Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp2017-2018 Sửa khách hàng

 Xóa khách hàng

• Quản lý nhà cung cấp

 Thêm nhà cung cấp

 Sửa thơng tin nhà cung cấp

 Xóa nhà cung cấp

• Thống kê, báo cáo

 Thống kê hàng tồn kho

 Thống kê hàng hóa

 Thống kê doanh thu

 Báo cáo nhân viên

 Báo cáo sản phẩm bán chạy

 Báo cáo sản phẩm nhập

 Báo cáo sản phẩm đã bán

• Quản lý hóa đơn

• Quản lý bán hàng

• Quản lý kho

• Quản lý tài khoản

 Đối với nhân viên bán hàng

• Đăng nhập

• Bán hàng

• In hóa đơn

• Đổi mật khẩu

• Đăng xuất3.1.3Biểu đồ Use Case tổng qtTrang 43Khóa luận tốt nghiệp2017-2018Hình 3.1 Biểu đồ Use Case tổng quát

3.1.4Phân rã biểu đồ Use Case3.1.4.1 Phần rã biểu đồ Use Case Quản lý sản phẩm

-Use case quản lý hàng hóa được chia thành 4 Use case: Thêm, sửa, xóa, bán sản

phẩm.Hình 3.2 Use Case quản lý sản phẩm

3.1.4.2 Phân rã Use Case Quản lý khách hàng

-Use case quản lý nhân viên chia thành 3 Use case: Thêm, xóa, sữa thơng tin khách

hàng.Trang 44Khóa luận tốt nghiệp2017-2018Hình 3.3 Use Case quản lý khách hàng

3.1.4.3 Phân rã biểu đồ Use Case Quản lý nhà cung cấp

-Use case quản lý nhân viên chia thành 3 Use case: Thêm, xóa, sữa nhà cung

cấp..

Hình 3.4 Use Case quản lý nhà cung cấpTrang 45Khóa luận tốt nghiệp2017-20183.1.4.4 Phân rã Use Case thống kê – báo cáo

-Use case Quản lý thống kê – in ấn chia thành các Use case: Thống kê hàng tồn kho,

thống kê sản phẩm, báo cáo doanh thu, thống kê doanh thu.Hình 3.5 Use Case quản lý thống kê – báo cáo

3.1.4.5 Phân rã Use Case loại sản phẩmHình 3.6 Use Case quản lý sản phẩmTrang 46Khóa luận tốt nghiệp2017-20183.2 Xây dựng biểu đồ trình tự

3.2.1Quản lý sản phẩmHình 3.7 Biểu đồ trình tự quản lý sản phẩmTrang 47Khóa luận tốt nghiệp

3.2.22017-2018Quản lý nhà cung cấpHình 3.8 Biểu đồ trình tự quản lý nhà cung cấpTrang 48Khóa luận tốt nghiệp

3.2.32017-2018Quản lý hóa đơnHình 3.9 Biểu đồ trình tự quản lý hóa đơnTrang 49Khóa luận tốt nghiệp

3.2.42017-2018Quản lý thống kê – báo cáoHình 3.10 Biểu đồ trình tự quản lý thống kê-báo cáoTrang 50Khóa luận tốt nghiệp

3.2.52017-2018Quản lý loại sản phẩmHình 3.11 Biểu đồ trình tự quản lý loại sản phẩmTrang 51Khóa luận tốt nghiệp2017-20183.3 Biểu đồ cộng tác

3.3.1Quản lý nhà cung cấpHình 3.12 Biểu đồ cộng tác quản lý nhà cung cấp

3.3.2Quản lý sản phẩmHình 3.13 Biểu đồ cộng tác quản lý sản phẩmTrang 52Khóa luận tốt nghiệp2017-20183.3.3 Quản lý hóa đơnHình 3.14 Biểu đồ cộng tác quản lý hóa đơnTrang 53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×