Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kỹ thuật trình bày

Kỹ thuật trình bày

Tải bản đầy đủ - 0trang

LOGO5. Kỹ thuật trình bày Kiểu trình bày

 Văn bản hành chính được trình bày theo chiều

dài của trang giấy khổ A4

 Nội dung có các bảng, biểu nhưng khơng được

làm thành phụ lục riêng thì văn bản có thể được

trình bày theo chiều rộng của trang giấywww.themegallery.comLOGO5. Kỹ thuật trình bày Định lề trang văn bản

 Lề trên: cách mép trên 20-25 mm

 Lề dưới: cách mép dưới 20-25 mm

 Lề trái: cách mép trái 30-35 mm

 Lề phải: cách mép phải 15-20 mmwww.themegallery.comLOGOVẤN ĐỀ 4THỦ TỤC SAO, CHUYỂN,

QUẢN LÝ, BÃI BỎ VÀ SỬA

ĐỔI VĂN BẢNLOGOThủ tục sao văn bảnPhân loại:

 Sao y: Sao văn bản do cơ quan mình ban hành

 Sao lục: Sao văn bản do cơ quan khác ban hành

 Trích sao: Sao những nội dung cần thiếtwww.themegallery.comLOGOThủ tục sao văn bản Kỹ thuật trình bày

1. Tên loại sao văn bản (Sao y, sao lục, trích sao)

2. Tên cơ quan, tổ chức sao văn bản

3. Số, ký hiệu bản sao

4. Địa danh, ngày, tháng, năm sao văn bản

5. Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm

quyền

6. Dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản

7. Nơi nhận

www.themegallery.comLOGOThủ tục chuyển văn bản Quy tắc tổ chức

 Đánh số, ghi ngày, tháng trước khi ban hành

 Gửi đúng tuyến, không vượt cấp

 Lãnh đạo không được ghi ý kiến của mình vào

văn bản để chuyển lên cấp trên

 Các ký hiệu đặc biệt dùng khi chuyển văn

bản

 Dấu chỉ mức độ khẩn

 Dấu chỉ mức độ mật

www.themegallery.comLOGOThủtục sửa đổi, bãi bỏ, hủy

văn bản Hủy văn bản: Khi văn bản trái với pháp luật, sai

quy định hoặc ban hành không đúng thẩm

quyền

 Bãi bỏ văn bản: Khi văn bản khơng có nội dung

phù hợp, q cũ, lạc hậu hoặc đã có sửa đổi

 Đính chính: Khi văn bản có lỗiLOGONguyên tắc sửa đổi, bãi bỏ văn bản

 Văn bản chỉ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay

thế bằng một văn bản do chính cơ quan ban

hành văn bản đó

 Việc đình chỉ, bãi bỏ văn bản phải do cơ quan

Nhà nước có thẩm quyền theo luật thực hiệnwww.themegallery.comThẩm

LOGOquyền bãi bỏ, hủy bỏ văn bản

trong quản lý Nhà nước Thẩm quyền của Quốc hội

 Thẩm quyền của UB TVQH

 Thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ

 Thẩm quyền của Bộ trưởngwww.themegallery.comwww.themegallery.comThank You !

Add your company sloganLOGOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ thuật trình bày

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×