Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Mô hình dữ liệu quan hệ

7 Mô hình dữ liệu quan hệ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp2017-2018CHƯƠNG 4 : PHẦN MỀM THIẾT KẾ

Khi người sử dụng chạy phầm mềm, giao diện đăng nhập sẽ hiển thị như hình

4.1, yêu cầu người sử dụng phải nhập tài khoản, mật khẩu. Nếu nhập đúng mới có

thể đăng nhập phần mềm và sử dụng các chức năng khác của phần mềm, nếu nhập

sai sẽ không đăng nhập được.Hình 4.1 Giao diện đăng nhập

-Tài khoản: Nhập tài khoản của người sử dụng.

Mật khẩu: Nhập mật khẩu của người sử dụng.

Chọn nút Đăng nhập để tiến hành đăng nhập.-Chọn nútđể đóng giao diện.Khi đăng nhập thành cơng, giao diện chính của phần mềm sẽ như hình 4.2, người

sử dụng có thể sử dụng các chức năng tại đây.Hình 4.2 Giao diện chính của phần mềmTrang 76Khóa luận tốt nghiệp2017-2018Có 4 tab chính là Danh mục, Hệ thống, Chức năng, Tiện ích:

+Danh mục : Gồm các chức năng quản lý khách hàng, nhà cung cấp, đại lý,sản phẩm, loại sản phẩm.

+ Hệ thống: Gồm các chức năng liên quan đến hệ thống phần mềm như đăng

+xuất, tài khoản, phân quyền, đổi mật khẩu, sao lưu và phục hồi.

Chức năng: Gồm các chức năng chính nhập hàng, bán hàng, thống kê doanh

thu, thống kê hàng hóa, thống kê khách hàng, thống kê tồn kho, bảo hành,+bảo trì, quản lý hóa đơn.

Tiện ích : Gồm chức năng giới thiệu phần mềm, thay đổi giao diện chínhTrang 77Khóa luận tốt nghiệp2017-20184.1 Giao diện hệ thốngHình 4.3 Giao diện hệ thống

4.1.1Chức năng đăng xuấtKhi chọn Đăng xuất, giao diện chính của phần mềm sẽ được đóng lại.

4.1.2Chức năng quản lý phân quyềnHình 4.4 Giao diện form phân quyềnTrang 78Khóa luận tốt nghiệp2017-2018Chức năng chính của form là phân quyền cho các tài khoản. Giao diện này chỉ có

quản lý mới có thể truy cập được.

Nhân viên quản lý chọn tên nhân viên, sau đó check vào danh sách form bên

cạnh mà nhân viên đó được phép truy cập. Form khơng được check thì sẽ k được

phép truy cập.

4.1.3Chức năng đổi mật khẩuHình 4.5 Giao diện form đổi mật khẩu

Chức năng đổi mật khẩu cho phép thay đổi mật khẩu cho tài khoản. Giúp người

sử dụng có thể đổi mật khẩu theo ý muốn.

-Mật khẩu cũ: Nhập mật khẩu cũ của tài khoản.

Mật khẩu mới: Nhập mật khẩu mới.

Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu mới.

OK: Chấp nhận đổi mật khẩu.

Cancel: Đóng form.Trang 79Khóa luận tốt nghiệp

4.1.4

4.1.4.12017-2018Chức năng sao lưu – phục hồi

Chức năng sao lưuHình 4.6 Giao diện form sao lưu dữ liệu

Chức năng này dùng để sao lưu cơ sở dữ liệu nhằm mục đích lưu trữ và sao lưu

dự phòng, hạn chế thiệt hại khi cơ sở dữ liệu bị mất hoặc lỗi.

-Chọn đường dẫn: Đường dẫn lưu và tên tập tin sao lưu. Nhấn vào nút Browse để-chọn đường dẫn.

Nhập tên dữ liệu : Nhập tên CSDL sao lưu.

Chọn Thực thi để tiến hành.

Chọn Đóng để thốt giao diện.

4.1.4.2 Chức năng phục hồiHình 4.7 Giao diện form phục hồi dữ liệu

Khôi phục lại cơ sơ dữ liệu từ tập tin sao lưu dự phòng đã tạo ra ở mục 4.1.4.1

-Chọn đường dẫn : Đường dẫn lưu và tên tập tin phục hồi. Nhấn vào nút Browse để-chọn đường dẫn.

Chọn Thực thi để tiến hành phục hồi.

Chọn Đóng để thốt giao diệnTrang 80Khóa luận tốt nghiệp2017-20184.2 Giao diện danh mụcHình 4.8 Giao diện danh mục

4.2.1Chức năng quản lý sản phẩmHình 4.9 Giao diện quản lý sản phẩm

Chức năng chính của form là thêm,xóa, sửa sản phẩm.

-Thêm sản phẩm

Bước 1 : Nhấn nút Thêm

Bước 2: Nhập thông tin sản phẩm cần thêm.

Bước 3: Nhấn Cập nhật để phần mềm tiến hành kiểm tra và lưu thông tin vào cơ

sở dữ liệu.

Trang 81Khóa luận tốt nghiệp2017-2018Sửa sản phẩm

Bước 1: Chọn sản phẩm muốn Sửa.

Bước 2: Sửa thông tin sản phẩm.

Bước 2: Nhấn Cập nhật để phần mềm tiến hành kiểm tra và cập nhật vào cơ sở

--dữ liệu.

Xóa sản phẩm

Bước 1: Chọn sản phẩm cần Xóa.

Bước 2: Nhấn Xóa để tiến hành xóa sản phẩm và phầm mềm sẽ cập nhật lại cơ

sở dữ liệu.

Đóng: Đóng form.

4.2.2Chức năng quản lý loại sản phẩmHình 4.10 Giao diện quản lý loại sản phẩm

Chức năng chính của form là thêm,xóa, sửa loại sản phẩm.

-Thêm loại sản phẩm

Bước 1 : Nhấn nút Thêm

Bước 2: Nhập thông tin loại sản phẩm cần Thêm.

Bước 3: Nhấn Cập nhật để phần mềm tiến hành kiểm tra và lưu thông tin vào cơ

sở dữ liệu.

Sửa loại sản phẩm

Bước 1: Chọn loại sản phẩm muốn Sửa.

Bước 2: Sửa thông tin loại sản phẩm.

Bước 2: Nhấn Cập nhật để phần mềm tiến hành kiểm tra và cập nhật vào cơ sở

dữ liệu.

Trang 82Khóa luận tốt nghiệp

-2017-2018Xóa loại sản phẩm

Bước 1: Chọn loại sản phẩm cần Xóa.

Bước 2: Nhấn Xóa để tiến hành xóa loại sản phẩm và phầm mềm sẽ cập nhật lại

cơ sở dữ liệu.

Đóng: Đóng form.Trang 83Khóa luận tốt nghiệp

4.2.32017-2018Chức năng quản lý khách hàngHình 4.11 Giao diện quản lý khách hàng

Chức năng chính của form là thêm,xóa, sửa loại khách hàng.

-Thêm khách hàng

Bước 1 : Nhấn nút Thêm

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng cần Thêm.

Bước 3: Nhấn Cập nhật để phần mềm tiến hành kiểm tra và lưu thông tin vào cơ

sở dữ liệu.

- Sửa khách hàng

Bước 1: Chọn khách hàng muốn Sửa.

Bước 2: Sửa thông tin khách hàng.

Bước 2: Nhấn Cập nhật để phần mềm tiến hành kiểm tra và cập nhật vào cơ sở-dữ liệu.

Xóa khách hàng

Bước 1: Chọn khách hàng cần Xóa.

Bước 2: Nhấn Xóa để tiến hành xóa và phầm mềm sẽ cập nhật lại cơ sở dữ liệu.

Đóng: Đóng form.Trang 84Khóa luận tốt nghiệp

4.2.42017-2018Chức năng quản lý nhà cung cấpHình 4.12 Giao diện quản lý nhà cung cấp

Chức năng chính của form là thêm,xóa, sửa nhà cung cấp.

-Thêm nhà cung cấp

Bước 1 : Nhấn nút Thêm

Bước 2: Nhập thông tin nhà cung cấp cần Thêm.

Bước 3: Nhấn Cập nhật để phần mềm tiến hành kiểm tra và lưu thông tin vào cơ

sở dữ liệu.

- Sửa nhà cung cấp

Bước 1: Chọn nhà cung cấp muốn Sửa.

Bước 2: Sửa thông tin nhà cung cấp.

Bước 2: Nhấn Cập nhật để phần mềm tiến hành kiểm tra và cập nhật vào cơ sở-dữ liệu.

Xóa nhà cung cấp

Bước 1: Chọn nhà cung cấp cần Xóa.

Bước 2: Nhấn Xóa để tiến hành xóa và phầm mềm sẽ cập nhật lại cơ sở dữ liệu.

Đóng: Đóng form.Trang 85Khóa luận tốt nghiệp

4.32017-2018Giao diện chức năngHình 4.13 Giao diện chức năng

4.3.1Chức năng nhập hàngHình 4.14 Giao diện chức năng nhập hàng(quản lý nhập xuất)Trang 86Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Mô hình dữ liệu quan hệ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×