Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Bảng mô tả mức độ nhận thức đánh giá năng lực học sinh qua chuyên đề

IV. Bảng mô tả mức độ nhận thức đánh giá năng lực học sinh qua chuyên đề

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nội dung

2

:

P

h

ò

n

g

t

rs

â

u- Biết được

nội

dun

g

của

các

biện

phá

p

phò

ng

trừ

sâu,

bện

h

hại.-Giải thích được

ngun tắc phòng là

chính.

-Xác định được ưu

nhược điểm của

phương pháp phòng

trừ sâu bệnh.

-Xác định được tác

dụng của biện pháp

canh tác và ưu

nhược điểm của

3biện pháp phòng

trừ sâu bệnh.- Vận- Vận

dn

g

k

i

ế

n

t

hc

đ

ãbn

hhchiđla

c

hn

p

h

ư

ơ

n

g16- Biết và hiểu

đượ

c

nội

dun

g,

ưu

như

ợc

điể

m

của

từn

g

biện

phá

p

phò

ng

trừ

sâu,

bện

h

hại.

- Vận dụng

kiến thức vào

thực tếp

h

á

p

p

h

ù

hp

đi

vi

c

â

y

t

rn

g

t

r

o

n

g

t

hct

ế

.18V. Biên soạn câu hỏi, bài tập theo các mức độ nhận thức:

Mức 1: Nhận biết

Câu 1. Nêu tác hại của sâu, bệnh ảnh hưởng đến đời sống cây trồng?

Câu 2. Em hãy cho biết cơn trùng có đặc điểm gì?

Câu 3. Trình bày khái niệm về cơn trùng và vòng đời của cơn trùng?

Câu 4. Bệnh cây là gi? Có những nguyên nhân nào gây nên bệnh ở cây trồng?

Câu 5. Theo em, có những biện pháp nào để phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng?

Trình bày nội dung của từng biện pháp?

Mức 2: Thông hiểu

Câu 6. Biến thái hồn tồn và biến thái khơng hồn tồn có điểm gì giống và

khác nhau?

Câu 7. Tại sao lại đặt ngun tắc phòng là chính lên hàng đầu trong cơng tác

phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng?

Câu 8. Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu, bệnh hại có tác dụng gì?

Câu 9. Xác định ưu, nhược điểm của biện pháp thủ cơng, biện pháp hóa học và

biện pháp thủ công?

Mức 3: Vận dụng cấp độ thấp

Câu 10. Theo em, trong các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh nêu trên chúng ta nên

sử dụng biện pháp nào để áp dụng ở địa phương? Vì sao

Mức 4: Vận dụng cấp độ cao

Câu 11. Trước cửa nhà An có một khoảng đất trống nhỏ nên mẹ An đã tận dụng

nó để trồng rau ăn. Sáng nay, cũng như thường ngày mẹ An dậy sớm để tưới rau

trước khi đi làm. Bỗng nhiên mẹ An phát hiện thấy có sâu róm phá hoại rau, mẹ

An băn khoăn khơng biết nên xử lí thế nào trong khi chỉ còn khoảng 2 đến 3

ngày nữa là được thu hoạch.

Vậy nếu là em trong trường hợp này em sẽ xử lí như thế nào? Tại sao?*/Các hoạt động trong tiến trình bài dạy

Hoạt động tìm hiểu thực tiễn: tự nhiên, xã hội (Tình huống xuất phát)

Hoạt động tìm tòi, tiếp nhận kiến thức (Hình thành kiến thức)

Hoạt động luyện tập, thực hành, thí nghiệm

Hoạt động Vận dụng, Tìm tòi mở rộng.

*/Trong mỗi hoạt động của tiến trình thì thơng thường có các hợp phần và

được tổ chức như sau:

Tên hoạt động: (Hoạt động 1. Tìm hiểu thực tiễn, tự nhiên-xã hội) …….

a) Mục đích:

b) Nội dung:

c) Dự kiến sản phẩm hoạt động của HS

d) Cách thức tổ chức hoạt động:

- Giao nhiệm vụ

- Thực hiện nhiệm vụ

- Báo cáo, trao đổi thảo luận

- Đánh giá và chốt kiến thức

Nội dung hoạt động: Tìm hiểu về hiện tượng, sản phẩm, công nghệ; đánh giá về

hiện tượng, sản phẩm, cơng nghệ. GV sẽ tạo tình huống HT dựa trên

việc huy động KT, kinh nghiệm của bản thân HS có liên quan đến vấn

đề xuất hiện trong bài học; làm bộc lộ "cái" HS đã biết, những gì HS

còn thiếu, giúp HS nhận ra "cái" chưa biết và muốn biết

Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh: Các mức độ hoàn thành nội dung

hoạt động (Ghi chép thông tin về hiện tượng, sản phẩm, công nghệ;

đánh giá, đặt câu hỏi về hiện tượng, sản phẩm, công nghệ).

Kỹ thuật tổ chức hoạt động: Giáo viên giao nhiệm vụ (nội dung, phương tiện,

cách thực hiện, yêu cầu sản phẩm phải hoàn thành); Học sinh thực hiện

nhiệm vụ (qua thực tế, tài liệu, video; cá nhân hoặc nhóm); Báo cáo,

thảo luận (thời gian, địa điểm, cách thức); Phát hiện/phát biểu vấn đề

(giáo viên hỗ trợ) .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Bảng mô tả mức độ nhận thức đánh giá năng lực học sinh qua chuyên đề

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×