Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Bất bình đẳng và phân tầng XH 1 .Phân tầng xã hội :

III. Bất bình đẳng và phân tầng XH 1 .Phân tầng xã hội :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân tầng xã hộib. Khác biệt phân tầng xã hội và phân chia giai cấp: Phân tầng xã hội là một hiện tượng khách quan, phổ biến và khó có thể tránh

khỏi. Phân tầng xã hội có ý nghĩa rộng hơn phân chia giai cấp xã hộiPhân tầng xã hội

c. Các hệ thống phân tầng xã hội trong lịch sử: Phân tầng xã hội đóng

 Phân tầng xã hội mởPhân hóa giàu nghèo trong xã hơi –

hố ngăn cách giàu nghèoPhân tầng xã hộie. Ý nghĩa của nghiên cứu phân tầng xã hội Xác định bản chất của các giai tầng xã hội và đờisống của các giai tầng khác nhau.

 Xác định mức độ bất bình đẳng xã hội.

 Cơ sở cho nhà nước đưa ra các chính sách quản lýxã hội có hiệu quảMột số lý thuyết về bất bình đẳng và phân tầng xã hộia. Lý thuyết chức năng xã hội:

 Bất bình đẳng và phân tầng xã hội là một đặc trưng của xã hội loài người.

 Những địa vị khác nhau thực hiện những chức năng nhất định. Mức độ quan

trọng của các địa vị là khác nhau tuỳ thuộc vào chức năng của nó. Bất bình đẳng xã hội là bất bình đẳng về giá trị địa vị xã hội và là một tất yếu

khách quan. Do đó, tiêu chuẩn của sự phân tầng xã hội là giá trị địa vị xã hội.Một số lý thuyết về bất bình đẳng và phân tầng xã hộib. Quan điểm Marxism: Sự phân chia giai cấp xã hội là nguyên nhân tạo ra sự bất bình đẳng xã hội và

hệ quả của nó là phân tầng xã hội. Trong một xã hội, trình độ phân cơng lao động xã hội còn dựa vào chế độ

chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất thì đó là quan hệ giữa giai cấp bóc lột

với giai cấp bị bóc lột. Quan hệ giai cấp này là căn nguyên của bất bình đẳng

xã hội.Một số lý thuyết về bất bình đẳng và phân tầng xã hộic. Lý thuyết phân tầng của Weber: Ba yếu tố chủ yếu để phân tầng xã hội

 Đề cao địa vị xã hội và quyền lực chính trị.

 Địa vị xã hội và quyền lực chính trị có thể xuất phát từ quyền lực

kinh tế, nhưng không phải là tất yếu. Ngược lại, quyền lực kinh tế,

có thể có từ quyền lực chính trị và địa vị xã hội.

 Giai cấp là hiện thân của bất bình đẳng về kinh tế trong đó nhấn

mạnh tầm quan trọng của thị trường như là cơ sở kinh tế cho một

tầng lớp xã hội nào đó hơn là tài sản.

 Nguyên nhân đầu tiên của bất bình đẳng xã hội là khả năng

chiếm lĩnh thị trường của người lao động.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Bất bình đẳng và phân tầng XH 1 .Phân tầng xã hội :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×