Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quyền hạn về tiến trình:

Quyền hạn về tiến trình:

Tải bản đầy đủ - 0trang

23.

24.

25.

26.hàng

Cập nhật trạng thái phiếu

NotA

NotA

mua hàng

Lọc phiếu mua hàng theo thời NotA

NotA

gian

Lập thống kê chi

NotA

NotA

Lập thống kê thu chi

NotA

NotA

Giải thích: A: Active, NotA: NotActiveA

A

A

A3.2.3.Xác định các tình huống kiểm sốt người dùng

• Về vấn đề đăng nhập, mỗi khi một người dùng nào đó đăng

nhập vào hệ thống mà gặp lỗi xảy ra, hệ thống sẽ lưu vết lại

thông tin lỗi đăng nhập

• Để tránh các gian lận về các trường hợp thanh tốn , các hóa

đơn sau khi in và xác nhận thanh tốn thì sẽ khơng được phép

sửa đổi hoặc xóa các dòng hóa đơn

• Chính sách đổi mật khẩu định kỳ (3 tháng) để tránh trường hợp

xâm phạm bất hợp pháp vào hệ thống

• Các chức năng tổng sẽ được phân quyền cho quản trị viên như

tạo tài khoản đăng nhập, phân quyền hệ thống, kiểm soát dữ

liệu, riêng các hoạt động của người quản trị sẽ được lưu lại

toàn bộ để tránh các hoạt động gây hại đến từ nhân viên quản

trị643.2.4.Thiết kế tiến trình hệ thống cho nhóm quản trị653.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1. Thiết kế bảng dữ liệu phục vụ bảo mật

Ta thấy ở trong “hệ thống khám chữa bệnh” sẽ có 2 nhóm

người dùng chính là Quản Trị và Nhân Viên. Vì thế để phục vụ

nhu cầu bảo mật chúng ta sẽ có 2 bảng được thêm vào là bảng

QUANTRI và NGUOIDUNG để phân cấp quyền hạn thực hiện

trong hệ thống :3.3.2. Xác định thuộc tính kiểm sốt, bảng kiểm sốt

Trong phiếu nhập cần biết được nhân viên nào chịu trách

nhiệm thủ kho và nhân viên lập phiếu nhập đó vì thế ta sẽ

thêm trường Manhanvienlapphieu và Manhanvienthukho vào

trong PHIEUNHAP66Trong phiếu mua hàng cần biết được nhân viên nào chịu

trách nhiệm xác nhận lập phiếu mua hàng đó vì thế ta sẽ thêm

trường Manhanvienlapphieu vào trong PHIEUMUAHANGTrong phiếu yêu cầu cần biết được nhân viên nào chịu

trách nhiệm lập phiếu yêu cầu đó vì thế ta sẽ thêm trường

Manhanvienlapphieu vào trong PHIEUYC67Trong hóa đơn khi thanh tốn cho khách hàng cần biết

được nhân viên nào chịu trách nhiệm xác nhận lập hóa đơn đó

vì thế ta sẽ thêm trường ManhanvienlapHD vào trong

HDTHANHTOANTrong phiếu order cần biết được nhân viên nào chịu trách

nhiệm lập phiếu order đó vì thế ta sẽ thêm trường

Manhanvienlapphieu vào trong PHIEUORDER68Trong đơn hàng mua cần biết được nhân viên nào chịu

trách nhiệm xác nhận lập đơn hàng mua đó vì thế ta sẽ thêm

trường Manhanvienlapdon vào trong DONHANGMUA3.3.3. Mơ hình dữ liệu hệ thống

Loại bỏ bảng dữ liệu lưu tay: Khơng có bảng dữ liệu lưu tay

trong cơ sở dữ liệu.

Bảng dữ liệu truy xuất cùng nhau- trường ít thì lưu vào một

bảng:PHIEUNHAP và DPHIEUNHAP : thường xuyên truy xuất và

ít trường69PHIEUMUAHANG và DPHIEUMUA : thường xuyên truy xuất

và ít trườngPHIEUYC và DPHIEUYC : thường xuyên truy xuất và ít

trường70HDTHANHTOAN và DONGHD : thường xuyên truy xuất và

ít trườngPHIEUORDER và DORDER : thường xuyên truy xuất và ít

trường71DONHANGMUA và DDONHANG : thường xuyên truy xuất

và ít trườngThêm trường tính tốn thực hiện nhiều lần:

Trong MUAHANG : thường xuyên mua nguyên liệu và có nhiều

nguyên liệu nên ta thêm trường thanhtine = Soluong * Dongia vào

trong MUAHANG72Trong HOADON : thường xun thanh tốn cho khách và có

nhiều đồ uống nên ta thêm trường thanhtine = Soluong * Dongia

vào trong HOADON7374Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quyền hạn về tiến trình:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×