Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thẩm quyền ban hành văn bản QPPL

Thẩm quyền ban hành văn bản QPPL

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hiến pháp

 Do Quốc hội ban hành

 Là đạo luật cơ bản, cao nhất của một

quốc gia

 Nội dung:

 Xác định chế độ chính trị

 Xác định chế độ kinh tế

 Xác định chế độ văn hóa

 Xác định địa vị pháp lý công dân

 Xác định nguyên tắc tổ chức bộ máy NNLuật

 Do Quốc hội ban hành

 Nội dung:

 Quy định các vấn đề cơ bản thuộc các

lĩnh vực đối nội và đối ngoại

 Quy định nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc

phòng, an ninh của đất nước

 Nguyên tắc chủ yếu tổ chức và hoạt

động của bộ máy Nhà nước

 Về quan hệ xã hội và hoạt động công

dânPháp lệnh

 Do UB TVQH ban hành

 Nội dung:

 Dùng để điều chỉnh các mối quan hệ xã

hội chưa ổn định, chín muồi

 Khơng phải là luật nhưng có tính chất

như một đạo luậtNghị định

 Loại 1:

 Quy định chi tiết việc thi hành Luật,

Pháp lệnh, Nghị quyết…

 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức

bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ

 Loại 2:

 Quy định những vấn đề hết sức cần

thiết nhưng chưa đủ để xây dựng thành

Luật hoặc Pháp lệnh.

 Loại 3: Ban hành kèm chính sách, điều

lệ, quy chế…Thông tư

 Do bộ trưởng ban hành

 Nội dung:

 Dùng để hướng dẫn, giải thích các Nghị

quyết, Nghị định của chính phủ…

 Hướng dẫn thực hiện các quy định về

quản lý thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ phụ

tráchChỉ thị

 Do Thủ tướng, Bộ trưởng, UBND ban hành

 Nội dung:

 Truyền đạt chủ trương, chính sách, biện

pháp quản lý đến cấp dưới

 Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn,

phối hợp

 Định ra công việc phải làm trong một thời

hạn nhất địnhNghị quyết

 Nghị quyết của QH: đề ra chính sách

phát triển kinh tế xã hội của đất nước,

chính sách tài chính tiền tệ,…

 Nghị quyết của UB TVQH: Giải trình

giám sát việc thi hành Luật, Hiến pháp;

Quyết định tuyên bố tình trạng chiến

tranh, tổng động viên,…

 Nghị quyết của Chính phủ:

 Đảm bảo việc thi hành Hiến pháp, Luật,

Pháp lệnh…

 Quy định chủ trương, biện pháp chính

sách lớn về mặt chính trị, kinh tế, …Quyết định

 Thủ tướng Chính phủ

 Ban hành các chủ trương, biện pháp

lãnh đạo từ TW đến địa phương

 Quyết định những chủ trương, chế độ,

thể chế thuộc thẩm quyền của CPQuyết định

 Bộ trưởng:

 Quy định về tổ chức và hoạt động của

các cơ quan, đơn vị trực thuộc

 Quy định tiêu chuẩn, quy phạm và định

mức kỹ thuật của ngành, lĩnh vực do

mình phụ trách

 Quy định các biện pháp để thực hiện

chức năng quản lý ngành do mình phụ

tráchQuyết định

 UBND tỉnh:

 Ban hành chủ trương, biện pháp cụ thể

thực hiện Luật, các chính sách của

Chính phủ

 Tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra

đối với các cơ quan, tổ chức trong việc

chấp hành Luật

 Giải quyết các vấn đề thuộc thẩm

quyền của UBNDLOGOThank You !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thẩm quyền ban hành văn bản QPPL

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×