Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Chế độ làm việc trong tổ chức

III. Chế độ làm việc trong tổ chức

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. Chế độ làm việc trong tổ chức Biểu hiện trong hệ thống văn bản:

 Chế độ 1 thủ trưởng: Thủ trưởng nhân danh cơ quan ký

 Chế độ làm việc tập thể: Thủ trưởng thay mặt cơ quan kýwww.themegallery.comCompany LogoIII. Chế độ làm việc trong tổ chức Hệ thống ký hiệu

Ký hiệuTập thểThủ trưởngTM.0KT.Thủ trưởng ủy quyền cho thủ phóTL.Thủ trưởng ủy quyền cho cấp trưởng dưới 1 cấpThank You !LOGOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Chế độ làm việc trong tổ chức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×