Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động hình thành kiến thức:

Hoạt động hình thành kiến thức:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Thực hiện nhiệm vụ

II. Nôi dung bài học( tiếp)

HS thảo luận chung cả lớp

- Báo cáo kết quả:

+ Chia sẻ sự hiểu biết

- Đánh giá: Những bức ảnh cho thấy sự

tự giác, sáng tạo trong lao động được thể

hiện ở mọi lĩnh vực của cuộc sống: Khoa

học,nông nghiệp, học tập… , họ có sự say

mê nghiên cứu, tìm tòi và linh hoạt, giải

quyết công việc và nâng cao chất lượng,

hiệu quả lao động.

*Sản phẩm mong đợi từ hoạt động: HS

rút ra được ý nghĩa và sự cần thiết cần lao

động tự giác, sáng tạo.

Ghi nhớ:

- Cần lao động tự giác, sáng tạo vì chúng ta đang sống trong thời đại KHKT phát

triển được ứng dụng vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

- Nếu không lao động tự giác, sáng tạo không tiếp cận được với sự phát triển của

nhân loại.

- Giúp ta tiếp thu được kiến thức, kĩ năng ngày càng thuần thục; phẩm chất, năng

lực của mỗi cá nhân sẽ được hồn thiện, phát triển khơng ngừng; chất lượng, hiệu

quả học tập, lao động sẽ ngày càng được nâng cao.

Tự giác, sáng tạo trong lao động là phẩm chất cần thiết của con người trong xã hội

hiện đại. Giúp con người thành công trong cuộc sống, được kính trọng.

Hoạt đơng 2: HS Liên hệ việc làm cụ thể của bản thân và tấm gương thể hiện lao

đông tự giác, sáng tạo.

* Mục tiêu: Kể được những việc làm cụ thể của bản thân thể hiện tự giác, sáng tạo,

thực hành được công việc tại lớp, trong cuộc sống hàng ngày.

* Cách thức thực hiện:

Hoạt đông của giáo viên và

Nôi dung cần đạt

học sinh

- Giao nhiệm vụ

+ HS tự nêu những việc làm thể

hiện lo động tự giác, sáng tạo

của bản thân

23+GV sử dụng những hình ảnh,

tấm gương biết tự giác, sáng tạo

và những việc làm, hình ảnh

thiếu tự giác, sáng tạo trong

cuộc sống như: hình ảnh, sản

phẩm sáng tạo của các bạn HS

Việc làm thể hiện tự giác, sáng tạo của bản thân

dự thi nghiên cứu khoa học,

Học tập

Lao đơng

C/việc hàng

máy móc hiện đại, học sinh đạt

ngày

thành tích cao trong học tập, lao -Tự học bài và

động, doanh nhân thành đạt,

làm bài đầy đủ Chủ động lao -Tự giặt quần áo

thanh niên, HS lười học ham

- Tìm nhiều

động giúp gia

chơi đua đòi…

cách giải bài

đình

+ Em thấy mình cần làm gì để

khác nhau

trở thành người tự giác, tự lập,

-Gặp bài khó

Có trách

Tự chuẩn bị bữa

sáng tạo trong học tập, lao động, khơng nản lòng nhiệm với

ăn sáng

trong cuộc sống?

nhiệm vụ

- Thực hiện nhiệm vụ

được giao

HS trao đổi cặp đơi

-Tự nghiên cứu Khơng ỷ lại

Ln hồn thành

- Báo cáo kết quả

tìm và đọc

trơng chờ vào cơng việc học tập,

Những việc làm thể hiện tự giác, thêm sách, tài

người khác

lao động ở

sáng tạo của bản thân.

liêu khác..

trường,lớp ,gia

- Đánh giá:

đình giao

Sự cần thiết rèn luyện ý thức lao Phê phán những việc làm ỷ lại , dựa dẫm, lười suy

động tự giác, sáng tạo. Phê phán nghĩ

hành vi, việc làm thiếu tự giác,

sáng tạo trong lao động và hậu

quả của hành vi lười nhác, ỷ lại,

dựa dẫm, làm việc, học tập qua

loa đại khái...

*Sản phẩm mong đợi:

+ Sự cần thiết rèn luyện ý thức

lao động tự giác, sáng tạo. Phê

phán hành vi, việc làm thiếu tự

giác, sáng tạo trong lao động và

hậu quả của hành vi lười nhác, ỷ

24lại, dựa dẫm, bị động, né tránh

làm việc, học tập qua loa đại

khái...

Ghi nhớ: HS phải có kế hoạch rèn luyện lao động tự giác và lao động sáng tạo

trong học tập.

Ví dụ: Chủ động học bài, làm bài, giúp bố mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Tích cực

suy nghĩ tìm phương pháp học tập tốt nhất.

5.Hoạt đông luyện tập.

* Mục tiêu: HS nhận biết, phát hiện, xử lí, giải quyết các vấn đề thông qua các bài

tập.

* Cách thức thực hiện:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện làm bài tập 2,3,4 – SGK trang 30.

- HS thực hiện nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của GV

- Báo cáo kết quả

- Đánh giá:

* Sản phẩm mong đợi: Rút ra bài học cho bản thân, hình thành cho HS ý thức tự

giác, sáng tạo trong cuộc sống

6.Hoạt đông vận dụng và mở rông.

*Mục tiêu: HS biết thể hiện tự giác, sáng tạo thông qua hành động và việc làm trong

cuộc sống hàng ngày.

*Cách thực hiện: GV hướng dẫn HS củng cố, khắc sâu những KT, KN, thái độ đã có

thơng qua hoạt động thực hành luyện tập bài tập và học sinh xây dựng kế hoạch rèn

luyện tính tự giác, sáng tạo.

*Sản phẩm mong đợi: Hình thành cho HS ý thức biết tự giác, sáng tạo trong cuộc

sống.

PHẦN 4: KẾT LUẬN

Thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn về nội dung xây dựng chủ đề dạy học

là một trong những mơ hình dạy tối ưu hóa góp phần giải quyết các vấn đề còn tồn tại

trong nội dung chương trình học hiện nay như: góp phần phát huy tính tích cực của

học sinh trong quá trình học, tăng cường định hướng phát triển năng lực học sinh

thông qua vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn, cùng với đó là việc

giúp học sinh giảm thiểu nhàm chán, áp lực do sự trùng lặp kiến thức khi học và

hướng tới kết cấu lại những đon vị kiến thức có tính liên hệ, tổng thể hơn giúp học

25sinh nắm bắt bản chất kiến thức sau khi học. Đây là mơ hình đang được tiếp cận bởi

tính khả dụng của nó khi đối chiếu với lộ trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ở

nước ta sau năm 2015.

Ở một phương diện khác, nhằm trang bị kiến thức, kĩ năng, phương pháp dạy

học khi có sự đổi mới về mơ hình dạy học và chương trình dạy học, nhiều mơn học

đã bước đầu chủ động tiếp cận, tìm hiểu, thực hành. Tuy còn liên quan đến nhiều yếu

tố đòi hỏi phải có q trình chuẩn bị như chương trình sách giáo khoa, tổ chức dạy

học, phương pháp dạy học, đánh giá, kiểm tra, thi cử… nhưng qua nội dung sinh hoạt

chuyên môn được triển khai đồng bộ từ cấp quản lý, Giáo viên, học sinh… sẽ đem

đến những bước tiến mới trong dạy và học cũng như sự tiến triển của giáo dục nước

nhà.

Với môn GDCD, yêu cầu đặt ra hiện nay là việc tiếp cận theo mơ hình mới này

cần nhiều những định hướng thiết thực làm tiền đề cho các hoạt động bộ môn sau này

đi vào thực chất, tiến tới triển khai có hiệu quả.

Trên cơ sở tham khảo các nguồn tài liệu, với kiến thức hạn hẹp, chuyền đề

“Đổi mới sinh hoạt chuyên môn với chủ đề sống có trách nhiệm” khơng kì vọng q

nhiều vào tính ứng dụng phổ biến cho tồn bộ mơn ở thời điểm hiện tại, chỉ mong

góp một phần nhỏ để quý đồng nghiệp trao đổi thông tin, sinh hoạt chun mơn nhằm

chuẩn bị tâm thế cho lộ trình đổi mới giáo dục sau năm 2015 khi thực hiện việc áp

dụng mơ hình dạy học này đến các mơn học, trong đó có GDCD. Với thời gian và

giới hạn về đề tài, chúng tơi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ quý đồng

nghiệp.261.27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động hình thành kiến thức:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×