Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Các vấn đề của đạo đức kinh doanh

1 Các vấn đề của đạo đức kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanhKhái niệm Đạo đứcĐạo đức trong tiếng Anh là ethics, tiếng Hy

Lạp ethiko và ethos, nghĩa là phong tục hoặc

tập quán.Đạo đức liên quan tới những cam kết về luân

lý, trách nhiệm và công bằng xã hội.Đạo đức là những nguyên tắc

cư xử để phân biệt Tốt và

Xấu, Đúng và Sai

Chuẩn mực đạo đức là những nguyên tắc,

quy tắc đạo đức được mọi người thừa

nhận trở thành những mực thước,

khuôn mẫu để xem xét đánh giá và

điều chỉnh hành vi của con người trong

xã hội.* Đạo đức có

tính giai cấp, tính

khu vực, tính địa phương.

* Nội dung các chuẩn mực

đạo đức thay đổi theo điều kiện

lịch sử cụ thể.

* Điều chỉnh các hành vi của con

người theo các chuẩn mực và quy

tắc đạo đức xã hội: Độ lượng,

khoan dung, khiêm tốn, dũng cảm,

trung thực, tín, thiện…32.1.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanhLịch sử đạo đức kinh doanhTrước thế kỷ XX: ở phương Tây, đạo đức kinh doanh xuất phát từ

những tín điều của Tơn giáo.Thế kỷ XX:

-Thập kỷ 60: Mức lương công bằng, quyền của người công nhân,đến mức sinh sống của họ, ô nhiễm, các chất độc hại, quyền bảo

vệ người tiêu dùng

-Những năm 70: hối lộ, quảng cáo lừa gạt, an toàn sản phẩm,

thông đồng câu kết với nhau để đặt giá cả

-Những năm 80: các Trung tâm nghiên cứu ĐĐkd; Uỷ ban đạo

đức và Chính sách xã hội để giải quyết những vấn đề đạo đức

trong công ty.

-Những năm 90: Thể chế hoá các vấn đề đạo đức kinh doanh

thành Luật

-Từ năm 2000 đến nay: Được tiếp cận, được xem xét từ nhiều góc

độ khác nhau: Từ luật pháp, triết học và các khoa học xã hội

khác...

42.1.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanhKhái niệm đạo đức kinh doanhĐạo đức kinh doanh là một tập

hợp các nguyên tắc, chuẩn mực

có tác dụng điều chỉnh, đánh giá,

kiểm soát hành vi của các chủ thể

kinh doanh.

• Những chuẩn mực, ngun tắc có

tác dụng hướng dẫn hành vi và

được những người hữu quan sử

dụng để phán xét một hành động

cụ thể là đúng-sai, phù hợp hay

không phù hợp nhận thức của xã

hội (những người hữu quan) về

các hành vi tương tự.

 Đạo đức kinh doanh là một

dạng đạo đức nghề nghiệp, có

tính đặc thù của hoạt động kinh

doanh..\..\TƯ

LIỆUTẮC

CHƯƠNG

3. Đạo

kinh

CÁC NGUYEN

VÀ CHUẨN

MỰCđức

CỦA

ĐẠOdoanh\Độc

ĐỨC

KINH

quyền

vàDOANH

cái giá phải trả.doc

1. Tính trung thực

2. Tơn trọng con người

3. Gắn lợi ích của DN với lợi ích của khách

hàng và xã hội

4. Coi trọng hiệu quả gắn với trách nhiệm

xã hội

5. Bí mật và trung thành với các trách

nhiệm đặc biệt

ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH6. Tầng lớp doanh nhân làm nghề KD

7. Khách hàng

PHẠM VI ÁP DỤNG8. Người làm cơng

9. Khách hàng

10. Chính phủ

11. Cổ đơng

12. Nhà cung ứng

13. Cơng đồn

14. Thể chế chính tr xó hi5Vai trò của đạo đức kinh doanhGóc vuông xác định tính chất đạo đức và pháp lý của

hành viPhi

Hợp

pháp Pháp

IIIHợp đạo lý

Phản đạo lýHợp đạo lý

Phản đạo lýIIIIVPhi

phápHợp

pháp2.1.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanhVai trò của đao đức kinh doanh

Đạo đức kinh doanh:

1- Góp phần điều chỉnh hành vi của

các chủ thể kinh doanh

2- Góp phần vào chất lượng của

doanh nghiệp

3- Góp phần vào sự cam kết và tận

tâm của nhân viên

4- Góp phần làm hài lòng khách

hàng

5- Góp phần tạo ra lợi nhuận cho

doanh nghiệp

6- Góp phần vào sự vững mạnh của

nền kinh tế quốc gia

72.1.1.2 Vấn đề đạo đức trong kinh doanh

Vấn đề đạo đức là gì?

• Trường hợp, hồn cảnh phải lựa chọn trong nhiều cách hành

động khác nhau để chọn ra một cách hành động tốt nhất trên

cơ sở quan niệm đúng-sai phổ biến trong xã hội (chuẩn mực

về đạo lý xã hội)

• Tình huống khó xử có nhiều cách hành động trái ngược nhau

và buộc một người phải lựa chọn hoặc cách này hoặc cách

khác.2.1.2 Mâu thuẫn là nguồn gốc của các vấn đề đạo đức trong kinh doanh

• Nguồn gốc các vấn đề đạo đức Là những mâu thuẫn nảy sinh trong cỏc lnh vc, gia

cỏc cỏ nhõn, tp th,Các vấn đề đạo đức nảy sinh:

Giữa các đối tợng hữu quan

Trong các lĩnh vực hot ng chuyên môn (marketing, kỹ

thuật, nhân sự, tài chính, qnản lý)

Do xung đột về quan đểm, quyền lực, phối hợp, lợi ích- Các câu hỏiĐối tợng hữu quan: Những ngời có liên quan là những Ai?Lĩnh vực: Vấn đề họ phải đơng đầu khi ra quyết định gì?Nguyên nhân: Tại sao lại khó khăn khi ra quyết định?Bản chất: Mâu thuẫn cơ bản giữa họ trong cách giải quyết vấn đề là

gì?

>>> NV phải đối mặt với các vấn đề ĐĐ khi họ buộc phải tiến hành nhiệm vụ mà họ biết là vơ ĐĐ* Các khía cạnh của mâu thuẫn

Mâu thuẫn về triết lí

Mâu thuẫn về quyền lực

Mâu thuẫn trong sự phối hợp

Mâu thuẫn về lợi ích

* Các lĩnh vực có mâu thuẫn

Marketing

Phương tiện kỹ thuật

Nhân lực

Kế tốn, tài chính

Quản lýNgn gèc mâu thuẫni

itng

tng

hữu

hữuquan

quan

bên

bêntrong

trong

(chủ

(chủsở

sởhữu,

hữu,Khớa

Khớacnh

cnh(quan

(quan

điểm,

điểm,triết

triếtlý,

lý,quyền

quyền

lực,

lực,mối

mốiquan

quanhệ,

hệ,lợilợi

ích)

ích)

Mâu

Mâuthuẫn

thuẫnng

ngời

ờiquản

quảnlýlýđại

đạidiện

diệnCty,

Cty,

ng

ngời

ờilao

lao

động)

động)12/15/18i

itng

tnghữu

hữu

quan

quanbên

bên

ngoài

ngoài(khách

(khách

hàng,

hàng,công

côngty

ty

khác,

khác,cộng

cộng

đồng,

đồng,chính

chínhLĩnh

Lĩnhvực

vực(marketing,

(marketing,

công

côngnghệ,

nghệ,nhân

nhânlực

lực

kế

kếtoán-tài

toán-tàichính,

chính,

quản

quảnlý)

lý)

Trn c Dngphủ)

phủ)11i tng hu

quan v cỏc lnh

vc quan hệChính phủChủ sở

hữu

Người

lao

độngSản xuấtNgười

tiêu

dùngMarketingCạ

nhng

đồ

ng

Cộ12/15/18Tài

chínhtra

nhQuản

Trần Đức Dũng12Các khía cạnh thể hiện

của o c kinh doanh

đạo đức

kinh doanhXem xột trong cỏc chc năng

của DN

1. Đạo đức trong quản trị

nguồn nhân lực

2. Đạo đức trong

Marketting

3. Đạo đức trong kế toán,

kiểm toánXem xét trong quan hệ

với các đối tượng hữu quan

1. Đạo đức trong quan hệ của chủ

sở hữu

2. Đạo đức trong quan hệ với người

lao động

3. Đạo đức trong quan hệ với khách

hàng

4. Đạo đức trong quan hệ với đối

thủ cạnh tranhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Các vấn đề của đạo đức kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×