Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Đo lường, đánh giá văn hóa doanh nghiệp

6 Đo lường, đánh giá văn hóa doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.6.1 Đánh giá VHDN theo mơ hình OCAI

(Organisational Culture Assessment Instrument)

HÌNHOCAICỦA

QUINNLà Mơ hình đánh giá

VHDN dựa trên 6 tiêu

chí chính:

• Các đặc điểm chính;

• Phong cách lãnh

đạo;

• Quản lý con người;

• Chất keo tổ chức;

• Tập trung chiến lược;

• Các tiêu chí thành

cơng.Mục tiêu của OCAI là đánh

giá mơ hình VHDN hiện tại

và mơ hình mong muốn là

gì.. Trong đó có 4 mơ hình

VHDN chính được xem xét

đó là:

• Mơ hình hợp tác;

• Mơ hình sáng tạo;

• Mơ hình thứ bậc;

• Mơ hình thị trường.294 MƠ HÌNH VĂN HĨA (theo OCAI )

Các tiêu chí hiệu quảPhân loại VHDN1.Văn hố hợp Sự gắn kết, sự công bằng, cởi mở, thân thiện, dễ dàng chia sẻ, trung

thành và mang tính đồng đội cao. Tập trung vào yếu tố con người cả

tác/Giađình

Collaborate–Clan

culturengắn hạn và dài hạn.2. Văn hố sáng Khả năng thích ứng, tính tự chủ, tinh thần sáng tạo, tăng trưởng.

tạo Create–Adhocracy Năng động, Chấp nhận thử thách, năng nổ, luôn dẫn đầu. Tập trung

Culturecao độ vào kết quả lâu dài. Dẫn đầu thị trường là giá trị cốt lõi.3. Văn hoá thứ Trật tự, kỷ luật, Tuân thủ nguyên tắc và quy trình, có tổ chức, ổn

định. Sự đảm bảo ổn định và hiệu quả là giá trị văn hóa cốt lõi.

bậc/Kiểm soát

Control-Hierarchy

Culture4. Văn hoá thị Thị phần, cạnh tranh, đạt mục tiêu bằng mọi giá, đánh bại đối thủ

cạnh tranh, hướng tới kết quả. Đạt vị thế dẫn đầu trong thị trường

trường

là quan trọngCompete-Market

Culture30VHDN hiên tại và mong muốn

của Ngân hàng hàng hảihướng nộiKiểm soátLinh hoạthướng ngoại385.6.2 Đánh giá VHDN theo mơ hình DOCS

(Denison Organisational Culture Survey)MDANIEL

DANIEL DENISON39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Đo lường, đánh giá văn hóa doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×