Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4. Đường ảnh hưởng mômen

Hình 4. Đường ảnh hưởng mômen

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ Án Bê Tông Cốt ThépM i , sd = η ( 1,0.DC + 1, 0.DW + 1,0.mg M .PLL ) ωM + 1,0.k .mg M . ( 1 + IM ) ∑ LLi , M yi , M Trong các công thức trên:PLL: Tải trọng làn rải đều (9,3kN/m).LLi ,M: Tải trọng tập trung của bánh xe hoạt tải thiết kế ứng với ĐAHmg M: Hệ số phân bố ngang tính cho mơmen (đã tính cả hệ số làn xe m).mômen tại mặt cắt i.(1+IM) : Hệ số xung kích

: Diện tích ĐAH mơmen tại mặt cắt thứ i, tương ứng dưới tải trọng

ωM

rải đều.

k

: Hệ số cấp đường. Ở đây, k = 0,6.

: Tung độ ĐAH mômen tương ứng dưới tải trọng bánh xe đang xét

y

i,M(tim bánh xe).

+ Xếp tải lên ĐAH mô men tại mặt cắt 1:

110kN 110kN

1,2m

145kNTandemLoad

35kN145kN

4,3m4,3mTandemLoad

LaneLoad

DW

DC1,35 1,23

y1=y4 y50,92

y20,49Dah M2y3Hình 5. Xếp tải lên đường ảnh hưởng mô men tại mặt cắt 1

-Mô men uốn tại mặt cắt 1:

= 419.86

= 268.69

= 389.91

= 251.57+ Xếp tải lên ĐAH mô men tại mặt cắt 2:-8-Đồ Án Bê Tông Cốt Thép

110kN 110kN

1,2m

145kNTandemLoad

35kN145kN

4,3mTandemLoad4,3mLaneLoad

DW

DC

2,4 2,161,540,68

y3y2y1=y4 y5Dah M2Hình 6. Xếp tải lên đường ảnh hưởng mô men tại mặt cắt 2

-Mô men uốn tại mặt cắt 2:

=734.31

==470.75

= 692.49

= 446.85+ Xếp tải lên ĐAH mô men tại mặt cắt 3:

110kN 110kN

1,2m

145kNTandemLoad

35kN145kN

4,3m4,3mTandemLoad

LaneLoad

DW

DC3,15 2,791,860,57Dah M3y3

y2

y1=y4 y5Hình 7. Xếp tải lên đường ảnh hưởng mơ men tại mặt cắt 3

-Mô men uốn tại mặt cắt 3:

= 939.58kN.m

==604.03kN.m

= 905.43

= 584.52+ Xếp tải lên ĐAH mô men tại mặt cắt 4:-9-Đồ Án Bê Tông Cốt Thép

110kN 110kN

1,2m

145kNTandemLoad

35kN145kN

4,3mTandemLoad4,3mLaneLoad

DW

DC

3,6 3,121,021,88y3Dah M4y2

y5y1=y4Hình 8. Xếp tải lên đường ảnh hưởng mơ men tại mặt cắt 4

-Mô men uốn tại mặt cắt 4:

==1057.93 kN.m

= 681.25kN.m

= 1029.51

= 665.01+ Xếp tải lên ĐAH mô men tại mặt cắt 5:

110kN 110kN

1,2m

145kN35kN145kN

4,3mTandemLoad4,3mTandemLoad

LaneLoad

DW

DC1,63,75 3,151,6

y2y3

y1=y4y5Hình 9. Xếp tải lên đường ảnh hưởng mô men tại mặt cắt 5

-Mô men uốn lớn nhất tại mặt cắt 5:

==1078.87kN.m

==696.41kN.m

= 1064.73

-10-Dah M5Đồ Án Bê Tơng Cốt Thép

= 688.33Để tiện tính tốn ta có thể lập bảng theo mẫu sau:

Bảng 1: Giá trị mômen

ωMM itruck

,cddem

M itan

,cdM itruck

, sddem

M itan

, sd(m 2 )( kNm )( kNm )( kNm )( kNm )(8)

0(9)

0(10)

0(11)

0.(12)

0419.86389.91268.69251.5713.52734.31692.49470.75446.8517.745939.58905.43604.03584.5220.281057.931029.51681.25665.0121.1251078.871064.73696.41688.33Mặt

cắtxi

(m

)y1y2y3y4y5(1)

0(2)

0(3)

0(4)

0(5)

0(6)

0(7)

011,3 1,17 0,730,31,17 1,047.60522,6 2,08 1,22 0,36 2,08 1,8433,9 2,73 1,44 0,15 2,73 2,3745,2 3,121,40,54 3,12 2,6456,5 3,251,11,1yi , M3,25 2,65So sánh các giá trị ghi ở cột (9) với cột (10), ta thấy hoạt tải TruckLoad gây ra hiệu

ứng moomen lớn hơn so với hoạt tải TandemLoad. Ta lấy giá trị TruckLoad để tính

tốn thiết kế dầm.

Vẽ được biểu đồ bao mômen cho dầm ở TTGH cường độ:01234567891015m812,151422,471830,972068,922120,72068,921830,971422,47812,15MHình 10. Biểu đồ bao mơmen M (kN.m)2.2 Xác định lực cắt-11-Đồ Án Bê Tông Cốt Thép2.2.1 Vẽ đường ảnh hưởng lực cắt tại các tiết diện:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1015m

Dah V01

0,1Dah V10,9

0,2Dah V20,8

0,3Dah V30,7

0,4

0,6

0,5Dah V4

Dah V50,5

Hình 11. Đường ảnh hưởng lực cắt

2.2.2 Tính tốn:

- Để tính lực cắt tại mặt cắt nào đó, ta tiến hành xếp tải bất lợi nhất lên đường ảnh

hưởng lực cắt tại mặt cắt ấy. Tính diện tính đường ảnh hưởng tương ứng dưới tải trọng

rải đều và tính tung độ đường ảnh hưởng tương ứng dưới tải trọng tập trung.

a- Đối với TTGH cường độ, lực cắt V tại mặt cắt thứ (i) nào đó của dầm được

xác định theo cơng thức sau:

Vi ,cd = η ( 1, 25.DC + 1,5.DW ) ωV + 1, 75.mgV .PLL .ω1V + 1, 75.k .mgV . ( 1 + IM ) ∑ LLi ,V yi ,V 

b- Đối với TTGH sử dụng, lực cắt V tại mặt cắt thứ (i):

Vi , sd = η ( 1, 0.DC + 1, 0.DW ) ωV + +1, 0.mgV .PLLω1V + 1, 0.k .mgV . ( 1 + IM ) ∑ LLi ,V yi ,V 

+Xếp tải lên ĐAH lực cắt tại mặt cắt 0:

-Lực cắt tại mặt cắt 0:

= 403.12 kN

== 254.94kN= 367.50kN

-12-Đồ Án Bê Tông Cốt Thép

==234.59kN

110kN 110kN

1,2m

145kNTandemLoad

35kN145kN

4,3m4,3mTandemLoad

LaneLoad

DW

DC0,92

1

y1=y4 y50,710,43Dah V0y3y2Hình 13. Xếp tải lên đường ảnh hưởng lực cắt tại mặt cắt 1

+Xếp tải lên ĐAH lực cắt tại mặt cắt 1:

-Lực cắt tại mặt cắt 1:

337.99= 212.81kN

= 310.88kN

== 197.32kN

110kN 110kN

1,2m

145kNTandemLoad

35kN145kN

4,3mTandemLoad4,3mLaneLoad

DW

DC

0,1 0,820,550,9

y1=y4 y50,33Dah V1y3Hình 13. Xếp tải lên đường ảnh hưởng lực cắt tại mặt cắt 1

+Xếp tải lên ĐAH lực cắt tại mặt cắt 2

-Lực cắt tại mặt cắt 2:

=274.16

=171.42

= 255.56kN-13-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4. Đường ảnh hưởng mômen

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×