o Nội dung xử lý :

 Lặp:

• Nhận hóa đơn thanh tốn

• Nhận tiền của khách theo

đúng hóa đơn32Nếu đủ thì gửi hóa đơn đã

thanh tốn cho khách và lưu

lại dữ liệu hóa đơn vào kho

 Đến khi hết hóa đơn

• Lập thống kê thu:

o Đầu vào : Hóa đơn đã thanh toán

o Đầu ra : Thống kê

o Nội dung xử lý :

 Lặp :

• Nhận hóa đơn đã thanh tốn

• Cộng dồn vào tổng tiền

 Đến khi đạt thời gian hạn định

 Xuất ra thống kê thu

Quản lý kho và pha chế

Vẽ sơ đồ33Đặc tả quá trình nghiệp vụ

• Xử lý yêu phiếu yêu cầu pha chế :

o Đầu vào : Phiếu yêu cầu pha chế từ kho

o Đầu ra : Đồ uống

o Nội dung xử lý :

34Lặp: Lấy từng phiếu yêu cầu pha

chế chưa được xử lý

• Pha chế

• Sửa lại trạng thái hồn tất cho

phiếu u cầu

• Chuyển đồ uống đến bộ phận

xử lý yêu cầu khách hàng

 Đến khi hết Phiếu yêu cầu pha chế

• Kiểm tra nguyên liệu trong kho :

o Đầu vào : Thông tin nguyên liệu trong

kho

o Đầu ra : Yêu cầu nhập nguyên liệu

o Nội dung xử lý :

 Lặp: Từng loại ngun liệu trong

kho

• Kiểm tra thơng tin ngun liệu

• Nếu cần sẽ yêu cầu nhập

thêm số lượng

• Đưa ra thông tin nguyên liệu

và số lượng nhập thêm

 Đến khi hết nguyên liệu

 Thêm nguyên liệu cần nhập và số

lượng

• Lập phiếu yêu cầu nhập nguyên liệu :

o Đầu vào : Yêu cầu nhập nguyên liệu

o Đầu ra : Phiếu yêu cầu

o Nội dung xử lý :

 Lặp: Từng yêu cầu

• Lấy ra thơng tin ngun liệu

và số lượng

 Đến khi hết yêu cầu

 Lập thành phiếu yêu cầu gửi đi và

lưu trong kho dữ liệu

• Kiểm tra và xử lý hàng :

o Đầu vào : Hàng và phiếu giao hàng

o Đầu ra : Hàng hóa đạt( nếu đạt)

o Nội dung xử lý :

 Lặp: Từng sản phẩm

• Kiểm tra thông tin và số lượng

cũng như yêu cầu

 Đến khi hết sản phẩm hoặc có sản

phẩm khơng đạt

 Nếu các sản phẩm đều đạt thì đưa

hàng vào kho

35Lập phiếu nhập kho :

o Đầu vào : Thông tin đơn hàng

o Đầu ra : Phiếu nhập kho

o Nội dung xử lý :

 Lặp: Thơng tin từng mặt hàng

• Lấy ra thơng tin nguyên liệu

và số lượng

 Đến khi hét mặt hàng

 Lập thành phiếu nhập kho gửi đi và

lưu trong kho dữ liệuQuản lý giao dịch

Vẽ sơ đồ36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B4. Loại bỏ chức năng vô nghĩa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×