Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3. Thiết kế hệ thống

Chương 3. Thiết kế hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quản lý kho và pha chế59Quản lý giao dịch603.1.2. Thiết kế tiền trình hệ thống3.2. Thiết kế kiểm sốt

3.2.1. Xác định nhóm người dùng

Có 2 nhóm người dùng chính:

• Nhóm “quản trị” : tạo tài khoản và cấp quyền cho

người dùng. Sửa đổi các thông tin trong hệ cơ sở

dữ liệu.

• Nhóm “nhân viên”:

61NV bộ phận “Xử lý u cầu khách hàng” làm

cơng việc nhóm chức năng “Xử lý u cầu

khách hàng” gồm tiếp nhận và lập danh sách

yêu cầu của khách hàng, lập hóa đơn thanh

tốn và thanh tốn hóa đơn với khách hàng

NV bộ phận “Quản lý kho và pha chế” làm

cơng việc nhóm chức năng “Quản lý kho và

pha chế” gồm xử lý yêu cầu pha chế, quản lý

kho nguyên liệu, lập phiếu yêu cầu nhập

nguyên liệu và phiếu nhập kho

NV bộ phận “Quản lý giao dịch” làm cơng việc

nhóm chức năng “Quản lý giao dịch” gồm

qunar lý, thống kê thu chi theo định kỳ, lập

phiếu mua hàng , đơn hàng mua, cập nhật

menu3.2.2. Phân định quyền hạn nhóm người dùng

Quyền hạn về dữ liệu

Người dùngNv bộ phận

Nv bộ phận

Nv bộ phận

“Xử lý yêu cầu “Quản lý kho và “Quản lý giao

Dữ liệu

khách hàng”

pha chế”

dịch”

1. GIANHAP

R

2. DGIANHAP

R

3. NCC

R

4. KHACHHANG

C,E,R

5. PHIEUMUAHANG

C,R

6. DONHANGMUA

C,R

7. DDONHANG

C,R

8. PHIEUYC

C,E,R,D

R

9. DPHIEUYC

C,E,R,D

R

10. HDTHANHTOAN

C,E,R,D

R

11. DPHIEUMUA

C,R

12. NGUYENLIEU

C,E,R,D

R

13. DONGHD

C,E,R,D

R

14. PHIEUGIAONHAN

R

15. PHIEUNHAP

C,E,R,D

R

16. DONGCONGTHUC

R

E,R

C,E,R

17. PHIEUORDER

C,E,R,D

R

18. DORDER

C,E,R,D

R

19. DONGPHIEUGIAONHA

R

N

20. DPHIEUNHAP

C,E,R,D

R

6221. DOUONGR

R

Giải thích: C:Create, E: Edit, R:Read, D:DeleteC,E,R,DQuyền hạn về tiến trình:

Người dùng

Tiến trình

1. Tiếp nhận yêu cầu khách

hàng

2. Lập phiếu yêu cầu khách

hàng

3. Lập hóa đơn thanh tốn

4. In hóa đơn thanh tốn

5. Thanh tốn hóa đơn

6. Lập thống kê thu

7. Hiển thị lần lượt phiếu yêu

cầu chưa được xử lý

8. Xử lý phiếu yêu cầu pha chế

9. Tìm kiếm nguyên liệu

10. Hiển thị danh sách nguyên

liệu

11. Cập nhật thông tin nguyên

liệu

12. Lập phiếu nhập kho

13. Lập phiếu yêu cầu nhập

nguyên liệu

14. Kiểm tra và xử lý hàng

15. Lập phiếu nhập kho

16. Hiển thị thông tin phiếu yêu

cầu

17. Lập đơn hàng mua và cập

nhật trạng thái phiếu yêu cầu

18. Hiển thị thông tin đơn hàng

mua

19. Cập nhật Menu

20. Hiển thị thông tin phiếu nhập

kho

21. Lập phiếu mua hàng và cập

nhật trạng thái phiếu nhập

kho

22. Hiển thị thông tin phiêu muaNv bộ phận

“Xử lý yêu cầu

khách hàng”

ANv bộ phận

Nv bộ phận

“Quản lý kho “Quản lý giao

và pha chế” dịch”

NotA

NotAANotANotAA

A

A

A

NotANotA

NotA

NotA

NotA

ANotA

NotA

NotA

NotA

NotANotA

NotA

NotAA

A

ANotA

A

ANotAANotANotA

NotAA

ANotA

NotANotA

NotA

NotAA

A

ANotA

NotA

ANotANotAANotANotAANotA

NotANotA

AA

ANotANotAANotANotAA63Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3. Thiết kế hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×