Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÍNH NHIỆT – HƠI – NƯỚC

TÍNH NHIỆT – HƠI – NƯỚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thiết kế nhà máy sản xuất cồn tuyệt đối từ nguyên liệu

sắn lát khô năng suất 5 tấn/ngàyQ3 = F × T2 ×2263.α2264.

2265.α× (tbm – tkk): Hệ số cấp nhiệt từ thiết bị ra môi trường xung quanh.

α

= 9,3 + 0,058 × tbm (W/m2.độ)

85 + 25

= 550 C

2t bm =tbm: Nhiệt độ bề mặt của thiết bị,

α = 9,3 + 0,058 × 55 = 12,49 (W/m2.độ)2266.

2267.

2268.Thời gian nấu sơ bộ là 15 phút gồm 2 phút để nâng nhiệt từ 30 oC lên85oC và 13 phút giữ ở 85oC. Vậy thời gian giữ nhiệt trong một ngày(86400 giây) là:2269.T2 - Thời gian giữ nhiệt: T2=86400×13

15= 74880 (s)2270.Trong đó h = 2,583 m, D = 0,775 m →R=0,1245 m h0=0,9262271.2

F= 2×3,14×0,755×2,583 + 3,14×0,755×0,926× 2 =11,143 (m2)Q3=11,143×74880×12,49×(55-2272.25)=456748,757(J/ngày)=113631,891(kcal/ngày).

2273. 6.1.1.4. Lượng nhiệt đun nóng vỏ thép của nời

2274.Q4 = G4 × C4 × (t2 – t1)

G4 = F ×2275.

2276.

2277.δ× f : Khối lượng vỏ thép.F: Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt của nồi.

F = 2 × π × R × H + π × R × h ×sin450=19,937 (m2)2278.δ = 0,003 m: Bề dày vỏ thép,2279.f = 7850 (kg/m2): Khối lượng riêng của thép.2280.G4 = 19,937 × 0,003 × 7850 = 469,516(kg)2281.Ở áp suất 3 at thì nhiệt độ hơi đốt là 134,90C 1350C2282.C4: Nhiệt dung riêng của thép ở nhiệt độ 135 0C là: 0,12 kcal/kg.độ[7, tr 315]

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ PhươngHướng dẫn: KS.Bùi Viết Cường

151Thiết kế nhà máy sản xuất cồn tuyệt đối từ nguyên liệu

sắn lát khô năng suất 5 tấn/ngàyQ4 = 469,516 × 0,12 × (135 – 25) = 6084,932 (kcal/ngày)2283.6.1.1.5. Lượng nhiệt tổn thất ra môi trường xung quanh trong quá trình nấu

Q4 = F × T4 × α × (tbm – tkk)2284.

2285.T4: Thời gian nấu sơ bộ: T4 = 1 ngày=60×60×24×2286.133 + 25

=

2tbm =2287.79(0C)13

15= 74880 (s)α = 9,3 + 0,058×79 = 13,882(W/m2.độ)

Q5=19,937×74880×13,882 ×(79 – 25)2288.= 14342773 (J/ngày) = 2673675(kcal/ngày)2289.

2290.Vậy tổng lượng nhiệt cần dùng cho nồi nấu sơ bộ trong một ngày:

5∑Q

2291.Qh =i =1i= 1236829,35 (kcal/ ngày)2292. 6.1.1.6. Tính chi phí hơi2293.Di =Qh

ihn − in(kg/ngày)2294.Nhiệt lượng riêng của hơi nước ihn ở 1350C: ihn = 645,72 (kcal/kg)2295.Nhiệt lượng riêng của nước in ở 1350C: in = 123,16 (kcal/kg)D1 =2296.Qh

ihn − in=1236829,35

= 47638,76

645,72 − 133,16(kg/ngày)2297.6.1.2. Tính nhiệt cho thiêt bị phun dịch hóa2298.Nhiệt cung cấp cho thiết bị phun dịch hóa chủ yếu là nhiệt để nâng nhiệt củadịch cháo từ 850C đến 940C và một phần nhiệt tổn thất ra môi trường .

2299. 6.1.2.1. Lượng nhiệt làm đun nóng dịch cháo từ 850C đến 950CQ1 = G × C × (t1 – t2)2300.

2301.G: Lượng nguyên liệu đem phun dịch hóa trong một ngày: G =618,54(kg/ngày)2302.C: Nhiệt dung riêng của khối nấuSinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ PhươngHướng dẫn: KS.Bùi Viết Cường

152Thiết kế nhà máy sản xuất cồn tuyệt đối từ nguyên liệu

sắn lát khơ năng śt 5 tấn/ngày2303.x: Nồng độ chất hòa tan2304.C = 4186 × (1 – x) = 4186 ×(1-mCK 3

m3)=4186 ×(1-2305.0,836 × M

)

m3=4186×(1-0,836 × 5000

17937,3)= 3210,52 (J/kg.độ)

2306.Q1= 618,54×3210,52× (95 –85) =19858350,4 (J/ngày) = 79087,48(kcal/ngày)

2307. 6.1.2.2. Lượng nhiệt tổn thất ra môi trường xung quanh trong quá trình nấuLượng nhiệt tổn thất ra môi trường chiếm khoảng 20% lượng nhiệt dùng để2308.đun nóng dịch cháo từ 850C đến 950C:

Q2 = 20% × Q1 = 0,2× 79087,48= 15817,950 (kcal/ngày).2309.

2310.

2311.2312.

2313.Vậy tổng lượng nhiệt cần dùng cho phun dịch hóa là:

Qh = Q1+ Q2 =79087,48 + 15817,950= 93781,664 (kcal/ngày).Tính chi phí hơi: Di =Qh

ihn − in(kg/ngày)Ở t = 1350C có: Nhiệt lượng riêng của hơi nước i hn: ihn = 645,72(kcal/kg)

2314.2315.

2316.Nhiệt lượng riêng của nước in: in = 123,16 (kcal/kg)Suy ra: D2 =Qh

ihn − in=93781,664

= 1012,98

645,72 − 123,116(kg/ngày)6.1.3. Tính nhiệt cho nồi nấu chín2317. 6.1.3.1. Lượng nhiệt đun nóng khới nấu từ 940C đến 1050C

2318.

2319.

2320.Q 1 = G1 × C1 × (t1 – t2)

G1: Lượng nguyên liệu đem đi nấu chín trong một ngày:

G1 = m4 = 612,22 (kg/ngày)Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ PhươngHướng dẫn: KS.Bùi Viết Cường

153Thiết kế nhà máy sản xuất cồn tuyệt đối từ nguyên liệu

sắn lát khô năng suất 5 tấn/ngàyC1: Nhiệt dung riêng của khối nấu. C 1 =2321.4186 × (1 – x) = 3432,52 (J/kg.độ)

x = 18%: Nồng độ chất hòa tan phần khối2322.lượng.

2323.Q1=612,22×3432,52×(105–94)=0,744×1010(J/ngày)= 8548,268(kcal/ngày).

16.1.3.2. Lượng nhiết tổn thất ra môi trường xung quanh trong quá trình nâng nhiệt

2324.Q 2= 20% × Q1 = 20% × 85248,268 = 9649,654 (kcal/ngày)2325. 6.1.3.3. Lượng nhiệt giữ khối nấu ở 1050CQ3 = F×T3× α ×(tbm - tkk)2326.(kcal/ngày)t0kk: Nhiệt độ khơng khí ở mơi trường xung quanh. (0C)2327.105 + 25

= 65

2(0C)2328.tbm - Nhiệt độ bề mặt của thiết bị , tbm =2329.α - hệ số cấp nhiệt từ thiết bị ra khơng khí xung quanh2332.2330.α = 9,3 + 0,058 × tbm (W/m2.độ)2331.α = 9,3 + 0,058 × 65 = 13,07 (W/m2.độ)Thời gian nấu chín là 30 phút gồm 5 phút để nâng nhiệt từ 94 oC lên 105oCvà 25 phút giữ ở 105oC. Vậy thời gian giữ nhiệt trong một ngày(86400 giây) là2333.

2334.T3 - Thời gian giữ nhiệt: T3=86400×

F1: Diện tích phần thân trụ2336.F1 = 2 × D ×2338.= 72000 (s)F = F1 + F2: Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt của nồi (m2)2335.2337.25

30π× h1 = 2 × 1,012× 3,14×3,78= 4,316 (m2)Trong đó: Đường kính D = 1,912 (m), chiều cao trụ h1 = 3,78 (m).

F2: Diện tích đáy chỏm cầuπ

4×(D2 +4× h22) =2×π

4×( 1,0242 + 4 × 0,3372)= 1,875 (m2)2339.F2 = 2×2340.Trong đó: Đường kính D = 0,984 (m), chiều cao đáy và nắp h2 =0,147 (m).

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ PhươngHướng dẫn: KS.Bùi Viết Cường

154Thiết kế nhà máy sản xuất cồn tuyệt đối từ nguyên liệu

sắn lát khô năng suất 5 tấn/ngày2342.F = F1 + F2 = 5,316 + 1,875 = 7,461 (m2)

Q3 = n×F×T3× α ×(t0bm – t0kk) = 2×7,461 ×72000×13,07×(65 – 25 )2343.= 57576(J/ngày)= 13491,772 (kcal/ngày)2341.2344. 6.1.3.4. Lượng nhiệt đun nóng vỏ thép của nờiQ 4 = G4 × C3 × (t2 – t1)2345.δ

G4 = F × × f : Khối lượng vỏ thépTrong đó:2346.

2347.F: Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt của nồi : F=71,461 (m2)2348.δ = 0,003 m: Bề dày vỏ thépf = 7850 kg/m2: Khối lượng riêng của thép.2349.G4 = 71,461 × 0,003 × 7850 = 1682,907(kg)2350.Ở áp suất 3 at thì nhiệt độ hơi đốt là 1330C.2351.

2352.C3: Nhiệt dung riêng của thép ở nhiệt độ 1330C, C3 = 0,12 kcal/kg.độ

Q’4 = 1682,907 × 0,12 × (133 – 25) = 21810,469(kcal/ngày)2353.

2354.Có 2 nồi nấu chín do đó lượng nhiệt đun nóng vỏ nồi cho 2 nồi là :2355.Q4 = 2×Q’4= 2×21810,469 = 43620,938(kcal/ ngày)2356.6.1.3.5. Lượng nhiệt tổn thất ra mơi trường xung quanh

Q5 = F × T 4 ×2357.α × (t0bm – t0kk)F =Ftb ×n = 71,461×2=142,922 (m2) (n: số nồi nấu chín)2358.T5 - thời gian tổn thất nhiệt T5 = 60×60×24×2359.

2360.

2361.t bm =25

30= 72000 (s)133 + 25

= 79 0 C

2α = 9,3 + 0,058×79 =13,882 (W/m2.độ)2362. Q5=142,922×7200×13,882×(79-25)= 7713959,977(J/ngày)=1842799,803 (kcal/ngày)

2363. 6.1.3.6. Lượng nhiệt làm bớc hơi nước

2364.Qbh= W × rSinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ PhươngHướng dẫn: KS.Bùi Viết Cường

155Thiết kế nhà máy sản xuất cồn tuyệt đối từ nguyên liệu

sắn lát khô năng suất 5 tấn/ngàyt=r: Ẩn nhiệt hóa hơi của nước ở2365.100 + 25

= 62,5

20C, r = 576,5 (kcal/kg) [7,tr254]

2366. W: Lượng ẩm bốc hơi. W = k × F × (P – P’ × ϕ) × T

2367. k: Hệ số bốc hơi. k = 0,036D 

F = π × R = δ × π ×  bh 

 2 22Diện tích bốc hơi:2368.2369.Chọn đường kính ống thốt hơi bằng

S bh =2370.Diện tích bốc hơi lớn nhất:

Dbh =2371.Đường kính ống thốt hơi:

F=2372.

2373.(m2)

1

501

D2

1

22

×π ×

=

×π ×

= 0,062

50

4

50

4

4 × S bh 4 × 0,062

=

= 0,08

π

3,143,14 × 0,08 2

= 0,005

4(m2)(m)(m2)P: Áp suất hơi bão hòa ở 62,50C. P = 174,08 mmHg [7, tr 312]

2374.ϕ: Độ ẩm tương đối của khơng khí ϕ = 80%.2375.P’: Áp suất hơi bão hòa ở nhiệt độ xung quanh P’= 24,55 mmHg2376.T: Thời gian nấu ở một nồi: T = 24 giờ2377.W = 0,036 × 0,005 × (174,08 – 24,55 × 0,8) ×2378.Qbh = 0 0,667 × 576,5 = 384,526 (kcal/ngày)2379.1

2= 0,667 (kg)Vậy tổng lượng nhiệt cần dung cho qua trình nâu chin trong một ngayla:

5Qh = ∑ Q I + Qbh

i =12380.= 8745094,961 (kcal/ngày)2381. 6.1.3.7. Tính chi phí hơi

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ PhươngHướng dẫn: KS.Bùi Viết Cường

156Thiết kế nhà máy sản xuất cồn tuyệt đối từ nguyên liệu

sắn lát khô năng suất 5 tấn/ngàyDi =2382.Qh

ihn − in(kg/ngày)2383.Nhiệt lượng riêng của hơi nước ihn ở t = 1330C: ihn = 651,62 (kcal/kg)2384.Nhiệt lượng riêng của nước in ở t = 1330C in = 133,56 (kcal/kg)D3 =2385.

2386.

2387.

2388.Qh

ihn − i n=8745094,961

651,62 − 133,56= 16880,467 (kg/ngày)Vậy lượng hơi dùng cho phân xưởng nấu trong 1 ngày:

Dnấu=D1+D2+D3= 27639,176+3931,004 + 16880,467 = 70174,740(kg/ngày)

6.1.4. Tính hơi cho quá trình chưng cất - tinh chê2389. 6.1.4.1. Tháp thôLượng hơi cần cho tháp thơ là: P = 7,765 (kg/100kg dấm).2390.P × m giam

100Lượng hơi dùng trong 1 ngày: Dtho==7,765 × 24545

= 4652,158

100(kg/ngày)2391. 6.1.4.2. Tháp tinh chế

2392.Lượng hơi cần cho tháp tinh chế trong 100kg dấm: P= 5,286 (kg/100kgdấm)

Lượng hơi cần dùng trong quá trình chưng cất – tinh chế trong một2393.ngày:

Pt × m giam

2394.Dtinh =100=5,286 × 24545

= 2608,212

100(kg/ngày)2395.Vậy lượng hơi tiêu hao trong quá trình chưng cất - tinh chế là:2396.Dchưng cất – tinh chế = Dthô+ Dtinh = 4652,158+2608,212 = 7550,37(kg/ngày)2397.

2398.Tổng lượng hơi cần là :

D = Dnấu+ Dchưng cất – tinh chế = 70174,740+7550,37= 14725,11 (kg/ngày)2399.2400.6.1.5. Tính và chọn lò hơiSinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ PhươngHướng dẫn: KS.Bùi Viết Cường

157Thiết kế nhà máy sản xuất cồn tuyệt đối từ nguyên liệu

sắn lát khô năng suất 5 tấn/ngàyDtt =Lượng hơi thực tế dùng:2401.

2402.D 14725

=

= 13988,365

η

0,85(kg/ngày)Với η =0,85: Hệ số tổn thất nhiệt độ, mất mát do bảo ôn đường ống, thiếtbị,…

2403.Chọn lò hơi có: Kiểu ống lò, ống lửa nằm ngang2404.Năng suất :35.000 kg/hMã hiệu: LD 15/10

Năng xuất sinh hơi: 15.000(kg/h)2405.Ápsuất làm việc: 10 (kg/cm2)

2406.Nhiệt độ hơi bão hòa: < 1800C2407.Điều khiển: hồn tồn tự động

n=2408.Số lò hơi cần dùng là:Dtt

NHiệu suất: 89 ÷ 90%

Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas,…=Dtt

13988,365

=

= 0,368

35000× 24 35000× 24. Vậy chọnmột lò hơi

2409.6.1.6. Tính nhiên liệu2410. 6.1.6.1. Dầu F.OD=Nhiên liệu sử dụng chính cho lò hơi:2411.Dtt × (i h − in )

Q ×η2412.Q: Nhiệt lượng của dầu, Q = 6728,2 (kcal/kg)2413.Dtt: Năng suất hơi . Dtt = 13988,365 (kg/ngày)2414.η : Hiệu suất lò hơi, η = 85%.2415.ih: Nhiệt hàm của hơi ở áp suất làm việc, ih = 657,3 (kcal/kg)2416.in: Nhiệt hàm của nước ở áp làm việc, in = 152,2 (kcal/kg)

D=Suy2417.Dtt × (i h − i n ) 13988,365× (657,3 − 152,2)

=

= 9298,715

Q ×η

6728,2 × 0,85ra:(kg/ngày)

2418. 6.1.6.2. Xăng

2419.Sử dụng cho các loại xe ở nhà máy. Lượng xăng sử dụng: 200Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ PhươngHướng dẫn: KS.Bùi Viết Cường

158Thiết kế nhà máy sản xuất cồn tuyệt đối từ ngun liệu

sắn lát khơ năng śt 5 tấn/ngày(lít/ngày)

2420.

2421.

2422.

2423.Như vậy 1 năm cần: 200 × 328 = 65600(lít/năm)

6.1.6.3. Dầu D.O

Dùng để chạy máy phát dự phòng lấy trung bình 5 (kg/ngày)

Lượng dầu sử dụng trong 1 năm: 5 × 328 = 1640 (kg/năm)2424.

2425.

2426.

2427.

2428.

2429.

2430.

2431.

2432.

2433.

2434.

2435.

2436.

2437.

2438.

2439.

2440.

2441.

2442.TÀI LIỆU THAM KHẢO[1]. PGS.TS Trương Thị Minh Hạnh (2012), “Thiết bị thực phẩm”, TrườngĐH Bách Khoa Đà Nẵng.

2443.[2]. GS. TS. Nguyễn Thị Hiền (chủ biên) và tập thể tác giả (2009), “Khoahọc – công nghệ malt và bia”, NXB Khoa Học & Kỹ Thuật Hà Nội.

2444.[3]. Trương Hồng Linh (2011), “Công nghệ sản xuất bia”, Trường CaoSinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ PhươngHướng dẫn: KS.Bùi Viết Cường

159Thiết kế nhà máy sản xuất cồn tuyệt đối từ nguyên liệu

sắn lát khô năng suất 5 tấn/ngàyĐẳng Lương Thực Thực Phẩm, Đà Nẵng.

2445.[4]. KS. Nguyễn Văn Phước (1979), “Kỹ thuật sản xuất rượu etylic”,Trường trung học NN – CN thực phẩm Đà Nẵng.

2446.[5]. PGS. TS. Nguyễn Đình Thưởng, TS. Nguyễn Thanh Hằng (2005),“Công nghệ sản xuất và kiểm tra cồn Etylic”, NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật, Hà

Nội.

2447.[6]. Trần Thế Truyền (1999), “Cơ sở thiết kế nhà máy”, Khoa Hóa – TrườngĐại học Kỹ Thuật, Đà Nẵng.

2448.[7]. PTS. Trần Xoa, PTS. Nguyễn Trọng Khuông, KS. Hồ Lê Viên (1992),“Sổ tay q trình và thiết bị cơng nghệ hóa chất tập I”, NXB Khoa học và Kỹ

thuật, Hà Nội.

2449.[8]. PTS. Trần Xoa, PTS. Nguyễn Trọng Khuông, KS.Hồ Lê Viên (1992),“Sổ tay q trình và thiết bị cơng nghệ hóa chất tập II”, NXB Khoa học và Kỹ

thuật, Hà Nội.

2450.[9]. Ц.P.3aйчиk (1977), OБOPYДOBAHИE ПPEДПPИЯTИЙ BИHOДE-ΛЬЧECKOЙ ПPOMЬIШΛEHHOCTИ, MOCKBA.

2451.

[10]. O.O. Oladunmoye, R. Akinoso and A.A. Olapade (2010), Evalution of

some physical-chemical properties of wheat, cassava, maize and cowpea flour for

break making.

2452.[11].http://khucongnghiep.com.vn/xuctien/tabid/67/articleType/ArticleView/articleId/705/KCN-Tm-Thng-mi-gi-u-t.aspx (5/3/2014)

2453.[12]. http://daknong.gov.vn/gioithieu/Pages/ubndhcj-gtc.aspx (5/3/2014)2454.[13].http://dntu.edu.vn/congnghe/Resource/Upload/file/ThucPham/thi%20nghiem%20chuyn%20nganh%20thuc%20pham%20bai1,2,3,4.pdf (6/3/2014)

2455.[14].http://www.foodnk.com/tim-hieu-ve-khoai-mi-cu-san-trong-cong-nghe-thuc-pham.html (6/3/2014)

2456.[15].http://www.sieuthimayvietnam.vn/sanpham/May-sang-rungZD198/26485.html (10/3/2014)

2457.[16]. http://vn.sbmchina.com/hammer_crusher.html (10/3/2014)Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ PhươngHướng dẫn: KS.Bùi Viết Cường

160Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÍNH NHIỆT – HƠI – NƯỚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×