Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

7 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cùng nhóm

bạn tại

“hãng cà

phê ọp ẹp

nhất” năm

1996

(Nguyên Vũ

đứng thứ 2

từ trái)Quán

Trung

Nguyên

tại

TokyoQuán nhượng quyền cà phê Trung Nguyên tại Nam

Ninh - Trung Quốc46Cà phê Trung Nguyên

Sứ mạng:

Kết nối và phát triển những người đam mê cà

phê trên toàn thế giới.Giá trị cốt lõi:

• Khát vọng lớn

• Tinh thần quốc gia, tinh thần quốc tế

• Khơng ngừng sáng tạo, đột phá.

• Thực thi tốt

• Tạo giá trị và phát triển bền vững

Giá trị niềm tin:

• Cà phê làm cho thế giới tốt đẹp hơn

• Cà phê là năng lượng cho

nền kinh tế tri thức

• Cà phê đem lại sáng tạo hướng đến

hài hòa và phát triển bền vững.47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×