Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Biết và hiểu được nội dung, ưu nhược điểm của từng biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại.

- Biết và hiểu được nội dung, ưu nhược điểm của từng biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại.

Tải bản đầy đủ - 0trang

p

h

á

p

p

h

ù

hp

đi

vi

c

â

y

t

rn

g

t

r

o

n

g

t

hct

ế

.18V. Biên soạn câu hỏi, bài tập theo các mức độ nhận thức:

Mức 1: Nhận biết

Câu 1. Nêu tác hại của sâu, bệnh ảnh hưởng đến đời sống cây trồng?

Câu 2. Em hãy cho biết cơn trùng có đặc điểm gì?

Câu 3. Trình bày khái niệm về cơn trùng và vòng đời của cơn trùng?

Câu 4. Bệnh cây là gi? Có những nguyên nhân nào gây nên bệnh ở cây trồng?

Câu 5. Theo em, có những biện pháp nào để phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng?

Trình bày nội dung của từng biện pháp?

Mức 2: Thông hiểu

Câu 6. Biến thái hồn tồn và biến thái khơng hồn tồn có điểm gì giống và

khác nhau?

Câu 7. Tại sao lại đặt nguyên tắc phòng là chính lên hàng đầu trong cơng tác

phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng?

Câu 8. Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu, bệnh hại có tác dụng gì?

Câu 9. Xác định ưu, nhược điểm của biện pháp thủ cơng, biện pháp hóa học và

biện pháp thủ công?

Mức 3: Vận dụng cấp độ thấp

Câu 10. Theo em, trong các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh nêu trên chúng ta nên

sử dụng biện pháp nào để áp dụng ở địa phương? Vì sao

Mức 4: Vận dụng cấp độ cao

Câu 11. Trước cửa nhà An có một khoảng đất trống nhỏ nên mẹ An đã tận dụng

nó để trồng rau ăn. Sáng nay, cũng như thường ngày mẹ An dậy sớm để tưới rau

trước khi đi làm. Bỗng nhiên mẹ An phát hiện thấy có sâu róm phá hoại rau, mẹ

An băn khoăn khơng biết nên xử lí thế nào trong khi chỉ còn khoảng 2 đến 3

ngày nữa là được thu hoạch.

Vậy nếu là em trong trường hợp này em sẽ xử lí như thế nào? Tại sao?*/Các hoạt động trong tiến trình bài dạy

Hoạt động tìm hiểu thực tiễn: tự nhiên, xã hội (Tình huống xuất phát)

Hoạt động tìm tòi, tiếp nhận kiến thức (Hình thành kiến thức)

Hoạt động luyện tập, thực hành, thí nghiệm

Hoạt động Vận dụng, Tìm tòi mở rộng.

*/Trong mỗi hoạt động của tiến trình thì thơng thường có các hợp phần và

được tổ chức như sau:

Tên hoạt động: (Hoạt động 1. Tìm hiểu thực tiễn, tự nhiên-xã hội) …….

a) Mục đích:

b) Nội dung:

c) Dự kiến sản phẩm hoạt động của HS

d) Cách thức tổ chức hoạt động:

- Giao nhiệm vụ

- Thực hiện nhiệm vụ

- Báo cáo, trao đổi thảo luận

- Đánh giá và chốt kiến thức

Nội dung hoạt động: Tìm hiểu về hiện tượng, sản phẩm, công nghệ; đánh giá về

hiện tượng, sản phẩm, cơng nghệ. GV sẽ tạo tình huống HT dựa trên

việc huy động KT, kinh nghiệm của bản thân HS có liên quan đến vấn

đề xuất hiện trong bài học; làm bộc lộ "cái" HS đã biết, những gì HS

còn thiếu, giúp HS nhận ra "cái" chưa biết và muốn biết

Dự kiến sản phẩm hoạt động của học sinh: Các mức độ hoàn thành nội dung

hoạt động (Ghi chép thông tin về hiện tượng, sản phẩm, công nghệ;

đánh giá, đặt câu hỏi về hiện tượng, sản phẩm, công nghệ).

Kỹ thuật tổ chức hoạt động: Giáo viên giao nhiệm vụ (nội dung, phương tiện,

cách thực hiện, yêu cầu sản phẩm phải hoàn thành); Học sinh thực hiện

nhiệm vụ (qua thực tế, tài liệu, video; cá nhân hoặc nhóm); Báo cáo,

thảo luận (thời gian, địa điểm, cách thức); Phát hiện/phát biểu vấn đề

(giáo viên hỗ trợ) .BÀI DẠY MINH HỌA CHỦ ĐỀ 4

BÀI 13: PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI

VI. Thiết kế tiến trình dạy học:

1. Hoạt động 1: Khởi động

-GV đưa ra tình huống :

1. Ở địa phương em để cho cây trồng ít hoặc khơng có sâu bệnh và đỡ mất

thời gian, khơng tốn kém diệt trừ sâu, bệnh thì phải làm như thế nào?

- HS: phòng trừ sâu, bệnh

2. Khi đã có sâu bệnh phát sinh ở cây trồng thì phải làm như thế nào cho có

hiệu quả?

- HS: phải sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại

- GV nhận xét đánh giá kết quả và rút ra kết luận. Để giải quyết các vấn đề

trên chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay

2. Hoạt động 2: Tìm hiểu ngun tắc phòng trừ sâu, bệnh hại.

* Hình thành kiến thức về: Các nguyên tắc phòng trừ

- Hoạt động cá nhân hoặc nhóm để trả lời câu hỏi:

1) Khi tiến hành phòng trừ sâu, bệnh cần đảm bảo các nguyên tắc nào?

- Gợi ý: Nếu cây đã bị sâu bệnh phá hoại rất nhiều thì bắt đầu diệt trừ được

khơng?

- HS hoặc đại diện nhóm trả lời

- GV tổ chức lớp nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm và rút ra kết luận.

* Hình thành kiến thức về: phòng là chính

- Hoạt động cá nhân và nhóm tìm hiểu về SGK để trả lời câu hỏi:

2) Phòng là chính có những lợi ích gì?

- Gợi ý: VD khi bị sâu bệnh phá hoại thì có tốn kém và mất thời gian (tốn cơng

khơng) để diệt trừ khơng?

- HS hoặc đại diện nhóm báo cáo (trả lời)

- GV tổ chức lớp nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm và rút ra kết luận.

3. Hoạt động 3: Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hạiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Biết và hiểu được nội dung, ưu nhược điểm của từng biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×