Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Các bảng sử dụng trong chương trình

6 Các bảng sử dụng trong chương trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

STT

1

2

3

4

5

6

7

82017-2018Hóa đơn

Tên thuộc tínhKiểuKích

thướcRàng buộc

Not null,

Chính5Diễn giảiMaHDVarcharMã hóa đơnNgayLapDateTimeMaTaiKhoanVarcharDaThanhToanBitTenKhachHangNvarchar50Tên khách hàngSoDTVarchar11Số điện thoạiDiaChiNvarchar50Địa chỉGhiChuNvarchar50Ghi chúNgày Lập

Not null,

Ngoại5Mã Tài Khoản

Đã thanh tốnBảng 3.3 Bảng hóa đơn

STT

1Tài khoản

Tên thuộc

tính

MaTaiKhoa

nKiểuKích

thướcRàng buộcNvarchar5TenTKNvarchar50MatKhauNvarchar10HoTenNvarchar50Họ TênSoDTVarchar11Số Điện Thoại6SoCmndVarchar107

8DiaChi

GhiChuNvarchar

50

Nvarchar

50

Bảng 3.4 Bảng tài khoản2

3

4

5Not null, ChínhDiễn giải

Mã tài khoản

Tên tài khoảnNot nullTrang 72Mật KhẩuSố Chứng Minh

Nhân Dân

Địa Chỉ

Ghi ChúKhóa luận tốt nghiệp2017-2018Khách hàng

STT1

2

3

4Tên thuộc

tínhKiểuKích

thướ

cRàng buộcDiễn giảiMaKHVarchar5Not null, ChínhMã khách hàngTenKHNvarchar50Not nullTên khách hàngSoDTVarchar11Số địa chỉGhiChuNvarchar50Ghi ChúBảng 3.5 Bảng khách hàng

STT

1

2

3

4

5Chi tiết hóa đơn

Tên thuộc

tínhKiểuKích

thướcRàng buộcDiễn giảiMaCTHDNchar10Not null,

ChínhMã chi tiết hóa đơnMaHDNvarchar20NgoạiMã hóa đơnMaSPNvarchar20NgoạiMã sản phẩmSoLuongIntSố lượngSPTangBitSản phẩm tăng

Bảng 3.6 Bảng chi tiết hóa đơnSTT

1

2Loại sản phẩm

Tên thuộc

tínhKiểuKích

thướcMaLoaivarchar5TenLoaiNvarchar50Ràng buộc

ChínhBảng 3.7 Bảng loại sản phẩmTrang 73Diễn giải

Mã Loại

Tên LoạiKhóa luận tốt nghiệp

STT1

2

3

4

5

62017-2018Kho

Tên thuộc

tính

IDKhoKiểuKích

thướ

cInt IDENTITYMaSPVarcharNgayDateTimeTrangThaiNvarcharSoLuongIntGhiChuNvarchar5Ràng buộcDiễn giảiChínhID KhoNgoạiMã Sản Phẩm

Ngày5Trạng Thái

Số Lượng50Ghi ChúBảng 3.8 Bảng kho

STT1

2

3

4

5Phân quyền

Tên thuộc

tính

IDKiểuKích

thướ

cInt IDENTITYMaPhanQuye

nVarchar5FormNameVarchar50MaTaiKhoanVarchar5GhiChuNvarchar50Ràng buộcChínhID KhoChínhMã Phân Quyền

Form NameNgoạiBảng 3.9 Bảng phân quyềnTrang 74Diễn giảiMã Tài Khoản

Ghi ChúKhóa luận tốt nghiệp2017-20183.7 Mơ hình dữ liệu quan hệHình 3.19 Mơ hình dữ liệu quan hệTrang 75Khóa luận tốt nghiệp2017-2018CHƯƠNG 4 : PHẦN MỀM THIẾT KẾ

Khi người sử dụng chạy phầm mềm, giao diện đăng nhập sẽ hiển thị như hình

4.1, yêu cầu người sử dụng phải nhập tài khoản, mật khẩu. Nếu nhập đúng mới có

thể đăng nhập phần mềm và sử dụng các chức năng khác của phần mềm, nếu nhập

sai sẽ không đăng nhập được.Hình 4.1 Giao diện đăng nhập

-Tài khoản: Nhập tài khoản của người sử dụng.

Mật khẩu: Nhập mật khẩu của người sử dụng.

Chọn nút Đăng nhập để tiến hành đăng nhập.-Chọn nútđể đóng giao diện.Khi đăng nhập thành cơng, giao diện chính của phần mềm sẽ như hình 4.2, người

sử dụng có thể sử dụng các chức năng tại đây.Hình 4.2 Giao diện chính của phần mềmTrang 76Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Các bảng sử dụng trong chương trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×