Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã A Vao

Thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã A Vao

Tải bản đầy đủ - 0trang

nước cũng như chính quyền xã nên đời sống của người dân đã từng bước được

cải thiện.

2.2. Kết quả đạt được

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân

trên địa bàn xã A Vao trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng

khích lệ. Từ việc xác định đúng đắn mục đích phổ biến, giáo dục pháp luật cho

cán bộ, cơng chức và nhân dân xã A Vao đã đưa ra được các nội dung, hình thức

và phương pháp phổ biến, giáo dục thích hợp góp phần từng bước nâng cao

nhận thức, ý thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân. Phục vụ

kịp thời những nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa

phương.

Trong giai đoạn từ năm 2014-2018, được sự quan tâm của Đảng ủy,

UBND xã và sự thực hiện nghiêm túc của các cấp, các ngành, MTTQVN và

đoàn thể xã. Sự toàn tâm, toàn ý của các ban ngành nên công tác phổ biến, giáo

dục pháp luật của xã đã đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng như sau: Ban

hành 9 kế hoạch triển khai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và ngồi ra

còn một số kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật khác với 74 lượt tuyên truyền,

phổ biến giáo dục pháp luật, tổng số lượt người tham gia là 3.883 người. Tổ

chức 4 đợt trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân, trợ giúp pháp lý được cho

41 lượt người.

* Chất lượng các hoạt động khác

- Phong trào văn nghệ, thể thao hoạt động sôi nổi, vui vẻ. Tổ chức tốt các

hội diễn văn nghệ vào các ngày lễ lớn.

Duy trì tốt các nét văn hóa dân tộc cho cán bộ, cơng chức và nhân dân

như:

- Tổ chức các trò chơi dân gian: Đi cà kheo, kéo co, nhảy bao bố…

- Tổ chức hội lễ A Riêu Ping, hát dân ca, hát ru, múa tập thể. Tạo khơng

khí vui tươi trong cộng đồng dân cư.

- Tổ chức giáo dục pháp luật cho phụ nữ và thanh niên thông qua các cuộc

thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn, phối hợp truyền thơng, phổ biến, giáo dục pháp

luật.

* Đánh giá nguyên nhân kết quả đạt được

- Nhờ sự quan tâm đúng mức, chỉ đạo sát sao của cơ quan cấp trên và

Đảng uỷ, UBND xã đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ,

công chức và nhân dân. Đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện

Đakrông và hướng dẫn của Phòng Tư pháp huyện, sự phối hợp của trung tâm trợ

giúp pháp lý tỉnh Quảng Trị chi nhánh huyện Đakrông trong việc đẩy mạnh công

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân trên địa bàn xã.14- Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện ngày càng đa

dạng, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn xã nên hiệu quả mang

lại khá tốt.

- Sự toàn tâm, toàn ý của các ban ngành và Mặt trận đồn thể trong cơng

tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể hội viên và nhân dân.

- Sự quan tâm giúp đỡ của các ban ngành thôn trong công tác phối hợp

phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xã.

- Nội bộ cán bộ, cơng chức đồn kết chặt chẽ, thống nhất, luôn hỗ trợ,

giúp đỡ lẩn nhau cùng tiến bộ, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.

Cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng. Đa số chấp hành

nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Làm tốt công tác

giáo dục pháp luật cho các hội viên và nhân dân.

- Trình độ dân trí của một bộ phận người dân ngày càng được nâng cao

nên ý thức yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và u chuộng hòa bình, chấp hành

tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước các quy định

của địa phương; lao động cần cù, sáng tạo, tinh thần đồn kết và ý thức cộng

đồng khơng ngừng được nâng lên.

Nhờ vậy, công tác phổ biến giáo dục pháp luât cho cán bộ, công chức và

nhân dân đã được triển khai tương đối tốt.

2.3. Tồn tại, hạn chế

Để đánh giá được thực chất nhu cầu hiểu biết pháp luật của cán bộ, công

chức và nhân dân xã A Vao trong thời kỳ đổi mới, không thể tách rời việc đánh

giá thực trạng cán bộ, công chức về số lượng và chất lượng, năng lực công tác,

cũng như trình độ chun mơn nghiệp vụ.

Cán bộ, cơng chức đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác phổ

biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân là rất quan trọng với các nội dung: Phổ

biến, giáo dục pháp luật để phát triển toàn diện nhận thức cho cán bộ, công chức

và nhân dân. Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phát triển và hoàn thiện nhân

cách cho toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân xã A Vao. Tuy nhiên, vẫn còn

có những cán bộ, cơng chức hiểu một cách chưa đầy đủ về ý nghĩa của công tác

này khi cho một số nội dung là không quan trọng như: Phổ biến, giáo dục pháp

luật trong cơ quan và nhân dân là để có ý thức bảo vệ mơi trường, giữ gìn trật tự

cơng cộng. Phổ biến, giáo dục pháp luật để cán bộ, cơng chức có ý thức giữ gìn

của cơng của cơ quan, thực hiện tốt nhiệm vụ, do đó phần nào có ảnh hưởng tới

quá trình triển khai, tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật cho các cán bộ, công

chức của cơ quan.

Nhận thức của nhân dân. Hầu hết nhân dân cho rằng cần và rất cần các

phẩm chất mà nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật mang lại: Yêu nước, yêu

chủ nghĩa xã hội và u chuộng hòa bình; Chấp hành tốt các chủ trương, đường

lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước các quy định của địa phương; Lao động

cần cù, sáng tạo; Tinh thần đoàn kết và ý thức cộng đồng. Đây là yếu tố quan

15trọng để nhân dân chủ động, tích cực tham gia vào q trình phổ biến, giáo dục

pháp luật trong nhân dân.

Tuy nhiên cũng còn có một số không nhỏ cho là không cần các hoạt động

phổ biến, giáo dục pháp luật ở trên, vì phổ biến, giáo dục pháp luật nhưng không

dễ áp dụng được vào thực tế của địa phương do còn chịu ảnh hưởng nặng nề của

phong tục tập quán, không phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Qua đó

cho thấy rằng cần phải phổ biến, giáo dục pháp luật hơn nữa để nâng cao nhận

thức của nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật.

Ý thức thực hiện Hiến pháp, pháp luật và các quy định địa phương của

nhân dân. Qua khảo sát nhận thấy ý thức thực hiện Hiến pháp, pháp luật và các

quy định địa phương của nhân dân còn chưa tốt như: Vi phạm quy định pháp

luật hơn nhân gia đình (tảo hơn, tổ chức tảo hơn và hôn nhân cận huyết thống,

hôn nhân một vợ, một chồng), khai thác rừng bừa bãi, gây rối trật tự cơng cộng.

Đặc biệt là còn có một số trường hợp vi phạm quy định pháp luật về khai thác

vàng trái phép, tiếp tay cho các đối tượng ngoài địa bàn vào khai thác vàng,

đánh bài, đánh lô đề…

2.4. Nguyên nhân tình trạng vi phạm pháp luật do khơng được phổ

biến, giáo dục pháp luật

Thực tiễn và lý luận của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật những năm

qua cho thấy Đảng và chính quyền địa phương đã triển khai cụ thể các văn bản

của Đảng và nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục ở địa phương và đã quan

tâm ban hành nhiều văn bản, quốc sách về kinh tế - xã hội ở xã, trong đó có việc

phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật trong cán

bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã, nhất là đồng bào ở các thơn biên giới

có điều kiện đi lại khó khăn trên địa bàn. Nhưng tình hình nhận thức pháp luật

của cán bộ cơng chức và nhân dân còn rất hạn chế, còn chịu ảnh hưởng nặng nề

bởi phong tục tập quán. Dẫn đến việc vi phạm pháp luật phổ biến ở xã đang là

vấn đề rất đáng quan tâm trong tình hình hiện nay. Các tệ nạn xã hội như: Vi

phạm an tồn giao thơng 1 vụ, tai nạn lao động 1 vụ, gây rối trật tự công cộng 5

vụ, trộm cắp tài sản 1 vụ, bạo lực gia đình 5 vụ, tảo hơn 86 trường hợp. Trong đó

đã đủ tuổi và đăng ký kết hôn 21 trường hợp, ngồi ra còn vi phạm pháp luật về

khai thác vàng trái phép, mê tín dị đoan, cờ bạc, phá rừng, đốt rừng làm rẫy đã

làm ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ phát

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Nhìn chung tình trạng vi phạm pháp luật đã

có chiều hướng giảm so với các năm trước nhưng chưa đáng kể.

Tình hình trên có nhiều ngun nhân, trong đó thực trạng công tác phổ

biến, giáo dục pháp luật đã được quan tâm, nhưng chưa đúng mức và chủ yếu

chỉ đề cập ở cấp xã và cấp thơn còn thiếu quan tâm. Nhiều văn bản pháp luật

quan trọng của nhà nước được ban hành và có hiệu lực từ lâu nhưng vẫn chưa

được tuyên truyền, phổ biến giáo dục đến với người dân một cách kịp thời và

đầy đủ nhất. Kể cả những văn bản luật lớn như Hiến pháp, Bộ Luật Dân sự, Bộ

Luật Hình sự, Luật hơn nhân và gia đình, Luật đất đai và Luật hành chính, Luật

tổ chức chính quyền địa phương, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng

16chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thậm chí ngay cả những

đợt triển khai, phổ biến các văn bản luật quan trọng, các hoạt động trợ giúp pháp

lý, quy mơ có kế hoạch từ tỉnh đến cơ sở và có kinh phí hoạt động. Nhưng việc

tổ chức tuyên truyền, phổ biến cũng còn nhiều hạn chế, chủ yếu chỉ triển khai

với hình thức là hội nghị phổ biến quán triệt, đối tượng được phổ biến chủ yếu là

cán bộ chủ chốt, các ngành các cấp ở tỉnh, ở huyện và báo cáo viên pháp luật ở

hai cấp này. Khoảng 50% ý kiến cho rằng: Cán bộ, công chức vi phạm pháp luật

là do chỉ tập trung về chuyên môn lĩnh vực được giao, chưa tự chủ động nghiên

cứu các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ tập trung vào chun mơn nên ít áp

dụng vào thực tiễn. Còn trường hợp nhân dân đã được phổ biến, giáo dục các

văn bản luật nhưng phần lớn chỉ tiếp nhận xong là quên do trình độ dân trí còn

thấp nên việc tiếp nhận nội dung phổ biến, giáo dục các văn bản luật chỉ mang

tính hình thức chứ không áp dụng được vào thực tế. Nên việc vi phạm các quy

định của pháp luật là điều vẫn còn xãy ra.

Chương 3. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI

PHÁP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, CÔNG

CHỨC VÀ NHÂN DÂN XÃ A VAO

3. Phương hướng, mục tiêu và những giải pháp phổ biến, giáo dục

pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân xã A Vao

3.1. Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu

Để khắc phục những tồn tại, bất cập từ thực trạng về phổ biến, giáo dục

pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân xã A Vao trong thời gian qua đồng

thời tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp

luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật, nâng cao

dân trí và văn hóa pháp lý cho cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện "Sống

và làm việc theo hiến pháp và pháp luật", tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước

bằng pháp luật. Là công chức Tư pháp – Hộ tịch thực hiện công tác tuyên

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tôi đã xây dựng kế hoạch công tác tuyên

truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân từ đầu năm 2018 đề ra những

mục tiêu, yêu cầu cơ bản phải đạt được về kết quả công tác phổ biến, giáo dục

pháp luật.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người cơng chức chuyên môn trong

việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ,

công chức và nhân dân trên địa bàn xã nhằm nâng cao ý thức pháp luật và một

khi văn bản quy phạm pháp luật ban hành thì cần tổ chức triển khai, quán triệt

và học tập sâu rộng trong các ban ngành và mọi tầng lớp nhân dân để cán bộ,

công chức và nhân dân thực hiện.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo cộng đồng trách nhiệm của các tổ chức

chính trị, xã hội và mọi cán bộ, công chức trong hoạt động phổ biến, giáo dục

pháp luật.

17Phát huy công tác phối hợp giữa các ban ngành và Mặt trận, đoàn thể

trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đến tồn thể hội viên và nhân dân.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ban ngành thôn trong công tác phối

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Để đạt được mục tiêu trên, phương hướng phổ biến, giáo dục pháp luật

cho cán bộ, công chức và nhân dân trong giai đoạn hiện nay cần:

- Phổ biến, giáo dục pháp luật là một hoạt động mang tính chất định

hướng có tổ chức, cá nhân có chủ định nhằm thiết lập ý thức pháp luật cho cán

bộ, cơng chức. Vì vậy cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật đòi hỏi phải có sự

lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sâu sắc của cấp uỷ Đảng, UBND xã và sự phối hợp

giữa UBMTTQVN và các đoàn thể xã với cán bộ chuyên môn.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vào những vấn đề

mang tính chất cấp bách, thời sự, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Từng cán bộ, công chức xã phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ trách nhiệm

của mình. Để thực hiện tốt việc thi hành pháp luật, giữ gìn kỹ cương phép nước,

phù hợp với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật.

- Đánh giá chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm cần xem xét tiêu chí cơ

sở chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, để tất

cả ban ngành có ý thức trong việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp

luật đến người dân.

- Hồn thiện việc xây dựng Hương ước ở thơn để người dân có ý thức

trong việc thực hiện các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân

cư, thuận tiện trong công tác quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm.

- Đẩy mạnh hơn nữa cơng tác phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với ban

ngành thôn trong công tác phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm nhằm đảm

bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời xử lý ban điều hành thôn trong

trường hợp cố ý bao che, giấu diếm không báo cáo chính quyền xã đối với các

trường hợp vi phạm pháp luật cần xử lý vi phạm hành chính.

3.2. Giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và

nhân dân xã A Vao

3.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của chính quyền đối

với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực tế cho thấy thời gian qua nơi nào có sự quan tâm chỉ đạo của Đảng

uỷ, chính quyền xã thì ở nơi đó cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực

hiện thường xuyên và có hiệu quả. Ý thức chấp hành pháp luật ở nơi đó của

nhân dân, cán bộ, công chức được nâng cao. Ngược lại ở đâu Đảng uỷ, chính

quyền thiếu quan tâm, thiếu chú ý thì ở nơi đó cơng tác này bị bê trễ, thực hiện

khơng thường xun dẫn đến tình trạng nhân dân, cán bộ, cơng chức vi phạm

pháp luật ở nơi đó tăng cao. Làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh chính

trị, trật tự an tồn xã hội tại xã.

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã A Vao

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×