Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hóa đơn thanh toán

Hóa đơn thanh toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Qn coffee XYZ

HĨA ĐƠN THANH TỐN

Số:…….

Họ và tên khách hàng:…………………………………………………………..STT

1

2Tên Thuốc

CoffeeSize

VừaSố lượng

2Đơn giá

10.000Thành tiền

20.000Tổng tiền:

Viết chữ:Người mua Hàng

Tháng…..NămNgày…Người lậpBảng dữ liệu sử dụng: DOUONG, HOADON

Bảng dữ liệu sử dụngThuộc tính sử dụngTHUOCMadouong

Tendouong

Dongia

Loai

Size

MaHDThuoc

HoTenNguoiMua

DiaChi

Soluong

ThanhTienHOADONTHUOC101Trường dữ liệu tính tốn:

ThanhTien=SoLuong*DonGia

TongTien = ∑ ThanhTien

Kích Kỡ: giấy A4

Số lượng phiên bản: 1 (1 cho khách hàng)

Phiếu nhập kho

Thiết kế tài liệu nghiệp vụ : PHIẾU NHẬP KHO

Tên báo cáo: PHIẾU NHẬP KHO

Người lập: Nhân viên thuộc bộ phận pha chế và quản lý

kho

Nhiệm vụ: Xác nhận nhập kho

Môi trường: Kho hàng

Mẫu báo cáo:

Quán coffee XYZ

PHIẾU NHẬP KHO

Số:…….

Họtên

nhân

…………………………………………………………..

Họtên

nhân

viên

…………………………………………………………..viên

giaolập:

hàng:Số

điện

thoại

……………………………………………………………………………:Mã nhà cung cấp:…………………………………………………………..

Tên

nhà

cung

cấp

……………………………………………………………………STT

1

2

nguyên

liệu

CFR1:TênĐơn vị tínhSố lượngHạt coffee loại 1kg10102Thủ kho

Tháng…..NămNgày…

Người lậpBảng dữ liệu sử dụng: DOUONG, HOADON

Bảng dữ liệu sử dụngThuộc tính sử dụngNGUYENLIEUManguyenlieu

Tennguyenlieu

DVT

Maphieunhap

Manguyenlieu

Soluonggiao

Soluongnhan

Ngaynhap

Tennguoigiao

Manhanvienthukho

ThanhTien

Manguoidung

Tennguoidung

Chucvu

MaNCC

TenNCCNHAPHANGNGUOIDUNG

NCCKích Kỡ: giấy A4

Số lượng phiên bản: 1Đánh giá cơng việc và kêt luận

103Cơng việc hồn thành vẫn còn thiếu sót, cần cố gắng

Tài liệu tham khảo : Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống104105Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hóa đơn thanh toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×