Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Xây dựng biểu đồ Use case

1 Xây dựng biểu đồ Use case

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp2017-2018 Sửa khách hàng

 Xóa khách hàng

• Quản lý nhà cung cấp

 Thêm nhà cung cấp

 Sửa thơng tin nhà cung cấp

 Xóa nhà cung cấp

• Thống kê, báo cáo

 Thống kê hàng tồn kho

 Thống kê hàng hóa

 Thống kê doanh thu

 Báo cáo nhân viên

 Báo cáo sản phẩm bán chạy

 Báo cáo sản phẩm nhập

 Báo cáo sản phẩm đã bán

• Quản lý hóa đơn

• Quản lý bán hàng

• Quản lý kho

• Quản lý tài khoản

 Đối với nhân viên bán hàng

• Đăng nhập

• Bán hàng

• In hóa đơn

• Đổi mật khẩu

• Đăng xuất3.1.3Biểu đồ Use Case tổng qtTrang 43Khóa luận tốt nghiệp2017-2018Hình 3.1 Biểu đồ Use Case tổng quát

3.1.4Phân rã biểu đồ Use Case3.1.4.1 Phần rã biểu đồ Use Case Quản lý sản phẩm

-Use case quản lý hàng hóa được chia thành 4 Use case: Thêm, sửa, xóa, bán sản

phẩm.Hình 3.2 Use Case quản lý sản phẩm

3.1.4.2 Phân rã Use Case Quản lý khách hàng

-Use case quản lý nhân viên chia thành 3 Use case: Thêm, xóa, sữa thơng tin khách

hàng.Trang 44Khóa luận tốt nghiệp2017-2018Hình 3.3 Use Case quản lý khách hàng

3.1.4.3 Phân rã biểu đồ Use Case Quản lý nhà cung cấp

-Use case quản lý nhân viên chia thành 3 Use case: Thêm, xóa, sữa nhà cung

cấp..

Hình 3.4 Use Case quản lý nhà cung cấpTrang 45Khóa luận tốt nghiệp2017-20183.1.4.4 Phân rã Use Case thống kê – báo cáo

-Use case Quản lý thống kê – in ấn chia thành các Use case: Thống kê hàng tồn kho,

thống kê sản phẩm, báo cáo doanh thu, thống kê doanh thu.Hình 3.5 Use Case quản lý thống kê – báo cáo

3.1.4.5 Phân rã Use Case loại sản phẩmHình 3.6 Use Case quản lý sản phẩmTrang 46Khóa luận tốt nghiệp2017-20183.2 Xây dựng biểu đồ trình tự

3.2.1Quản lý sản phẩmHình 3.7 Biểu đồ trình tự quản lý sản phẩmTrang 47Khóa luận tốt nghiệp

3.2.22017-2018Quản lý nhà cung cấpHình 3.8 Biểu đồ trình tự quản lý nhà cung cấpTrang 48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Xây dựng biểu đồ Use case

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×