Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2. Phân tích hệ thống

Chương 2. Phân tích hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyển phiếu nhập kho đến bộ phận quản lý

Trả lại hàng (nếu hàng không đạt chất lượng)

Tham chiếu vào hợp đồng ký kết

Lập phiếu mua hàng

Thanh toán cho nhà cung cấp

• Gọi đồ uống và thanh tốn

19.

Xem menu

20.

Chọn đồ uống

21.

Ghi lại phiếu yêu cầu

22.

Gửi phiếu yêu cầu đến bộ phận pha chế và quản lý kho

23.

Pha chế

24.

Thanh toán

25.

Nhận thanh toán của khách

26.

Trả tiền thừa

27.

Lập hóa đơn thanh tốn

28.

In hóa đơn thanh tốn

29.

Gửi hóa đơn cho khách hàng

30.

Gửi thẻ thơng báo cho khách hàng

31.

Chuyển đồ uống đến quầy phục vụ

32.

Thông báo cho khách

33.

Nhận đồ uống

34.

Trả lại thẻ thơng báo

• Thay đổi giá bán

35.

Cập nhật lại giá

36.

Lập lại menu

• Thống kê doanh thu

37.

Lập thống kê bán hàng

38.

Tổng hợp tiền chi mua hàng

39.

Thống kê thu chi

14.

15.

16.

17.

18.B2. Loại bỏ trùng lặp

1.

Cần nhập thêm nguyên liệu

2.

Lập phiếu yêu cầu

3.

Gửi phiếu đến bộ phận quản lý

4.

Lập đơn hàng mua

5.

Gửi đơn hàng mua đến nhà cung cấp

6.

Chuẩn bị hàng

7.

Lập phiếu giao nhận hàng

8.

Chuyển hàng

9.

Chuyển phiếu nhập hàng

10.

Tiếp nhận hàng

11.

Kiểm tra hàng

12.

Lập phiếu nhập kho

13.

Nhập nguyên liệu vào kho

14.

Chuyển phiếu nhập kho đến bộ phận quản lý

15.

Trả lại hàng (nếu hàng không đạt chất lượng)

2216.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.Tham chiếu vào hợp đồng ký kết

Lập phiếu mua hàng

Thanh toán cho nhà cung cấp

Xem menu

Chọn đồ uống

Ghi lại phiếu yêu cầu

Gửi phiếu yêu cầu đến bộ phận pha chế và quản lý kho

Pha chế

Thanh toán

Nhận tiền thanh toán của khách

Trả lại tiền thừa

Lập hóa đơn thanh tốn

In hóa đơn thanh tốn

Gửi hóa đơn cho khách hàng

Gửi thẻ thông báo cho khách hàng

Chuyển đồ uống đến quầy phục vụ

Thông báo cho khách

Nhận đồ uống

Trả lại thẻ thông báo

Cập nhật lại giá

Lập lại menu

Lập thống kê bán hàng

Tổng hợp tiền chi mua hàng

Thống kê thu chiB3. Gom nhóm chức năng đơn giản

1 1.Cần nhập thêm

Kiểm tra kho nguyên liệu

nguyên liệu

22.Lập phiếu yêu cầu

3.Gửi phiếu đến bộ phận

quản lýLập phiếu yêu cầu nhập thêm nguyên

liệu34.Lập đơn hàng muaLập đơn hàng mua45.Gửi đơn hàng mua đến Gửi đơn hàng mua đến nhà cung cấp

nhà cung cấp56.Chuẩn bị hàngChuẩn bị hàng67.Lập phiếu giao nhận

hàngLập phiếu giao nhận hàng2378.Chuyển hàng

9.Chuyển phiếu nhập

hàng810.Tiếp nhận hàng

11.Kiểm tra hàng

Kiểm tra và xử lý hàng

12.Nhập nguyên liệu

vào kho

13.Trả hàng (nếu hàng

không đạt chất lượng)

14.Lập phiếu nhập kho

Lập phiếu nhập kho

15.Chuyển phiếu nhập

kho đến bộ phận quản lý9Chuyển hàng đến quán10 16.Tham chiếu hợp đồng Lập phiếu mua hàng

ký kết

17.Lập phiếu mua hàng

11 18.Thanh toán cho nhà

cung cấpThanh toán cho nhà cung cấp12 19.Xem menu

20.Chọn đồ uống

21.Ghi lại phiếu yêu cầu

22.Gửi phiếu yêu cầu

đến bộ phận pha chếLập phiếu yêu cầu13 23.Pha chế

31.Chuyển đồ uống đến

quầy phục vụXử lý phiếu yêu cầu pha chế14 27.Lập hóa đơn thanh

tốnLập hóa đơn15 24.Thanh tốn

25.Nhận tiền thanh tốn

của khách

26.Trả lại tiền thừa

28.In hóa đơn thanh

tốn

29.Gửi hóa đơn cho

khách hàngThanh tốn16 30.Gửi thẻ thơng báo

cho kháchGửi thẻ thơng báo cho khách2417 32.Thông báo cho khách

33.Nhận đồ uống

34.Trả lại thẻ thông báoPhục vụ đồ uống18 33.Cập nhật lại giá

34.Lập lại menuCập nhật menu19 35.Lập thống kê bán

hàng

20 36.Tổng hợp tiền chi

mua hàngLập thống kê bán hàng21 33. Thống kê thu chiThống kê thu chiTổng hợp tiền chi mua hàngB4. Loại bỏ chức năng vô nghĩa

1. Kiểm tra kho nguyên liệu

2. Lập phiếu yêu cầu nhập nguyên liệu

3. Lập đơn hàng mua

4. Kiểm tra và xử lý hàng

5. Lập phiếu nhập kho

6. Lập phiếu mua hàng

7. Lập phiếu yêu cầu

8. Lập hóa đơn

9. Thanh tốn

10. Xử lý phiếu u cầu pha chế

11. Cập nhật menu

12. Lập thống kê bán hàng

13. Tổng hợp tiền chi mua hàng

14. Thống kê thu chi

B5. Kết luận

1. Kiểm tra kho nguyên liệu

2. Lập phiếu yêu cầu nhập nguyên liệu

3. Lập đơn hàng mua

4. Kiểm tra và xử lý hàng

5. Lập phiếu nhập kho

6. Lập phiếu mua hàng

7. Lập phiếu yêu cầu

8. Lập hóa đơn thanh tốn

9. Thanh tốn hóa đơn

10. Xử lý phiếu u cầu pha chế

11. Cập nhật menu

12. Lập thống kê thu

13. Lập thống kê chi

2514. Thống kê thu chi2.1.1.2.

Gom nhóm chức năng

Giải thích gom nhóm :

Dựa vào cơ cấu tổ chức , hệ thống của em có các bộ phận :

bộ phận quản lý, Bộ phận xử lý yêu cầu khách hàng, Bộ

phận pha chế và quản lý kho cho nên em gộp các chức

năng thành 4 nhóm sau : Quản lý giao dịch, Xử lý yêu cầu

khách hàng , Quản lý kho và pha chếBảng gom nhóm chức năng

1. Kiểm tra kho

nguyên liệu

2.Lập phiếu yêu cầu

nhập nguyên liệu

4.Kiểm tra và xử lý

hàngQuản lý kho và pha

chế5.Lập phiếu nhập

kho

Quản lý quán coffee10.Xử lý phiếu yêu

cầu pha chế

7.Lập phiếu yêu cầu

8. Lập hóa đơn thanh

tốnXử lý u cầu khách

269.Thanh tốn hóa

đơnhàng12.Lập thống kê thu

3.Lập đơn hàng mua

6.Lập phiếu mua

hàngQuản lý giao dịch11.Cập nhật menu

13.Lập thống kê chi

14.Thống kê thu chi2.1.1.3.

Sơ đồ phân rã chức năng

Giải thích ký hiệuChức năng

Quan hệ phân cấpVẽ sơ đồ BFD :27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2. Phân tích hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×