Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHNG 2 - MT S DNG CU DY XIấN ANG P DNG

CHNG 2 - MT S DNG CU DY XIấN ANG P DNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 2 - MỘT SỐ DẠNG CẦU DÂY XIÊN ĐANG ÁP DỤNGCầu BínhCHƯƠNG 2 - MỘT SỐ DẠNG CẦU DÂY XIÊN ĐANG ÁP DỤNGCầu DakrongCHƯƠNG 2 - MỘT SỐ DẠNG CẦU DÂY XIÊN ĐANG ÁP DỤNGCầu qua sông DEE (Mỹ)CHƯƠNG 2 - MỘT SỐ DẠNG CẦU DÂY XIÊN ĐANG ÁP DỤNGCầu đi bộ RINKAI (Nhật Bản)CHƯƠNG 2 - MỘT SỐ DẠNG CẦU DÂY XIÊN ĐANG ÁP DỤNGCầu Normandie (Pháp)CHƯƠNG 2 - MỘT SỐ DẠNG CẦU DÂY XIÊN ĐANG ÁP DỤNGCầu Vasco de Gama (B o Nha)Chơng 3

cácưmôưhìnhưphânưtíchưkếtư

cấuưchịuưtảiưtrọngCHNG 3 - CC MƠ HÌNH PHÂN TÍCH KẾT CẤU

CHỊU TẢI TRỌNG

3.1 Giới thiệu chung

1- Kết cấu cầu là một hệ thống không gian phức tạp gồm

nhiều bộ phận như dầm chủ, dầm ngang, bản mặt cầu…

liên kết chặt chẽ với nhau và cùng tham gia chịu lực.

2- Tải trọng tác dụng trên cầu sẽ truyền qua bản mặt cầu

tới các dầm chủ và truyền qua gối tới các kết cấu mố trụ

cầu (hình 3.1). Khi kết cấu nhịp chỉ có một dầm chủ thì

tồn bộ tải trọng sẽ truyền lên dầm đó, khi trên mặt cắt

ngang có hai hay nhiều dầm chủ, tải trọng sẽ phân bố

cho các dầm chủ cùng tham gia chịu lực.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHNG 2 - MT S DNG CU DY XIấN ANG P DNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×