Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vẽ sơ đồ BFD :

Vẽ sơ đồ BFD :

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.2. Mơ hình hóa tiến trình nghiệp vụ

2.1.2.1.1Ký hiệu sử dụngChức năng2

liệu3Luồng dữTác nhân ngoài2842.1.2.2Kho dữ liệu và liên kếtSơ đồ luồng dữ liệu (DFD) mức khung cảnh292.1.2.3DFD mức đỉnh302.1.2.4.

DFD mức dưới đỉnh

Xử lý yêu cầu khách hàng

Vẽ sơ đồ :31Đặc tả tiến trình nghiệp vụ :

• Lập phiếu u cầu

o Đầu vào : Yêu cầu từ khách hàng

o Đầu ra : Phiếu yêu cầu

o Nội dung xử lý :

 Lặp các khách hàng

• Lặp : Từng khách hàng

o Nhận yêu cầu từ khách

hàng

o Đưa ra thông tin sản

phẩm khách hàng yêu

cầu

• Đến khi khách hàng hết yêu

cầu

• Lưu giữ yêu cầu khách hàng

vào kho

 Đến khi hết khách hàng

• Lập hóa đơn thanh tốn:

o Đầu vào : Phiếu u cầu và Menu

o Đầu ra : Hóa đơn thanh tốn

o Nội dung xử lý :

 Lặp:

• Nhận phiếu yêu cầu từ kho dữ

liệu

• Lặp lấy từng dòng đồ uống và

số lượng tương ứng trong

phiếu yêu cầu

o So sánh giá bán ở Menu

để tính tổng tiền từng

dòng

• Đến khi hết dòng trong phiếu

yêu cầu

 Đến khi hết phiếu yêu cầu trong

kho liệu

• Thanh tốn hóa đơn:

o Đầu vào : Hóa đơn và tiền thanh tốn

o Đầu ra : Hóa đơn đã thanh tốn

o Nội dung xử lý :

 Lặp:

• Nhận hóa đơn thanh tốn

• Nhận tiền của khách theo

đúng hóa đơn32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vẽ sơ đồ BFD :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×