Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 6: Chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là 40 m, chiều dài hơn chiều rộng 4 m. Chiều rộng thửa ruộng dài là bao nhiêu mét?

Bài 6: Chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là 40 m, chiều dài hơn chiều rộng 4 m. Chiều rộng thửa ruộng dài là bao nhiêu mét?

Tải bản đầy đủ - 0trang

………………….......................................................................................................................

................

DẠNG 10: TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH HÌNH VNG, HÌNH CHỮ NHẬT

Câu 1 (**) Tính diện tích của mảnh vườn hình vng có cạnh dài 125 m

Bài giải:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….....................................

Câu 2: Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 120 m, chiều dài gấp 3 lần chiều

rộng. Vậy chu vi khu đất đó là:...............................................................................

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Diện tích hình

chữ nhật đó là:

A. 720 cm2B. 36 cm2C. 144cm2D. 72 cm2DẠNG11: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

Câu 1(*): Điền vào chỗ trống để có kết quả đúng:

468 : 3 + 61 x 4 = ……………… …………...

a/ 4237 x 18 -34 578=........................................b/ 46 857 + 3444 : 28=..........................=................................=................................=................................=.................................c/ (601 759 – 404 0 83 ) : 342 =....................................... d/ 6784: 64 x 137=........................

=................................

=................................10=................................

=.................................DẠNG 12: TÍNH BẰNG CÁCH THUẬN TIỆN NHẤT

Bài 1/ Tính bằng cách thuận tiện:

a/ 428 x 36 + 64 x 428= ..............................b/ 512 x 47 – 37 x 512=............................=................................=................................=................................=.................................c/ 96 : 4 + 104 : 4 = ................................d/1775 :5- 275 : 5=.........................=................................=................................=................................=.................................g/ 72 x 11 : 9 =...................................h/ 72 x 4 x 25=............................=................................=................................=................................=.................................k/ (4 x 37) x 25=.............................i/125 x 25 x 8 x4 = ........................=................................=................................=................................=.................................l/123 + 169 + 177 + 131= ..........................m/345 + 236 + 655 + 764=..........................=................................=................................=................................=.................................11Bài 2:Tính bằng cách cách thuận tiện (theo mẫu):

(12 x 47) : 4 = (12 : 4) x 47 = 3 x 47 =141

a/ (72 x 92) : 9=.....................................................................................................................`

b/ (142 x 48 ): 8 =.....................................................................................................................

c/ 288 : (8 x 2)=.....................................................................................................................

Bài 3 (***) Tính bằng cách thuận tiện nhất

2008 x 76 + 2008 x 43 – 2008 x 19

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….......................................................

.................................................................................................................................................

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….......................................................

.................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….......................................................

.................................................................................................................................................

DẠNG 13: HÌNH HỌCCâu1: Trong hình bên có:

góc nhọn

góc vng

góc tù12góc bẹt

Câu 2(***): Cho hình vẽ dưới đây. Biết ABCD là hình vng, ABNM và MNCD là các

hình

chữ

nhật.

Điền

kết

quả

vào

chỗ

chấm

cho

đúng:

BA

1/ Trên hình vẽ có ……. góc vng.

2/ Đoạn thẳng AB song song với các đoạn thẳng …………………………………………

3/ Đoạn thẳng AD vuông góc với các đoạn thẳng ……………………………....................

MDCâu 3: Viết vào chỗ chấm theo mẫu:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………13NC………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………Câu 4: Cho hình vẽ sau:a/ Nêu tên các cặp cạnh song song trong hình:..……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….….…..

…………………………………

b/ Nêu tên các cặp cạnh vng góc trong hình..……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….….…..

…………………………………14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 6: Chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là 40 m, chiều dài hơn chiều rộng 4 m. Chiều rộng thửa ruộng dài là bao nhiêu mét?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×