Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương IV: Các giải pháp bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ

Chương IV: Các giải pháp bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng:

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt

Trong giai đoạn xây dựng cần thiết phải sử dụng các biện pháp khắc phục để

tránh trượt lở đất tránh hủy hoại địa hình và ơ nhiễm nước. Tác động lên nước

ngầm và nước mặt có thể đứợc giảm mạnh nếu cơng tác xây dựng liên quan đến

đất được tiến hành trong mùa khơ. Như vậy xói mòn có thể được giảm thiểu. Các

loại rác thải cần phải được quản lý chặt chẽ. Cơng nhân tham gia thi cơng cần

được bố trí lán trại với các hệ thống, cấp thoát nước đảm bảo vệ sinh để giữ gìn

mơi trường sống. Các cơng đoạn như rửa cát đá sẽ thải ra một lượng nước có

nhiều bùn cát và lượng nước này khơng được phép thải vào hệ thống thoát nước

mà phải qua bể lắng trước đó.

Để giảm bớt tác động đến mơi trường khơng khí, những biện pháp sau đây

được đề nghị:

Phun nước để giảm bụi trong khi thi công đất.

Các thiết bị máy móc xây dựng cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo

điều kiện vận hành tối ưu.

Tổ chức tốt việc vận chuyển vật liệu, ví như tránh giờ cao điểm, che đậy chu

đáo. Vật liệu cần được chứa trong các nhà kho. Cần áp dụng các biện pháp thi

công hiện đại, cơ giới hoá trong vận hành và tối ưu hố q trình thi cơng.

Để tránh ơ nhiễm mơi trường nước tại cơng trường, nơi có các lán trại tạm

thời cho cơng nhân ở, phải có những quy định vệ sinh chặt chẽ, nhất là việc xả

nước thải và phế thải rắn sinh hoạt. Nên ưu tiên tuyển dụng những cơng nhân có

điều kiện tự lo chỗ ở để giảm bớt nhu cầu lán trại tạm tại công trường thi cơng của

Phương án.

Trong q trình hoạt động

Khác với giai đoạn xây dựng, tác động môi trưởng trong giai đoạn này có

tính chất lâu dài và đòi hỏi các biện pháp khắc phục có tính chất dài hạn.

Ban quản lý trong khu nhà cần có cơ chế quản lý hợp lý. Thực thi việc thu

gom và xử lý chất rắn theo định hướng phát triển bền vững.

Chi nhánh tại Thanh Hóa - công ty TNHH Thạch Việt13Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng:

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt

Kết luận: Theo sự phân tích đánh giá và các hướng khắc phục nêu trên,

phương án khi thực thi xây dựng cũng như quá trình vận hành sau này, xét về mức

độ ảnh hưởng tiêu cực hai chiều: Phương án tới Môi trường & Môi trường tới

Phương án là ở mức nhẹ, chấp nhận được. Và vì thế phương án có tình khả thi về

mơi trường.

4.2. Các giải pháp phòng chống cháy nổ:

4.2.1. Giải pháp thiết kế hệ thống PCCC:

Sau khi nghiên cứu đặc điểm kiến trúc, quy mơ, tính chất sử dụng và mức độ

nguy hiểm của cơng trình, giải pháp thiết kế hệ thống chữa cháy bao gồm:

4.2.2. Hệ thống bình chữa cháy:

+ Trong trường hợp đám cháy mới phát sinh với diện tích nhỏ có thể sử dụng

các bình chữa cháy xách tay để chữa. Bình chữa cháy cầm tay trang bị cho cơng

trình là loại bình bột tổng hợp ABC-MFZL4 và bình CO2MT3 các bình này do

Trung Quốc sản xuất.

+ Bình chữa cháy cá nhân MFZL4 được bố trí ở sảnh các tầng, tại vị trí dễ

quan sát và thao tác giúp cho việc chữa cháy các đám cháy nhỏ, mới phát sinh.

4.2.3. Hệ thống chữa cháy họng nước và vách tường:

Ngồi các bình chữa cháy xách tay, cơng trình cần có các hệ thống chữa cháy

có hiệu lực lớn hơn. Để đáp ứng yêu cầu này cần phải lắp đặt sẵn hệ thống chữa

cháy họng nước, vách tường.

+ Họng nước chữa cháy được bố trí bên trong trung tâm, cạnh lối ra vào, cầu

thang, hành lang, nơi dễ nhìn thấy, dễ sử dụng. Các họng được thiết kế đảm bảo

bất kỳ điểm nào của cơng trình cũng được vòi vươn tới, tâm họng nước được bố

trí ở độ cao 1,25m so với mặt sàn. Mỗi họng nước được trang bị một cuộn vòi vải

cuốn cao su đường kính 50mm dài 20m, một lăng phun đường kính miệng phun

13mm và các khớp nối, lưu lượng phun 2,5lít/s và áp lực các họng đảm bảo chiều

cao cột nước đặc  6m. Căn cứ vào kiến trúc thực tế của cơng trình ta bố trí đảm

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt14Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng:

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt

bảo các đám cháy ở bất kỳ khu vực nào trong cơng trình đều được phun nước dập

tắt, bán kính hoạt động đến 25m.

+ Ngồi các họng chữa cháy vách tường cơng trình còn được thiết kế các trụ

chữa cháy ngoài nhà D65 xung quanh cơng trình nhằm chữa cháy cho cơng trình

từ bên ngoài và tiếp nước từ xe chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên

nghiệp.

Chương V: Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

5.1. Tổng mức đầu tư: 10.500.000.000 đồng

(Nguồn vốn: vốn tự có của chủ đầu tư và vốn từ các nguồn huy động hợp

pháp khác).

5.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội.

Xuất phát từ những nhu cầu về thị trường tiêu thụ ngày càng lớn nói trên,

nhận thấy rằng việc xây dựng Chi nhánh tại Thanh Hóa – Công ty TNHH Thạch

VIệt là cần thiết đảm bảo được hiệu quả kinh doanh và tồn tại lâu dài trong xuất

khẩu nền kinh tế cạnh tranh nói chung, nhu cầu về xây dựng dân dụng và cơ sở hạ

tầng củng rất cấp bách để kịp với tốc độ phát triển của nền kinh tế nói chung và

kinh tế khu vực nói riêng.

Chương VI: Kiến nghị

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt xin chính quyền các

cấp và các ngành có liên quan tạo điều kiện giúp đỡ xem xét chấp thuận chủ

trương, địa điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng sớm giao được giao đất để thực

hiện dự án với quy mô và vị trí như trên, làm cơ sở để tiến hành các bước tiếp

theo. Đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp, đưa đời sống

gia đình và xã hội ngày càng thịnh vượng hơn.

Do đó Cơng ty cơng ty TNHH Thạch Việt – chi nhánh tại Thanh Hóa kính đề

nghị sở xây dựng thanh hóa cùng các ban nghành xem xét, chấp thuận chủ trương

địa điểm để thực hiện dự án đúng quy định của pháp luật./.

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt15Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng:

Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt

Thanh Hóa, ngày …. tháng 9 năm 2015Chi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty

TNHH Thạch Việt

Giám đốcChi nhánh tại Thanh Hóa - cơng ty TNHH Thạch Việt16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương IV: Các giải pháp bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×