Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ

NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tiến hành phân loại rác tại nguồn, tuyên truyền cho người dân biết

cách phân loại rác thải trước khi đem thải bỏ. Thực hiện quản lý rác theo

phương thức 3R (reduce - giảm thiểu, reuse - tái sử dụng, recycle - tái chế).

+ Reduce: Giảm thiểu, đó là việc hạn chế đến mức tối thiểu việc sử

dụng các loại túi nilon, các loại đồ hộp phục vụ ăn uống….

+ Reuce: Tái sử dụng, đó là việc phân loại và tận dụng những phế liệu

bán cho người thu mua và tái chế, thực phẩm dư thừa tận dụng cho chăn nuôi.

+ Recycle: Tái chế, tận dụng các loại chất thải hữu cơ dễ phân hủy để

sản xuất phân bón, sản xuất khí sinh học.

3.2. Kiến nghị

Để có thể thực hiện tốt công tác quản lý, rác thải trên địa bàn chợ Đại

Từ, xin đưa ra một số kiến nghị như sau:

Tăng cường hiệu quả của công tác phân loại , thu gom và đổ thải rác có

hiệu quả.

Cần có cán bộ chuyên trách về vệ sinh môi trường ở cấp cơ sở, nâng

cao năng lực quản lý rác thải .

Tổ chức phổ biến kiến thức về môi trường cho người dân về tác hại của

ô nhiễm môi trường xung quanh nơi ở.12KẾT LUẬN

Chợ Đại Từ là chợ nằm gần khu dân cư có mật độ cao nhất Hà Nội nên

lượng rác thải phát sinh tại đây là khá lớn, trung bình một ngày phát sinh 1,14

tấn rác. Vào các ngày cuối tuần, các ngày lễ tết lượng rác thải phát sinh lại

tăng mạnh. Hàng ngày lượng rác thải rác thải từ cửa hàng rau và hoa quả

chiếm 37,72% tổng lượng rác thải phát sinh trên địa bàn chợ Đại Từ. Rác thải

ở đây chưa được phân loại tại nguồn, chưa áp dụng phương pháp phân loại và

thu gom hợp vệ sinh

Công tác thu gom, vận chuyển rác thải đã được thực hiện liên tục trong

khu vực nhưng hiệu quả thu gom mới chỉ đạt ở mức trung bình. Cơng tác thu

gom rác thải trên địa bàn chưa được quan tâm về nhân lực, đầu tư công nghệ.

Tại khu vực nghiên cứu, công tác quản lý rác thải hầu như chưa được quan

tâm đúng mức, chưa triển khai đến các đơn vị, các cơ quan hành chính cũng

như cộng đồng dân cư. Bức tranh về công tác bảo về môi trường tại chợ Đại

Từ cũng là hình ảnh tiêu biểu cho các chợ nói chung trên địa bàn thành phố

Hà Nội.13TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu bài giảng Quản trị Tài nguyên, môi trường trong kinh doanh

hiện đại của TS Nguyễn Thị Ngọc

2. Website: http://hoangmai.hanoi.gov.vn/kinh-te-tai-chinh/-/view_content/1077467-thuc-hien-viec-ban-giao-cho-dai-tu-veban-quan-ly-cho-truong-dinh-quan-ly-theo-quy-dinh.html14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×