Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giao diện gọi đồ uống và thêm khách hàng

Giao diện gọi đồ uống và thêm khách hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hậu điều kiện: Trở về màn hình chính

Biểu đồ trình tự hoạt động:Trạng thái hệ thống sau khi thoát khỏi giao diện: trở về

trạng thái trước khi gọi giao diện

Thanh toán

Tên giao diện : Thanhtoan

Người sử dụng: nhân viên bộ phận xử lý yêu cầu khách

hàng

Nhiệm vụ: Tạo hóa đơn thanh toán từ phiếu order và

thanh toán

Mẫu thiết kế :

88Tiền điều kiện: đã đăng nhập quyền nhân viên bộ phận

xử lý yêu cầu khách hàng

Hậu điều kiện: Trở về màn hình chính

Biểu đồ trình tự hoạt động:89Trạng thái hệ thống sau khi thoát khỏi giao diện: trở về

trạng thái trước khi gọi giao diệnPha chế

Tên giao diện : Phache

Người sử dụng: nhân viên bộ phận pha chế và quản lý

kho

Nhiệm vụ: Thực hiện pha chế từ yêu cầu khách hàng

Mẫu thiết kế :Tiền điều kiện: đã đăng nhập quyền nhân viên bộ phận

pha chế và quản lý kho

Hậu điều kiện: Trở về màn hình chính

Biểu đồ trình tự hoạt động:90Trạng thái hệ thống sau khi thoát khỏi giao diện: trở về

trạng thái trước khi gọi giao diệnNguyên liệu

Tên giao diện : Nguyenlieu

Người sử dụng: nhân viên bộ phận pha chế và quản lý

kho

Nhiệm vụ: Kiểm tra thông tin nguyên liệu và lập phiếu

yêu cầu

Mẫu thiết kế :91Tiền điều kiện: đã đăng nhập quyền nhân viên bộ phận

pha chế và quản lý kho

Hậu điều kiện: Trở về màn hình chính

Biểu đồ trình tự hoạt động:92Trạng thái hệ thống sau khi thốt khỏi giao diện: trở về

trạng thái trước khi gọi giao diện

Phiêu nhập kho

Tên giao diện : Nhapkho

Người sử dụng: nhân viên bộ phận pha chế và quản lý

kho

Nhiệm vụ: Lập phiếu nhập kho93Mẫu thiết kế :Tiền điều kiện: đã đăng nhập quyền nhân viên bộ phận

pha chế và quản lý kho

Hậu điều kiện: Trở về màn hình chính

Biểu đồ trình tự hoạt động:94Trạng thái hệ thống sau khi thoát khỏi giao diện: trở về

trạng thái trước khi gọi giao diện

3.5.3. Thiết kế form xử lý nghiệp vụ

Menu

Tên giao diện :Menu

Người sử dụng: nhân viên bộ phận quản lý giao dịch

Nhiệm vụ: Sửa đổi menu95Mẫu thiết kế :Tiền điều kiện: đã đăng nhập quyền nhân viên bộ phận

quản lý giao dịch

Hậu điều kiện: Trở về màn hình chính

Biểu đồ trình tự hoạt động:96Trạng thái hệ thống sau khi thoát khỏi giao diện: trở về

trạng thái trước khi gọi giao diện

Đơn hàng mua

Tên giao diện : donhangmua

Người sử dụng: nhân viên bộ phận quản lý giao dịch

Nhiệm vụ: Lập đơn hàng mua từ phiếu yêu cầu

Mẫu thiết kế :Tiền điều kiện: đã đăng nhập quyền nhân viên bộ phận

quản lý giao dịch

Hậu điều kiện: Trở về màn hình chính

Biểu đồ trình tự hoạt động:97Trạng thái hệ thống sau khi thoát khỏi giao diện: trở về

trạng thái trước khi gọi giao diện

Phiêu mua hàng

Tên giao diện : phieumuahang

Người sử dụng: nhân viên bộ phận quản lý giao dịch

Nhiệm vụ: Lập phiếu mua hàng thông qua phiếu nhập

kho98Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giao diện gọi đồ uống và thêm khách hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×