Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NHÂN DÂN XÃ A VAO

Chương 3. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NHÂN DÂN XÃ A VAO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phát huy công tác phối hợp giữa các ban ngành và Mặt trận, đoàn thể

trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể hội viên và nhân dân.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ban ngành thôn trong công tác phối

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Để đạt được mục tiêu trên, phương hướng phổ biến, giáo dục pháp luật

cho cán bộ, công chức và nhân dân trong giai đoạn hiện nay cần:

- Phổ biến, giáo dục pháp luật là một hoạt động mang tính chất định

hướng có tổ chức, cá nhân có chủ định nhằm thiết lập ý thức pháp luật cho cán

bộ, cơng chức. Vì vậy cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật đòi hỏi phải có sự

lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sâu sắc của cấp uỷ Đảng, UBND xã và sự phối hợp

giữa UBMTTQVN và các đồn thể xã với cán bộ chun mơn.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vào những vấn đề

mang tính chất cấp bách, thời sự, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Từng cán bộ, công chức xã phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ trách nhiệm

của mình. Để thực hiện tốt việc thi hành pháp luật, giữ gìn kỹ cương phép nước,

phù hợp với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật.

- Đánh giá chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm cần xem xét tiêu chí cơ

sở chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, để tất

cả ban ngành có ý thức trong việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp

luật đến người dân.

- Hoàn thiện việc xây dựng Hương ước ở thơn để người dân có ý thức

trong việc thực hiện các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân

cư, thuận tiện trong công tác quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với ban

ngành thơn trong cơng tác phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm nhằm đảm

bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời xử lý ban điều hành thôn trong

trường hợp cố ý bao che, giấu diếm khơng báo cáo chính quyền xã đối với các

trường hợp vi phạm pháp luật cần xử lý vi phạm hành chính.

3.2. Giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và

nhân dân xã A Vao

3.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của chính quyền đối

với cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực tế cho thấy thời gian qua nơi nào có sự quan tâm chỉ đạo của Đảng

uỷ, chính quyền xã thì ở nơi đó cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực

hiện thường xuyên và có hiệu quả. Ý thức chấp hành pháp luật ở nơi đó của

nhân dân, cán bộ, cơng chức được nâng cao. Ngược lại ở đâu Đảng uỷ, chính

quyền thiếu quan tâm, thiếu chú ý thì ở nơi đó cơng tác này bị bê trễ, thực hiện

khơng thường xun dẫn đến tình trạng nhân dân, cán bộ, công chức vi phạm

pháp luật ở nơi đó tăng cao. Làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh chính

trị, trật tự an tồn xã hội tại xã.

18Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, cần quán triệt Chỉ thị số 32/CTTW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ

biến, giáo dục pháp luật, qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành

động của các chi bộ Đảng và đảng viên về công tác giáo dục pháp luật. Cấp ủy

phải thường xuyên tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục pháp

luật và phải ln xác định vai trò gương mẫu của các đảng viên và vai trò tiên

phong của họ trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật. Đồng thời phải thường

xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, kịp

thời đôn đốc, chỉ đạo xử lý những vướng mắc nảy sinh trong quá trình phổ biến,

giáo dục pháp luật.

Bên cạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thì sự tổ chức, chỉ đạo,

hướng dẫn của chính quyền là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Để

nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN,

chính quyền cần thực hiện tốt những vấn đề sau:

Đối với Hội đồng nhân dân: Cần ban hành Nghị quyết chuyên đề về công

tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thường xuyên giám sát hoạt động giáo dục

pháp luật, xem đây là biện pháp hàng đầu trong việc đảm bảo thi hành Hiến

pháp và pháp luật trên địa bàn.

Đối với Ủy ban nhân dân: Hàng năm UBND xã cần chủ động xây dựng

kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho địa phương theo chương trình, kế

hoạch của cấp trên và phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế, xã hội của

địa phương. Thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và khen

thưởng kịp thời những người có thành tích xuất sắc trong cơng tác phổ biến,

giáo dục pháp luật.

Vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền đối với cơng tác

phổ biến, giáo dục pháp luật là vơ cùng quan trọng. Vì vậy Đảng ủy, chính

quyền phải quán triệt sâu sắc vấn đề này để làm công tác phổ biến, giáo dục

pháp luật đi vào nề nếp, thường xuyên và đạt hiệu quả cao ở xã. Nhằm nâng cao

ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân. Bảo đảm cho pháp luật xã

hội chủ nghĩa được tuân thủ một cách nghiệm chỉnh. Góp phần hồn thành thắng

lợi mục tiêu, kinh tế - xã hội của xã A Vao nói riêng và huyện Đakrơng nói

chung.

3.2.2. Đổi mới hình thức và phương pháp phổ biến, giáo dục pháp

luật

Lâu nay công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở xã A Vao chủ yếu là mở

các hội nghị và phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tận thơn, bản như nói

trên. Tuy nhiên kết quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình

thức này khơng mang lại hiệu quả. Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các

ngành: Tư pháp các ban ngành, mặt trận và đoàn thể xã, đài phát thanh để xây

dựng thành những chuyên mục về hỏi đáp, tư vấn pháp luật: Truyền tải kịp thời

những nội dung chuyên đề về pháp luật, lồng ghép việc phổ biến giáo dục pháp

luật, trong các hội nghị, cuộc họp, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho

mọi đối tượng, tổ chức lồng ghép các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa văn

19nghệ để truyền tải các nội dung pháp luật cụ thể là cán bộ, cơng chức và nhân

dân.

Ngồi ra, cần lồng ghép việc phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi

sinh hoạt cộng đồng. Xây dựng và phát huy phương châm mỗi người dân là một

tuyên truyền viên trong cộng đồng. Đối với hình thức phổ biến, giáo dục pháp

luật qua hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp luật cần mở rộng hình thức đối thoại

chính sách pháp luật với nhân dân.

Tăng cường, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục

pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bởi vì, đây là cách nhanh

nhất, ít tốn kém nhưng hiệu quả lại rất cao trong thời đại bùng nổ thơng tin như

hiện nay. Ngồi việc tăng cường đưa tin về các văn bản pháp luật mới ban hành

thì các ban ngành với chức năng, nhiệm vụ của mình cần phối hợp với các cơ

quan thơng tin đại chúng mở chuyên mục riêng để đề cập đến các văn bản pháp

luật có liên quan đến lĩnh vực mà ngành mình phụ trách, góp phần làm tăng

thêm hiệu quả trong cơng tác quản lý nhà nước của mình.

3.2.3. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phổ biến, giáo dục pháp luật cho

đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân

Thực trạng cho thấy hiện nay ở xã A Vao cán bộ, công chức chưa được

đào tạo kiến thức pháp luật, những người làm công tác tuyên truyền, phổ biến

giáo dục pháp luật ở xã chủ yếu là các tuyên truyền viên pháp luật quản lý mảng

Tư pháp – Hộ tịch, còn các cán bộ, cơng chức khác thì kiến thức pháp luật của

họ chủ yếu là tự tìm hiểu. Tuy nhiên do nhiều điều kiện khác nhau nên việc cập

nhật những thông tin pháp luật, điều kiện để tiếp xúc với sách báo pháp luật còn

nhiều hạn chế. Trong khi đó vấn đề nhận thức của cán bộ, cơng chức và nhân

dân trên địa bàn xã còn thấp, người dân chịu ảnh hưởng của phong tục tập quán,

ít nhiều còn nặng yếu tố tình cảm nên chưa thực hiện xử lý các trường hợp vi

phạm pháp luật một cách nghiêm minh. Dẫn đến tình trạng coi thường pháp luật,

trong khi đó chưa chú trọng và đặt nặng vào hiệu quả công tác phổ biến, giáo

dục pháp luật cho nhân dân thể hiện qua việc các ban ngành, đoàn thể xã và các

ban ngành thôn thực hiện một cách qua loa đại khái, thiếu nhiệt tình, thiếu sáng

tạo trong việc thực hiện các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, còn nhân

dân thì tiếp nhận một các miễn cưỡng, gò ép, dẫn đến buổi phổ biến, giáo dục

luật thường trở nên khơ khan tẻ nhạt.

Để khắc phục tình trạng trên ngành Tư pháp cần chủ động phối hợp chặt

chẽ với các ban, ngành có liên quan, chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác

phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ nắm vững về kiến thức pháp luật mà còn

giỏi về kỹ năng tuyên truyền. Để làm được điều đó, cần tuyển chọn những người

có phẩm chất, năng lực, trình độ, có khả năng tun truyền, giáo dục hoặc hòa

giải tốt, có lòng nhiệt tình, say mê với công việc giáo dục pháp luật. Thường

xuyên bồi dưỡng nghiệp và định hướng nội dung giáo dục pháp luật thường

xuyên cho đội ngũ làm công tác giáo dục pháp luật.

Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần quan tâm đẩy mạnh hơn

nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kết hợp các hình thức và phương

20pháp phổ biến, giáo dục pháp luật khác nhau, tuyên truyền viên pháp luật phải

biết khuyến khích và hướng dẫn cho các ban ngành thơn và nhân dân tự tìm

hiểu, nghiên cứu pháp luật.

3.2.4. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Dân chủ là bản chất của chế độ nhà nước ta. Đảng và nhà nước ta luôn tôn

trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm sức mạnh to lớn góp phần

quyết định thành cơng của cách mạng.

Quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đã được ghi bằng Hiến

pháp, pháp luật và các văn bản của nhà nước. Trong điều I chương I những quy

định chung về dân chủ có viết “Quy chế thực hiện dân chủ ở xã nhằm phát huy

quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân ở xã, động viên sức mạnh vật chất và

tinh thần to lớn của nông dân và nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định kinh

tế xã hội, tăng cường đoàn kết trong nơng thơn, cải thiện dân sinh nâng cao dân

trí, xây dựng đảng bộ chính quyền và các đồn thể trong sạch vững mạnh. Ngăn

ngừa khắc phục tình trạng suy thối, quan liêu tham nhũng, góp phần vào sự

nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh theo định hướng xã hội

chủ nghĩa. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy được bản

chất tốt đẹp của nhà nước. Thu hút nhân dân tham gia quản lý nhà nước, tham

gia kiểm kê, kiểm sốt nhà nước, khắc phục tình trạng suy thối, quan liêu mất

dân chủ và nạn tham nhũng. Mặt khác có thực hiện quy chế dân chủ thì người

dân mới có được quyền thể hiện, quyền được biết, được làm được kiểm tra. Từ

đó mà tự giác thực hiện, tự ý thức được mình, ý thức xây dựng cộng đồng dân tự

quản, xây dựng thực hiện hương ước của thôn. Phát huy quyền và nghĩa vụ của

công dân đối với nhà nước. Tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác, đấu tranh

phòng chống tội phạm. Tức là đã ý thức được trách nhiệm pháp luật. Vì thế khâu

quan trọng và cấp bách trước mắt là phát huy quyền làm chủ của nhân dân cũng

chính là đưa việc tuyện truyền, giáo dục pháp luật đến mỗi người dân một cách

có hiệu quả cao.

3.2.5. Phát hiện kịp thời và xử lí nghiêm minh

Để chống và phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm có

hiệu quả, phải giải quyết kịp thời từ những vụ việc vi phạm pháp luật không lớn

đến những vụ vi phạm lớn nguy hiểm cho xã hội. Điều quan trọng là các cơ

quan bảo vệ pháp luật khơng vì lý do gì mà bỏ qua khơng xử lý. Dù việc phạm

tội nặng hay nhẹ, nể nang, bao che hành vi phạm tội. Cũng như người vi phạm

pháp luật dưới bất kì hình thức nào, đây cũng là biện pháp nhằm đảm bảo cho

pháp luật được thực hiệm một cách nghiêm chỉnh. Để mọi người đều được bình

đẳng trước pháp luật.

Biện pháp này trước tiên phải thường xuyên kiểm tra hoạt động bộ máy

nhà nước để phát hiện kịp thời những sai sót, lệch lạc kịp thời uốn nắn rút kinh

nghiệm bảo đảm hoạt động theo nguyên tắc và yêu cầu pháp luật. Mọi hành vi vi

phạm pháp luật của cán bộ, công chức và người dân cũng phải được xử lý

nghiêm minh, theo nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật cho dù

đó là ai? Ở cương vị nào? Phải xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội và đúng

21pháp luật, điều này không chỉ mang tính quyền lực nhà nước mà còn thể hiện

tính chất xã hội rộng lớn.

3.2.6. Tăng cường đầu tư cho tủ sách pháp luật

Hiện nay UBND xã đã có tủ sách pháp luật nhưng nhìn lại tủ sách này còn

nghèo nàn về sách báo, tài liệu pháp lý thiếu đồng bộ và nhất là việc tổ chức

khai thác sử dụng còn hạn chế đối tượng phục vụ chủ yếu của tủ sách pháp luật

hiện nay là cán bộ, công chức. Còn đa số nhân dân và một số cán bộ, cơng chức

khác khơng biết đến tủ sách này. Vì nhiều lý do đó là: Ngại đến mượn đọc và

tham khảo về pháp luật.

Vì thế việc đầu tư mua sắm thêm sách, báo về pháp luật là một việc làm

cần thiết. UBND xã cần đầu tư tủ sách pháp luật, phòng đọc sách có quy mơ để

cán bộ, cơng chức và người dân thuận tiện trong việc đến đọc, tham khảo về các

loại sách, báo, tài liệu về giáo dục pháp luật. Nhằm nâng cao hiểu biết kiến thức

về pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân.

3.2.7. Cần tăng cường hơn nữa cơng tác hòa giải ở cơ sở

Đây là hình thức có tác dụng giáo dục cao vì nó khơng chỉ giải quyết

tranh chấp thơng qua cách hướng dẫn, thuyết phục các bên tự thương lượng với

nhau mà thơng qua hòa giải còn tun truyền được nhiều chính sách pháp luật

đến với các bên và người dân tại cơ sở.

3.3. Kết quả thu được qua nghiên cứu khả nghiệm, giá trị khoa học

của vấn đề nghiên cứu

Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác giáo dục pháp luật cho cán bộ,

công chức và nhân dân. Là công chức Tư pháp – Hộ tịch xã tôi đã xây dựng kế

hoạch công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật hàng năm với những mục tiêu,

yêu cầu cơ bản phải đạt được về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đảng ủy,

UBND xã có nhiều biện pháp, giải pháp hữu hiệu chỉ đạo đến từng cán bộ, công

chức và nhân dân trên địa bàn xã. Nên đã tạo ra bước chuyển biến mới, đạt

nhiều kết quả trong việc thực hiện pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân

dân.

Đã khắc phục những tồn tại, bất cập từ thực trạng về phổ biến, giáo dục

pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân ở trên địa bàn xã.

Đẩy mạnh công tác triển khai, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ

công chức, công chức và nhân dân.

Nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật, nâng cao

dân trí và văn hóa pháp lý cho cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện "Sống

và làm việc theo hiến pháp và pháp luật".

Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện ngày càng đa dạng,

linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn xã. Phát huy tính chủ động,

sáng tạo cộng đồng trách nhiệm của các tổ chức chính trị, xã hội và mọi cán bộ,

công chức trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

22Nội bộ cơ quan đồn kết chặt chẽ, thống nhất, ln hỗ trợ, giúp đỡ lẫn

nhau cùng tiến bộ, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.

Cán bộ, cơng chức và nhân dân có phẩm chất chính trị vững vàng. Thực

hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Làm tốt công tác phổ biến, giáo dục đạo đức, lối sống tích cực, lành mạnh

và hành vi ứng xử có văn hóa cho nhân dân.

Hồn thiện việc xây dựng Hương ước ở thơn để người dân có ý thức trong

việc thực hiện các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân cư,

thuận tiện trong công tác quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm.

Phổ biến, giáo dục kỹ năng sống cho các đoàn viên và thanh niên khi đang

còn ngồi trên ghế nhà trường, nhằm tạo cho các em có được những kỹ năng sống

cơ bản.

PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN

Qua thực tiễn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong những

năm qua, đã cho chúng ta thấy rõ tầm quan trọng những thuận lợi cơ bản của

công tác này. Đó là, có sự quan tâm của Chính phủ bằng việc ban hành Quyết

định số 705/2017/ QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ Tướng Chỉnh phủ ban hành

chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

Trong thời gian qua được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền

cùng với sự nổ lực không ngừng phấn đấu của ngành Tư pháp và các ban ngành,

đồn thể nên cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật bước đầu đã đạt được những

kết quả rất quan trọng. Tuy nhiên, xét về tổng thể, công tác phổ biến, giáo dục

pháp luật cho cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn xã hiện nay đã có những

chuyển biến theo chiều hướng tích cực trong đó là: Đại đa số cán bộ, công chức

và người dân trên địa bàn xã sau khi được phổ biến, giáo dục pháp luật đã nhận

thức đúng về vai trò và tầm quan trọng của pháp luật.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức và

nhân dân chưa nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của pháp luật. Do đó

còn thờ ơ xem thường kỹ cương, phép nước dẫn tới vi phạm chủ trương, đường

lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống,

sinh con thứ 3, khai thác rừng bừa bãi, uống rượu, mê tín dị đoan, vi phạm an

tồn giao thơng, tiếp tay cho các đối tượng ngoài địa bàn khai thác vàng trái

phép, gây rối trật tự công cộng.

Cán bộ, cơng chức đã có nhận thức khá cao về vai trò và tầm quan trọng

của cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tuy

nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân

trên địa bàn xã còn bọc lộ nhiều hạn chế và bất cập chưa đáp ứng nhu cầu phổ

biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

Các tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật được biên soạn dưới nhiều hình

thức (Đề cương, sách báo, bản tin, công báo…) nhưng chưa đáp ứng được nhu

23cầu nói chung. Việc xây dựng tủ sách pháp luật được triển khai tại UBND xã

được đặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhưng chưa có đủ đầu sách (Do

sách pháp luật bán trên thị trường hiện nay quá cao mà kinh phí hỗ trợ hàng năm

chỉ có 2 triệu đồng). Do đó, việc xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật phục

vụ cho nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, cơng chức và nhân dân còn nhiều

hạn chế.

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan tuy đã được duy trì

từ nhiều năm nay, nhưng vẫn nổi cộm lên những vấn đề như hình thức phổ biến,

giáo dục pháp luật chưa thật sự hợp lý, chưa sát với tình hình thực tế của địa

phương. Hầu hết các tuyên truyền viên chưa được đào tạo cơ bản về pháp luật,

tài liệu về pháp luật còn thiếu.

Kinh phí phục vụ cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công

chức và nhân dân còn ít và khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

Trình độ dân trí của người dân trên địa bàn còn thấp, còn nặng nề bởi

những nét văn hóa, phong tục tập quán nên hiệu quả từ công tác phổ biến, giáo

dục pháp luật còn thấp. Từ cán bộ, cơng chức đến người dân vẫn còn nặng yếu

tố tình cảm nên rất khó khăn trong cơng tác giải quyết và xử lý các trường hợp

vi phạm.

2. KIẾN NGHỊ

- Từ những nội dung đã đề cập về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

trong đề tài này cho thấy phổ biến, giáo dục pháp luật là bộ phận quan trọng góp

phần nâng cao đời sống xã hội, văn hóa pháp lý của đồng bào dân tộc cả nước

nói chung và xã A Vao, huyện Đakrơng nói riêng. Để phát huy vai trò tích cực

của việc phổ biến, giáo dục pháp luật ở xã A Vao, tơi mạnh dạn có một số kiến

nghị sau đây:

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 06/4/2018 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt

trận Tổ quốc, các đồn thể chính trị- xã hội tiếp tục tổ chức quán triệt và thực

hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 19/12/2003, Kết luận số 04 - KL/TW ngày

19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật,

Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ

tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn

2017-2021.

- Cần tăng cường đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn từ Trung

ương đến địa phương nhằm tạo ra sự phối hợp có tổ chức giữa các cấp, các

ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cần có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa của Đảng ủy, UBND xã

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân

trên địa bàn.24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NHÂN DÂN XÃ A VAO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×